Γενική συνέλευση Συνεταιρισμού Λαρισαίων Αγροτών

Σε επαναληπτική ετήσια τακτική γενική συνέλευση την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου και ώρα 10:00 π.μ. , στα γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λαρισαίων Αγροτών «Η ΝΕΑ ΕΝΩΣΗ» επί  της οδού Αγχίαλου 4 στη Φιλιππούπολη Λάρισας, προχωρά το Δ.Σ., της Οργάνωσης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα : Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της χρήσης 2021, μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου.

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2021. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2022. Ενημέρωση για την μείωση 50 % του φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2022 και τα επόμενα. Διάφορα θέματα. Δικαίωμα συμμέτοχης σε αυτή έχουν τα μέλη του Α.Σ. που έχουν εκπληρώσει όλες τις ληξιπρόθεσμες οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Συνεταιρισμό.