Η πρόταση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γεωπόνων για την ΚΑΠ

Οι αλλαγές που ζητούν σε βασική και πράσινη ενίσχυση, στα βοσκοτόπια και την συνδεδεμένη για μια σειρά από προϊόντα

Ενημερωτική συνάντηση της ΔΑΟΚ Πελοποννήσου με θέμα «Στήριξη για επενδύσεις σε Γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη, 21 Ιουλίου, η πρόταση της Ομάδας Εργασίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γεωπόνων (ΠΟΣΓ) για την ΚΑΠ. Με τον τρόπο αυτό, η ΠΟΣΓ συμβάλει στον διάλογο και την προετοιμασία της εθνικής θέσης που πρέπει να αποσταλεί ως το τέλος του μήνα στις Βρυξέλλες.

Με βάση το συνεχές ρεπορτάζ της «ΥΧ», όπως αυτό δημοσιεύθηκε και στο προηγούμενο φύλλο (15 Ιουλίου, φύλλο 37), οι θέσεις του υπουργείου φαίνεται να κινούνται στη λογική:

 • Διατήρηση σχέσης 60 – 40 μεταξύ της στήριξης κτηνοτροφίας – γεωργίας
 • Διατήρηση επιλογών που άρχισαν να εφαρμόζονται μόλις πριν από λίγους μήνες.
 • Τροποποιήσεις και ανακατατάξεις πόρων ώστε να περιοριστεί η μειωμένη απορροφητικότητα και να μεγιστοποιηθεί η λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα του κάθε μέτρου.

Η «ΥΧ» θα συνεχίσει να παρακολουθεί και να καταγράφει τις εξελίξεις γύρω από το μεγάλο αυτό θέμα. Αναλυτικά, στο κείμενο της ΠΟΣΓ καταγράφονται τα βασικά σημεία της πρότασης της Ομάδας Εργασίας για την αναθεώρηση της ΚΑΠ, με βάση την αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε στο ελάχιστο χρονικό διάστημα –όπως τονίζεται– που είχε στη διάθεσή της η Ομάδα Εργασίας της ΠΟΣΓ.

Η πρόταση συνοπτικά έχει ως εξής:

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Στον υφιστάμενο ορισμό του ενεργού αγρότη, κρίνεται αναγκαίο να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στους όρους επιλεξιμότητας των εκτάσεων που χρησιμοποιούνται για αγροτική – κτηνοτροφική παραγωγή. Προτείνεται η τροποποίηση της επιλεξιμότητας των εκτάσεων ως εξής:

 • Για τις αρόσιμες εκτάσεις σε καλή γεωργική κατάσταση να προστεθεί η υποχρέωση διατήρησης του ύψους της αυτοφυούς βλάστησης έως το όριο του ενός μέτρου και πενήντα εκατοστών (150 cm).
 • Για τους βοσκότοπους σε καλή γεωργική κατάσταση να διατηρηθεί το ποσοστό επιλεξιμότητας του βοσκοτόπου εντός της κατάταξης στο pro rata σύστημα του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων.
 • Κρίνεται αναγκαία η πρόβλεψη για παράλληλη υποχρεωτική εγγραφή των εργασιών στο ημερολόγιο αγρού του γεωργού όπως και ο επακριβής προσδιορισμός των ορισμών κλάδεμα καρποφορίας, καθαρισμός του υποορόφου, κλαδέμα κλαδοκάθαρο
 • Απαιτείται ανάληψη πρωτοβουλίας για την επανάκτηση των απολεσθέντων δικαιωμάτων στην περίπτωση των μισθώσεων δικαιωμάτων λόγω της μη μεταβίβασής τους στον ιδιοκτήτη τους το έτος 2014.

ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ

 • Προτείνεται ο άμεσος εντοπισμός και η σήμανση με γεωχωρικά κριτήρια, ικανά για οριζόντια εφαρμογή σε ολόκληρη τη χώρα, των περιοχών όπου εφαρμόζονται οι τοπικές πρακτικές βόσκησης. Οι περιοχές αυτές θα σημανθούν με την ένδειξη «PG-ELP: Permanent Grassland under Established Local Practices».
 • Ένταξη στην πράσινη ενίσχυση και των πρακτικών που είναι σημαντικές για τη διατήρηση των οικοτόπων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου και βιοτόπων και ενδιαιτημάτων που καλύπτονται από την οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
 • Η ορθή εφαρμογή των κριτηρίων μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της επιλέξιμης έκτασης έως και 250.000 ha (2,5 εκατ. στρέμματα).

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

 • Να εξεταστεί η δυνατότητα προσθήκης της σόγιας (Glycine max) και η αραχίδα (Arachis hypogoaea L) στις υφιστάμενες καλλιέργειες που έχουν ικανότητες δέσμευσης του αζώτου (ψυχανθή), με συντελεστή στάθμισης 0,7 και μπορούν να ικανοποιήσουν την απαίτηση ύπαρξης περιοχής οικολογικής εστίασης.
 • Να προβλεφθούν σαφώς οι ακραίες καιρικές συνθήκες που καθιστούν ανέφικτη την υλοποίηση των δεσμεύσεων της «πράσινης ενίσχυσης».

Πίνακας 1. Εκτίμηση υπολογισμού της δηλωθείσας επιλέξιμης έκτασης κατά περιφέρεια στο καθεστώς της Βασικής Ενίσχυσης το 2015

Περιφέρεια

Προϋπολογισμός

Πρόβλεψη

Εφαρμογή

Αποτέλεσμα

Ποσό Βασικής Ενίσχυσης

Ποσοστό

(%)

Έκταση

ΜΑΔ Βασικής Ενίσχυσης

Εκτίμηση Δηλωθείσας Έκτασης

ΜΑΔ Βασικής Ενίσχυσης

Απόκλιση στην έκταση

Απόκλιση στην τιμή της ΜΑΔ

(€)

(ha)

(€)

(ha)

(€/ha)

(ha)

(%)

(€)

(%)

Βοσκότοποι

301.424.500

25%

1.780.000

150 – 170

1.220.886

246,89

-559.114

-31,4%

86,89

54,3%

Αρόσιμες εκτάσεις

566.678.060

47%

2.000.000

250 – 280

1.887.983

300,15

-112.017

-5,6%

35,15

13,3%

Μόνιμες καλλιέργειες

337.595.440

28%

970.000

310 – 340

912.321

370,04

-57.679

-5,9%

45,04

13,9%

ΣΥΝΟΛΑ

1.205.698.000

100%

4.750.000

 

4.021.190

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Α. Φυτική Παραγωγή

 • Προτείνεται η αναθεώρηση των συνδεδεμένων ενισχύσεων σε τομείς όπου υπήρξαν σημαντικές αποκλίσεις, όπως στην κτηνοτροφία, και μεγαλύτερη στήριξη στην καλλιέργεια ψυχανθών για παραγωγή ζωοτροφών, που υποστηρίζουν την κτηνοτροφική παραγωγή. Επίσης, κρίνεται αναγκαία η στήριξη στον κλάδο της γαλακτοπαραγωγού αγελαδοτροφίας.
 • Απαιτείται αναμόρφωση των ποσών αναφοράς στους τομείς:
 • Ρυζιού, Σπαραγγιών, Βιομηχανικής ντομάτας, Ζαχαρότευτλων, Σποροπαραγωγής, Ροδάκινων χυμοποίησης
 • Προτείνεται η επέκταση της χυμοποίησης των πορτοκαλιών σε εσπεριδοειδή χυμοποίησης, περιλαμβάνοντας τα μανταρίνια, τα λεμόνια και το γκρέιπ φρουτ, αυξάνοντας την τιμή ενίσχυσης, δεδομένου ότι η έκταση που έχει επιλεγεί για τα πορτοκάλια είναι ιδιαίτερα υψηλή σε σχέση με την πρόβλεψη και εκτιμάται ότι δύσκολα θα καλυφθεί.
 • Προτείνεται η τροποποίηση των όρων επιλεξιμότητας της συνδεδεμένης των οσπρίων, με την ενσωμάτωση μιας ελάχιστης ποσότητας ανά στρέμμα και την καθιέρωση αυξημένης ενίσχυσης για τα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ.
 • Τροποποίηση των όρων επιλεξιμότητας, με την προσθήκη κριτηρίου ελάχιστης ποσότητας, προτείνεται και για τις ενισχύσεις στους τομείς των σπαραγγιών, της σποροπαραγωγής, του ρυζιού και των ψυχανθών.

Β. Ζωική Παραγωγή

 • Στον τομέα «θηλάζουσες αγελάδες», προτείνεται κλιμακωτή ενίσχυση με βάση το μέγεθος της εκμετάλλευσης και η θέσπιση κριτηρίου 100 kg σφαγίου ανά θηλάζουσα αγελάδα, το οποίο θα πιστοποιείται από το σφαγείο.
 • Κρίνεται αναγκαία η συνένωση των ενισχύσεων των αιγοπροβάτων ορεινών και πεδινών περιοχών σε ενιαία ενίσχυση με την ονομασία «Αιγοπρόβειο γάλα» λαμβάνοντας υπόψη, για την καταβολή της, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του γάλακτος, καθώς και τη φυλή του ζώου (μικρότερη αναλογία για τις αυτόχθονες φυλές και μεγαλύτερη για τα υπόλοιπα ζώα).
 • Προτείνεται η καθιέρωση ενίσχυσης για το αγελαδινό γάλα, καθώς ο κλάδος της γαλακτοπαραγωγού αγελαδοτροφίας δέχεται ισχυρές πιέσεις και η παραγωγή αγελαδινού γάλακτος μειώνεται τα τελευταία χρόνια. Η ενίσχυση θα λαμβάνει υπόψη τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του γάλακτος, την ηλικία του ζώου, τη μέση γαλακτοπαραγωγή και μια ελάχιστη ποσότητα ανά εκμετάλλευση.
 • Προτείνεται η θέσπιση ενίσχυσης για το αιγοπρόβειο κρέας, όπου θα λαμβάνεται υπόψη μια ελάχιστη παράδοση κρέατος στο σφαγείο και ένα ελάχιστο μέγεθος εκμετάλλευσης. Η κατηγορία αυτή κρίνεται σκόπιμη, καθώς εξυπηρετεί τους παραγωγούς εκείνους που δεν μπορούν να διαθέσουν το γάλα τους στη μεταποίηση λόγω προσβασιμότητας ή/και εκείνους (τους ελάχιστους) που έχουν κρεατοπαραγωγική κατεύθυνση στην εκτροφή.

Πίνακας 2. Πρόταση αναδιάταξης των συνδεδεμένων ενισχύσεων στη φυτική και στη ζωική παραγωγή

Κλάδος

Υφιστάμενη κατάσταση

 

 

 

Πρόταση αναδιάταξης ενισχύσεων

Τομέας

Τομέας

Φυτική παραγωγή

Ρύζι

Ρύζι

Σκληρός σίτος

Σκληρός σίτος

Βιομηχανική ντομάτα

Βιομηχανική ντομάτα

Πορτοκάλια χυμοποίησης

Εσπεριδοειδή χυμοποίησης

Πορτοκάλια
Μανταρίνια
Λεμόνια
Γκρέιπφρουτ

Όσπρια βρώσιμα

Όσπρια βρώσιμα

Ψυχανθή για ζωοτροφές

Παραγωγή ζωοτροφών

Κτηνοτροφικά ψυχανθή
Αποξηραμένες χορτονομές

Σποροπαραγωγή

Σποροπαραγωγή

Σπαράγγια

Σπαράγγια

Ζαχαρότευτλα

Ζαχαρότευτλα

Ροδάκινα χυμοποίησης

Ροδάκινα χυμοποίησης

Ζωική παραγωγή

Θηλάζουσες αγελάδες

Παραγωγή κρέατος

Θηλάζουσες αγελάδες
Αιγοπρόβειο κρέας

Θηλυκά αιγοπρόβατα σε ορεινές/ μειονεκτικές περιοχές

Παραγωγή γάλακτος

Αγελαδινό γάλα

Θηλυκά αιγοπρόβατα σε πεδινές περιοχές

Αιγοπρόβειο γάλα

Μεταξοσκώληκες

Μεταξοσκώληκες

Γεωργοί ειδικών δικαιωμάτων το 2014 χωρίς επιλέξιμα εκτάρια το 2015

Γεωργοί ειδικών δικαιωμάτων το 2014 χωρίς επιλέξιμα εκτάρια το 2015

Συντονιστής της ομάδας, που επιμελήθηκε και το κείμενο, είναι ο δρ. Χρήστος Ρούκος, Γεωπόνος, Ph.D, M.Sc. Για τη σύνταξη του κειμένου συνεργάστηκαν αλφαβητικά οι:

Αγγέλη Πόπη, Κοτσιμπογεώργος Δημήτριος, Κούντριας Αθανάσιος,  Μπαγινέτας Κωνσταντίνος, Μπαντής Αθανάσιος, Λαμπρόπουλος Σωτήρης, (εκπρόσωπος ΠΟΓΕΔΥ), Παπαδημητρίου Ευσταθία – Βιργινία, Πούμπουρας Γεώργιος, Ρούκος Χρήστος, Σκαρκάλης Παύλος, Σοφολόγης Δημήτριος, Στεργίου Νικόλαος, (πρόεδρος Α.Σ. Πελεκάνος) Χήρας Πέτρος