Ημερολόγιο Θρέψης: Σιτηρά

-Διαφήμιση-

Oμάδα Σύνταξης: Δρ. Γιαννακοπούλου Φ., Δρόλιας Δ., Λάσκος Β., Μυτιλέκας Ν., Τσουκανάς Β.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα σιτηρά αποτελούν μία από τις σημαντικότερες καλλιέργειες στη χώρα μας. Η ορθολογική τους λίπανση είναι καθοριστική για την επίτευξη υψηλών αποδόσεων και την εξασφάλιση των καλύτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι ανάγκες θρέψης του σκληρού σιταριού, στα τρία βασικά μακροστοιχεία, είναι: Άζωτο (Ν) 14-16 κιλά/στρέμμα, Φώσφορος (Ρ2Ο5) 5-6 κιλά/στρέμμα, Κάλιο (Κ2Ο) 5-6 κιλά/στρέμμα.

Οι ανάγκες θρέψης του μαλακού σιταριού, στα τρία βασικά μακροστοιχεία, είναι: Άζωτο (Ν) 16-18 κιλά/στρέμμα, Φώσφορος (Ρ2Ο5) 6-8 κιλά/στρέμμα, Κάλιο (Κ2Ο) 6-8 κιλά/στρέμμα.

Οι ανάγκες θρέψης του κριθαριού στα τρία βασικά μακροστοιχεία, είναι: Άζωτο (Ν) 8-16 κιλά/στρέμμα, Φώσφορος (Ρ2Ο5) 4-8 κιλά/στρέμμα, Κάλιο (Κ2Ο) 0-6 κιλά/στρέμμα.

Στα ελληνικά εδάφη, ο προσδιορισμός των απαιτήσεων των σιτηρών στα θρεπτικά στοιχεία θα πρέπει να καθορίζονται με βάση τις θρεπτικές απαιτήσεις του κάθε είδους και τα αποτελέσματα των εδαφολογικών αναλύσεων.

ΕΙΔΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

Οι επιφανειακές λιπάνσεις των σιτηρών είναι κομβικής σημασίας για την επίτευξη της επιδιωκόμενης παραγωγής. Αποσκοπούν κυρίως στην ενίσχυση της καλλιέργειας με άζωτο, αφού κατά τη βασική τους λίπανση τα σιτηρά λαμβάνουν μόλις το 20%-30% των συνολικών τους αναγκών από το στοιχείο αυτό.

Οι εφαρμογές συμπίπτουν χρονικά με το στάδιο του αδελφώματος των σιτηρών, όπου οι ανάγκες της απορρόφησης σε άζωτο αρχίζουν να εντείνονται. Η σωστή τροφοδοσία της καλλιέργειας στο στάδιο αυτό θα στηρίξει τον άμεσο σχηματισμό των αδελφιών, την επιμήκυνση του στελέχους, την ένταση της φυλλικής επιφάνειας, όπως και τα επερχόμενα στάδια της άνθισης και του σχηματισμού των κόκκων στο στάχυ. Η λιπαντική τακτική θα πρέπει να σχεδιάζεται διαφορετικά σε κάθε χωράφι και να λαμβάνει υπόψη της το είδος του σιτηρού, τις εδαφικές συνθήκες, το μικροκλίμα της περιοχής, την προηγούμενη καλλιέργεια και τις επιδιωκόμενες αποδόσεις.

Ενδεικτικές ποσότητες αζώτου που απαιτούνται στις επιφανειακές εφαρμογές των σιτηρών είναι για το Σκληρό Σιτάρι 8-12 κιλά/στρέμμα, για το Μαλακό Σιτάρι 10-14 κιλά/στρέμμα και για το Κριθάρι 5-8 κιλά/στρέμμα.

Η επιφανειακή λίπανση μπορεί να χορηγηθεί εφάπαξ την περίοδο του αδελφώματος ή σε δύο μέρη, με το δεύτερο να γίνεται στο στάδιο του καλαμώματος των σιτηρών και εφόσον υπάρχει επάρκεια νερού. Η 2η δόση του επιφανειακού λιπάσματος προσεγγίζει συνήθως το 20%-30% της συνολικής επιφανειακής.

 

-Διαφήμιση-