Ημερολόγιο θρέψης – Χειμώνας 2021: Πατάτα- Γιγαρτόκαρπα

Oι ανάγκες θρέψης της κάθε καλλιέργειας υπολογίζονται ανάλογα με τις εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής, την ποικιλία, το στάδιο ανάπτυξης, την ηλικία του φυτού, τις καλλιεργητικές τεχνικές και τις επιδιωκόμενες αποδόσεις. Η εδαφολογική ανάλυση και η φυλλοδιαγνωστική ανάλυση αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για τον καθορισμό της ορθολογικής λίπανσης.

ΠΑΤΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η πατάτα είναι μία από τις πλέον απαιτητικές σε θρεπτικά στοιχεία καλλιέργειες, αφού σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα αναπτύσσει πλούσια βλάστηση με μεγάλες στρεμματικές αποδόσεις.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Για την εύρωστη ανάπτυξη της πατάτας είναι απαραίτητο να καλύπτονται οι ανάγκες της καλλιέργειας σε μακροστοιχεία και ιχνοστοιχεία. Κάθε απαραίτητο θρεπτικό στοιχείο έχει συγκεκριμένο ρόλο στην ανάπτυξη των φυτών και σε συνθήκες έλλειψής του υποβαθμίζεται η ποσότητα και η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων. Οι απαιτήσεις στα βασικά θρεπτικά στοιχεία που έχει η καλλιέργεια της πατάτας ετησίως για την παραγωγή 3-4 τόνων/στρέμμα είναι:

ΕΙΔΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ: ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

Η βασική λίπανση της πατάτας εξασφαλίζει την επάρκεια των θρεπτικών στοιχείων, που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη ισχυρού και πλούσιου ριζικού συστήματος, καθώς και τη δημιουργία ικανοποιητικής και πρώιμης βλάστησης, που θα ευνοήσει την άριστη κονδυλοποίηση.

Στη βασική λίπανση εφαρμόζονται τα 2/3 των συνολικών απαιτήσεων καλλιέργειας σε άζωτο και το υπόλοιπο 1/3 εφαρμόζεται στη συνέχεια επιφανειακά. Αντίστοιχα, στη βασική λίπανση προστίθεται όλη η απαραίτητη ποσότητα φωσφόρου και καλίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι, ειδικά στην περίπτωση του καλίου, είναι δυνατό σε αμμώδη εδάφη να παρατηρηθούν ελλείψεις του στοιχείου κατά τη διάρκεια τα καλλιεργητικής περιόδου, οπότε συνιστάται προσθήκη επιπλέον καλίου με επιφανειακή εφαρμογή.

Στη βασική λίπανση επίσης συνιστάται η ενσωμάτωση των κατάλληλων ποσοτήτων μαγνησίου, το οποίο συμμετέχει στη διαδικασία της φωτοσύνθεσης.

ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Το άζωτο προάγει τη βλαστική ανάπτυξη των φυτών, αυξάνει την παραγωγή και την περιεκτικότητα της πρωτεΐνης στους κονδύλους. Ο φώσφορος συμβάλλει στην ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, στην πρωίμιση και στη βλάστηση, ευνοεί την κονδυλοποίηση και βελτιώνει τη διατηρησιμότητα της πατάτας μετά τη συγκομιδή, επιμηκύνοντας τη μετασυλλεκτική διάρκεια ζωής της.

Το κάλιο αυξάνει το μέγεθος και την ανθεκτικότητα σε μηχανικές ζημιές των κονδύλων, την περιεκτικότητά τους σε άμυλο, καθώς και την αντοχή της καλλιέργειας σε αβιοτικές καταπονήσεις (ξηρασία). Το μαγνήσιο αυξάνει τη φωτοσυνθετική ικανότητα των φυτών και ευνοεί τη μεταφορά σακχάρων στους κονδύλους.

Στοιχείο

Ποσότητα (κιλά/στρέμμα)

Ν

20-30

P2O5

10-15

K2O

25-40

MgO

2-5

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Καραπάνος 2018, Πατάτα, Σημειώσεις Λαχανοκομίας ΓΠΑ, Ολύμπιος X., 2015, Η τεχνική της καλλιέργειας των Υπαίθριων Κηπευτικών, Εκδ. Σταμούλη ΑΕ. Αρχείο ΣΠΕΛ,1995-2021.

ΓΙΓΑΡΤΟΚΑΡΠΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η ορθολογική θρέψη των δέντρων αυξάνει την απόδοση, ενισχύει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των καρπών, ενώ παράλληλα αυξάνει και τον χρόνο συντήρησής τους.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Για την εύρωστη ανάπτυξη των δέντρων είναι απαραίτητο να καλύπτονται οι ανάγκες της καλλιέργειας σε μακροστοιχεία και ιχνοστοιχεία. Κάθε απαραίτητο θρεπτικό στοιχείο έχει συγκεκριμένο ρόλο στην ανάπτυξη των φυτών και σε συνθήκες έλλειψής του δημιουργεί πλήθος προβλημάτων τόσο στην ανάπτυξη των φυτών όσο και στην ποσότητα και στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων. Οι ανάγκες θρέψης των γιγαρτόκαρπων στα τρία μακροστοιχεία είναι:

ΕΙΔΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ: ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

Στόχος της βασικής λίπανσης είναι η κάλυψη των αυξημένων αναγκών, που παρουσιάζουν τα δέντρα μετά την άνθιση, αλλά και στα επόμενα στάδια, δηλαδή κατά την περίοδο της αύξησης των βλαστών και των καρπών. Η βασική λίπανση γίνεται πριν από το τέλος του χειμώνα (τέλος Ιανουαρίου και Φεβρουάριο), πριν από την ενεργοποίηση του ριζικού συστήματος, ενώ λαμβάνονται υπόψη και οι ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε περιοχής (έδαφος-κλίμα).

Στη βασική λίπανση χορηγούνται το 1/3 της συνολικής ποσότητας του απαιτούμενου αζώτου (Ν), τα 2/3 της συνολικής ποσότητας του απαιτούμενου καλίου (Κ) και τα 3/4 ή όλη η ποσότητα του φωσφόρου (Ρ).

Η σχέση Ν/Κ στα φύλλα συνιστάται να είναι περίπου 1,25 και η σχέση Κ + Mg / Ca στους καρπούς να μην ξεπερνά το 25.

ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Το άζωτο επηρεάζει σημαντικά την ποσότητα της βλάστησης και την επιτυχία της καρπόδεσης. Αποτελεί βασικό συστατικό των πρωτεϊνών, των νουκλεϊκών οξέων, της χλωροφύλλης και συμμετέχει στο σύνολο των φυσιολογικών λειτουργιών των φυτών. Η θετική επίδραση του φωσφόρου εντοπίζεται κυρίως στην αύξηση του ριζικού συστήματος των φυτών, ενώ αυξάνει την παραγωγή και την ποιότητα των καρπών.

Το κάλιο συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της ποιότητας των καρπών και στην αύξηση της παραγωγής. Ενισχύει τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και συμμετέχει σε ένα σύνολο λειτουργιών, όπως στη σύνθεση του αμύλου, στην ενεργοποίηση των ενζύμων, στον μεταβολισμό και στη μεταφορά υδατανθράκων, καθώς και στην αύξηση της ανθεκτικότητας της καλλιέργειας σε αβιοτικούς παράγοντες, όπως ηλιακά εγκαύματα, ξηρασία, ψύχος κ.λπ.

Στα γιγαρτόκαρπα, ο ρόλος του ασβεστίου είναι καθοριστικός για την ποιότητα και την ικανότητα συντήρησης των καρπών.

Στοιχείο

Ποσότητα (κιλά/στρέμμα)

Ν

10-20

P2O5

6-15

K2O

10-30

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Καραπάνος 2018, Πατάτα, Σημειώσεις Λαχανοκομίας ΓΠΑ, Ολύμπιος X., 2015, Η τεχνική της καλλιέργειας των Υπαίθριων Κηπευτικών, Εκδ. Σταμούλη ΑΕ. Αρχείο ΣΠΕΛ,1995-2021.