Τι ισχύει με τις ενεργές δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020

Δεσμεύσεις, εντάξεις, πληρωμές και αξιολογήσεις που εκκρεμούν

Εν αναμονή των πρώτων αποφάσεων ένταξης των δικαιούχων στα μικρά Σχέδια Βελτίωσης, μία σειρά προσκλήσεων στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 παραμένουν επίσης ενεργές, είτε βρίσκονται σε επίπεδο αξιολόγησης είτε σε επίπεδο τήρησης δεσμεύσεων, είτε και σε αναμονή πληρωμής. Συγκεντρώσαμε βασικά σημεία από την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος έως τα τέλη Νοεμβρίου, όπως αυτή περιλαμβάνεται στον φάκελο της 14ης Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014-2020, για όσες δράσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

✱ Δράση 1.1.1 «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις»: Εντός του έτους αναμένεται η εκκίνηση των προγραμμάτων κατάρτισης 14.642 νέων γεωργών, δικαιούχων της τελευταίας πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1.

l Υπομέτρο 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στον γεωργικό τομέα»: Ολοκληρώθηκαν οι εντάξεις για 93 πράξεις από 82 διαφορετικούς δικαιούχους Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών. Το εγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει 120.931 συμβουλευτικές υπηρεσίες σε 67.477 ωφελούμενους γεωργούς.

Έχει ξεκινήσει η υλοποίηση των πράξεων και αυτή την περίοδο καταχωρίζονται στο πληροφοριακό σύστημα οι ωφελούμενοι (περίπου 2.500 μέχρι 28/11) και τα πρώτα παραδοτέα των συμβουλών (περίπου 200 μέχρι 28/11). Αναμένεται η λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος για την υποβολή αιτήσεων πληρωμής.

Υπομέτρο 3.1 «Στήριξη για νέα συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας»: Στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης υποβλήθηκαν 59 αιτήσεις, με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό 14,2 εκατ. ευρώ. Η ένταξη των δικαιούχων θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

✱ Δράση 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων»: Η δράση 4.1.5 προκηρύχθηκε στις 16 Μαρτίου 2023, με προϋπολογισμό 180 εκατ. ευρώ, τα οποία θα υπερδεσμευθούν έως τα 230 εκατ. ευρώ. Οι πιστώσεις του μέτρου προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και δεν μπορούν να αυξηθούν, ενώ πρέπει να έχουν απορροφηθεί έως τις 31/12/2025.

Όπως πρώτη έγραψε η «ΥΧ», μέχρι το τέλος του έτους, τουλάχιστον τέσσερις μεγάλες περιφέρειες (Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κρήτης και Θεσσαλίας) θα είναι έτοιμες να εκδώσουν τα αποτελέσματα ένταξης.

l Υπομέτρο 4.2 «Μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων που υπάγονται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης ή του βάμβακος, εκτός από τα προϊόντα αλιείας»:

l Έχει παραταθεί έως και τις 30 Απριλίου 2024 η ημερομηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης των ενταγμένων έργων, στο πλαίσιο της Δράσης 4.2.1 (πρόσκληση έτους 2017)

l Έχει παραταθεί έως και τις 31 Μαρτίου 2024 η ημερομηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης των ενταγμένων έργων στο πλαίσιο της Δράσης 4.2.2 (1η πρόσκληση έτους 2017).

 Δράση 5.1.1 «Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των επιπτώσεων στο φυτικό κεφάλαιο»: Παρατάθηκε έως και τις 12 Απριλίου 2024 η προθεσμία υποβολής των αιτημάτων πρώτης πληρωμής.

Υπομέτρο 8.1 «Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων»: Η υλοποίηση του υπομέτρου συνεχίζεται όσον αφορά τις ανειλημμένες υποχρεώσεις και στους δικαιούχους καταβάλλονται ενισχύσεις. Εντός του επόμενου διαστήματος αναμένεται να καταβληθούν οι ενισχύσεις για το έτος εφαρμογής 2022.

✱ Μέτρο 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών»: Έχει παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της τελικής αίτησης πληρωμής έως τις 29/12/2023.

✱ ΜΕΤΡΟ 10 Γεωργοπεριβαλλοντικά και Κλιματικά Μέτρα

 Δράση 10.1.01 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας»: Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων ξεκίνησαν στη 01/10/2019, με πρώτο έτος εφαρμογής το 2020, και λήγουν στις 30/09/2024.

✱ Δράση 10.1.02 «Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας»: Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων ξεκίνησαν στις 19/02/2019, με πρώτο έτος εφαρμογής το 2019, και λήγουν στις 18/02/2024.

✱ Δράση 10.1.03 «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας»: Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων ξεκίνησαν την 01/10/2019, με πρώτο έτος εφαρμογής το 2020, και λήγουν στις 30/09/2024.

✱ Δράση 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων»: Η περίοδος των δεσμεύσεων των δικαιούχων ολοκληρώνεται στις 12/05/2024 (2η πρόσκληση).

✱ Δράση 10.2.1 «Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία»: Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 θα είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της πρόσκλησης, ύψους 9 εκατ. ευρώ.

l Υπομέτρο 14.1 «Καλή Μεταχείριση των Χοίρων ενσταβλισμένης εκτροφής»: Έληξε η περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης στις 4 Δεκεμβρίου 2023.