Οι κατασκευαστές γεωργικών μηχανημάτων ζητούν «σαφή δέσμευση» για την ψηφιοποίηση της γεωργίας

γράφει ο Σαράντης Μιχαλόπουλος, δημοσιογράφος Euractiv, Βρυξέλλες

Όι κατασκευαστές γεωργικών μηχανημάτων της ΕΕ (CEMA) καλούν τα κράτη-μέλη να δείξουν «σαφή δέσμευση» για την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής γεωργίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι σύγχρονες προκλήσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον και την οικονομία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε στα κράτη-μέλη της ΕΕ νωρίτερα αυτόν τον μήνα ένα σχέδιο δήλωσης, με τίτλο «Ένα έξυπνο και βιώσιμο ψηφιακό μέλλον για την ευρωπαϊκή γεωργία και τις αγροτικές περιοχές». Σύμφωνα με το έγγραφο, τα κράτη-μέλη της ΕΕ αναγνωρίζουν ως «επείγουσα» την επιτάχυνση της εισαγωγής νέων τεχνολογιών, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες προκλήσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία. «Τεχνολογίες όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Ρομποτική, το Blockchain, η γρήγορη ευρυζωνικότητα και οι τεχνολογίες 5G προκαλούν ήδη βαθιές μεταβολές στις οικονομίες και τις κοινωνίες μας και θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για την έξυπνη γεωργία», αναφέρεται το έγγραφο.

Η γεωργία ακριβείας βασίζεται στη βελτιστοποιημένη διαχείριση των εισροών μιας καλλιέργειας, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της. Περιλαμβάνει τεχνολογίες βασισμένες σε δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων δορυφορικών συστημάτων εντοπισμού θέσης, όπως GPS, τηλεανίχνευσης και διαδικτύου, για τη διαχείριση των καλλιεργειών και τη μείωση της χρήσης λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και νερού. Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) μετά το 2020 σχεδιάζει να εισαγάγει ένα νέο μοντέλο διαχείρισης, παρέχοντας στα κράτη-μέλη της ΕΕ μεγαλύτερα περιθώρια για να παρουσιάσουν τα δικά τους εθνικά στρατηγικά σχέδια προσαρμοσμένα στις διάφορες γεωργικές τους ανάγκες. Ωστόσο, αυτό αποτελεί επίσης πρόκληση, δεδομένου ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με το κατά πόσο τα κράτη-μέλη θα κατορθώσουν να ψηφιοποιήσουν τον γεωργικό τους τομέα, εάν δεν υπάρχει καθολικός συντονισμός υπό την καθοδήγηση της Επιτροπής.

«Το Σχέδιο Δήλωσης είναι η ευκαιρία για σαφή δέσμευση από τα κράτη-μέλη της ΕΕ προς αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε στο EURACTIV.com ο Jerome Bandry, γενικός γραμματέας της CEMA. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει βάλει τα ψηφιακά γεωργικά εργαλεία στην κορυφή της ατζέντας της για τη μελλοντική ΚΑΠ. Ελπίζουμε ότι οι οριζόντιοι στρατηγικοί στόχοι, όπως η ψηφιοποίηση του τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής, θα διατηρηθούν ως ένας από τους μοχλούς για να καταστεί η ευρωπαϊκή γεωργία πιο ανταγωνιστική και οικονομικά βιώσιμη», πρόσθεσε.

Το σχέδιο δήλωσης υποβλήθηκε στις 11 Μαρτίου στην Ειδική Επιτροπή Γεωργίας, η οποία αποτελεί ένα από τα προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου AgriFish. Ωστόσο, η δήλωση δεν εντάχθηκε στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του AgriFish στις 18 Μαρτίου.

Πηγή από τη ρουμανική προεδρία της ΕΕ ανέφερε στο EURACTIV.com ότι δεν είναι ακόμα βέβαιο αν το σχέδιο δήλωσης θα περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνάντησης τον Απρίλιο, καθώς η ημερήσια διάταξη δεν έχει καθοριστεί ακόμη.

Ψηφιακές δεξιότητες

Βασικός παράγοντας για την ενίσχυση της ψηφιοποίησης της γεωργίας της ΕΕ είναι οι ψηφιακές δεξιότητες. Για τον Bandry, ο ρόλος των συμβούλων γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην υιοθέτηση τεχνολογιών έξυπνης γεωργίας είναι καθοριστικής σημασίας. «Σήμερα, οι γεωργικές συμβουλευτικές υπηρεσίες διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και ενδέχεται επίσης να διαφέρουν σε περιφερειακό επίπεδο. Ως εκ τούτου, ένας ρεαλιστικός τρόπος για την ταχεία υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών καλλιέργειας πρέπει να περιλαμβάνει τους γεωργικούς συμβούλους υψηλής ειδίκευσης που ερμηνεύουν τα δεδομένα, κάνουν γεωπονικές συστάσεις και σχεδιάζουν και αναλύουν πειράματα σε τοπικό επίπεδο», ανέφερε.

Ο Jean-Paul Beens, επικεφαλής δημόσιων σχέσεων της εταιρείας λιπασμάτων Yara, ανέφερε ότι η ψηφιακή συνδεσιμότητα και η μεταφορά γνώσεων μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών θα βοηθήσουν στην προσέλκυση νέων ανθρώπων και ταυτόχρονα στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου στις υπάρχουσες αγροτικές κοινότητες. «Αν και η αστική γεωργία μπορεί να αποδειχθεί ένα ενδιαφέρον πείραμα και πηγή γνώσης, οι αληθινοί θεματοφύλακες της βιώσιμης παραγωγής και προμήθειας τροφίμων λειτουργούν αλλού, συχνά σε απομακρυσμένα αγροκτήματα, τα οποία πρέπει να συνδεθούν με την έρευνα και την αγορά», δήλωσε ο Beens. Στη συνέχεια, ο ίδιος πρόσθεσε ότι «οι τοπικές κυβερνήσεις αναγνωρίζουν αυτή την ανάγκη για εθνική συνοχή, για την οικοδόμηση γεφυρών μεταξύ αγροτικών και αστικών κοινοτήτων, για να αποτρέψουν το αίσθημα της απομόνωσης».