Καταθέστε την άποψή σας για το πρόγραμμα της Ψηφιακής Ευρώπης

Τον συν-σχεδιασμό του προγράμματος της Ψηφιακής Ευρώπης (Digital Europe) μαζί με τους πολίτες της ΕΕ επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για τον λόγο αυτόν, ξεκίνησε μία ηλεκτρονική διαβούλευση σχετικά με τον προσανατολισμό των δύο πρώτων ετών του προτεινόμενου ψηφιακού προγράμματος της Ευρώπης, μέσω της οποίας θα οριστικοποιηθούν οι κατευθύνσεις του προγράμματος.

Σκοπός είναι να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στην παγκόσμια ψηφιακή οικονομία και να αυξηθεί η τεχνολογική της αυτονομία

Το πρόγραμμα θα έχει άμεσες επενδύσεις συνολικού ύψους 9,2 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών σε ολόκληρη την οικονομία και την κοινωνία. Στόχος της παρούσας διαβούλευσης είναι να συγκεντρώσει τις απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τους βασικούς τομείς, τα στοιχεία και τις προτεραιότητες των αρχικών φάσεων του μελλοντικού προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη της ΕΕ.

Το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη προτάθηκε από την Επιτροπή στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027. Ο στόχος του προγράμματος είναι να ανταποκριθεί στη σοβαρή πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σε ένα πλαίσιο αυξανόμενου παγκόσμιου ανταγωνισμού. Οι παγκόσμιοι παράγοντες διαθέτουν μεγάλα δημόσια κεφάλαια σε προηγμένες ψηφιακές δυνατότητες για να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, να εκσυγχρονίσουν τον δημόσιο τομέα τους και να προστατεύσουν την κοινωνία και την οικονομία τους. Ωστόσο, η ΕΕ ακολουθεί με πιο αργούς ρυθμούς σε σχέση με ανταγωνιστικές περιφέρειες όσον αφορά τις επενδύσεις στην υιοθέτηση των πλέον πρόσφατων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών παγκόσμιας κλάσης.

Επιπλέον, σκοπός είναι να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στην παγκόσμια ψηφιακή οικονομία και να αυξήσει την τεχνολογική της αυτονομία, δημιουργώντας δεξιότητες και δοκιμάζοντας τις ψηφιακές τεχνολογίες.

Απευθυνόμενη σε μια σειρά ενδιαφερομένων, όπως επιχειρήσεις, ΜΜΕ, δημόσιες διοικήσεις, ενώσεις πολιτών, αλλά και ιδιώτες, η Επιτροπή αναζητά να μάθει «Ποιες είναι οι απόψεις τους για τον συνεχιζόμενο ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνίας και της οικονομίας; Ποιος νομίζουν ότι πρέπει να είναι ο ρόλος της Ευρώπης; Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και ο δημόσιος τομέας θα έχουν οφέλη από τις τελευταίες ψηφιακές τεχνολογίες;».

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 25 Οκτωβρίου και όποιος επιθυμεί μπορεί να λάβει μέρος μέσα από το ec.europa.eu και να αναζητήσει τη διαβούλευση και στα ελληνικά.