Ξεκινούν οι αιτήσεις για επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος

Πρωταπριλιά ανοίγει η ειδική εφαρμογή στο mybusinessSupport

Τη δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα mybusinessSupport της ΑΑΔΕ και να λάβουν εντός 15 ημερών το ποσό που δικαιούνται, έχουν από τη Δευτέρα 1η Απριλίου οι περίπου 100.000 αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

Πρόκειται, ουσιαστικά, για τη νέα ψηφιοποιημένη και σαφώς ταχύτερη διαδικασία επιστροφής του φόρου που, φέτος, όπως και για όλα τα επόμενα έτη, εκκινεί από 1ης Απριλίου. Πέρυσι, πρώτη χρονιά εφαρμογής του νέου συστήματος, η πλατφόρμα ξεκίνησε να δέχεται τα αιτήματα των αγροτών από τις 2 Μαΐου και παρέμεινε ανοικτή μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου. Η ίδια καταληκτική ημερομηνία θα ισχύσει και φέτος, προκειμένου, μέχρι το τέλος του έτους (σ.σ. τα χρήματα πιστώνονται μέσα σε 15 ημέρες από την υποβολή της αίτησης), να έχουν ολοκληρωθεί οι πληρωμές για τις παραδόσεις προϊόντων και τις παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν το 2023.

Υπογραμμίζεται ότι η προθεσμία είναι ανατρεπτική, δηλαδή η μη υποβολή της σχετικής δήλωσης-αίτησης στο διάστημα από 1ης Απριλίου μέχρι 15ης Δεκεμβρίου στερεί από τον αγρότη του ειδικού καθεστώτος το δικαίωμα επιστροφής.

Εξίσου σημαντικό είναι να τονιστεί ότι δεν υπάρχει, πλέον, η επιλογή της χειρόγραφης αίτησης. Ο αγρότης του ειδικού καθεστώτος θα πρέπει να κάνει χρήση της ειδικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» (https://www.aade.gr/mybusinesssupport) της ΑΑΔΕ, η είσοδος στην οποία γίνεται με τους κωδικούς TAXISnet.

Όπως επισημαίνεται και στο επικαιροποιημένο Εγχειρίδιο Ενημέρωσης Αγροτών του Ειδικού Καθεστώτος που εξέδωσε η ΑΑΔΕ, κατ’ εξαίρεση, η δήλωση-αίτηση επιστροφής μπορεί να υποβληθεί στη ΔΟΥ στην οποία υπάγεται ο δικαιούχος αγρότης του ειδικού καθεστώτος. Και πάλι, όμως, η διαδικασία γίνεται ψηφιακά, αυτήν τη φορά μέσω της εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της ΑΑΔΕ «Τα αιτήματά μου», η οποία είναι διαθέσιμη μέσω της ψηφιακής πύλης «myAADE» (myaade.gov.gr), με χρήση του εντύπου «ΦΠΑ 304 Δήλωση – Αίτηση και Αναλυτική Κατάσταση Δικαιολογητικών για την επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ» στις εξής περιπτώσεις:

 Όταν η αίτηση υποβάλλεται από κληρονόμο θανόντος, ο οποίος είχε ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ το έτος που αφορά η επιστροφή.

 Όταν η αίτηση αφορά τροποποίηση αρχικής ή προηγούμενης αίτησης βάσει της οποίας προκύπτει ποσό προς επιστροφή μικρότερο αυτού που είχε υπολογιστεί βάσει της αρχικής ή της προηγούμενης αίτησης από την οποία προέκυπτε επιστροφή. Στην περίπτωση αυτή, η διαφορά καταβάλλεται στο δημόσιο με υποβολή έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ από τον αιτούντα την επιστροφή, με υποχρέωση καταβολής εντόκως από τον χρόνο κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η επιστροφή.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, ο αγρότης επισυνάπτει στην αίτηση ψηφιακά αρχεία των λογιστικών στοιχείων (παραστατικών) για την παράδοση των αγροτικών προϊόντων και την παροχή των αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποίησε το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Τα δικαιολογητικά

Για τον υπολογισμό του ποσού επιστροφής λαμβάνονται υπόψη παραστατικά που έχουν διαβιβασθεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ, από τον εκάστοτε αντισυμβαλλόμενο του δικαιούχου αγρότη του ειδικού καθεστώτος, ως αγοραστή των αγροτικών προϊόντων ή λήπτη των υπηρεσιών από αυτόν.

Επισημαίνεται ότι ο υποκείμενος στον φόρο, ο οποίος αγοράζει προϊόντα ή δέχεται υπηρεσίες από τον αγρότη του ειδικού καθεστώτος, δεν αναγράφει στο φορολογικό στοιχείο που εκδίδει στον αγρότη του ειδικού καθεστώτος φόρο προστιθέμενης αξίας. Επίσης, το εν λόγω στοιχείο δεν έχει τέλη χαρτοσήμου. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι ιδίως:

 Τίτλος κτήσης (τιμολόγιο αγοράς).

 Εκκαθαρίσεις για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων μέσω παραγγελιοδόχου.

 Τιμολόγια ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ή αποδείξεις επαγγελματικών δαπανών για την παροχή αγροτικών υπηρεσιών.

✱ Τιμολόγια ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών στην περίπτωση λήψης υπηρεσιών από αγρότες, η αμοιβή των οποίων καταβάλλεται σε είδος (εκθλιπτικά, θεριζοαλωνιστικά, συλλεκτικά κ.λπ. δικαιώματα).

 Εντάλματα πληρωμής ή άλλα νόμιμα στοιχεία που εκδίδονται για την καταβολή αποζημίωσης στον αγρότη στην περίπτωση απόσυρσης των αγροτικών προϊόντων.

 Πιστωτικό στοιχείο.

Οι προϋποθέσεις

Η επιστροφή του φόρου πραγματοποιείται από το Δημόσιο, με την καταβολή στον αγρότη ποσού, το οποίο προκύπτει με την εφαρμογή κατ’ αποκοπή συντελεστή 6% στην αξία των παραδιδόμενων αγροτικών προϊόντων και των παρεχόμενων αγροτικών υπηρεσιών. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται ανά δεκαπενθήμερο και συμπεριλαμβάνουν τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέχρι και την προηγούμενη μέρα.

Προκειμένου να λάβει επιστροφή ο αγρότης, θα πρέπει:

 Να ανήκει στο ειδικό καθεστώς των αγροτών κατά το φορολογικό έτος που αφορά η επιστροφή. Δεν παίζει ρόλο το καθεστώς στο οποίο βρίσκεται κατά τον χρόνο που γίνεται η αίτηση επιστροφής.

✱ Τα προϊόντα να είναι παραγωγής του.

 Οι πωλήσεις των αγροτικών προϊόντων ή και οι παροχές των αγροτικών υπηρεσιών να έχουν πραγματοποιηθεί προς υποκείμενα στον ΦΠΑ πρόσωπα ή προς Δημόσιο, δήμους κ.ά. Η επιστροφή αφορά στις χονδρικές πωλήσεις και όχι στις λιανικές.

Ποιοι υπάγονται στο ειδικό καθεστώς

Υπενθυμίζεται ότι στο ειδικό καθεστώς εντάσσονται οι αγρότες που:

α) Κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος πραγματοποίησαν προς οποιοδήποτε πρόσωπο παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών αξίας κατώτερης των 15.000 ευρώ και

β) έλαβαν επιδοτήσεις συνολικής αξίας κατώτερης των 5.000 ευρώ.

Τα προαναφερόμενα κριτήρια λαμβάνονται σωρευτικά, δηλαδή πρέπει να συντρέχουν και τα δύο προκειμένου τα εν λόγω πρόσωπα να εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς. Διευκρινίζεται ότι οι αγρότες που λαμβάνουν επιδοτήσεις κατώτερες των 5.000 ευρώ, έστω και αν δεν πραγματοποιούν καμία παράδοση αγαθών και παροχή αγροτικών υπηρεσιών, εγγράφονται στο ειδικό καθεστώς αγροτών.

Επιπλέον, για τον προσδιορισμό του ορίου των 5.000 ευρώ από επιδοτήσεις, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό επιδοτήσεων ή ενισχύσεων κάθε μορφής, που πράγματι καταβλήθηκε στον αγρότη εντός του προηγούμενου φορολογικού έτους, έστω κι αν στο ποσό αυτό περιέχονται και ποσά επιδοτήσεων ή ενισχύσεων, που αφορούν προηγούμενα φορολογικά έτη (ημερολογιακά). Στο ποσό των επιδοτήσεων περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η Πράσινη Ενίσχυση, η Βασική, η Ενίσχυση για Γεωργούς Νεαρής Ηλικίας, οι Συνδεδεμένες, η Εξισωτική, η Ειδική Ενίσχυση Βάμβακος κ.λπ.

Αντίθετα, δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ορίου των 5.000 ευρώ και δεν θεωρούνται επιδοτήσεις ή ενισχύσεις οι κάθε είδους ενισχύσεις από το κράτος για την πραγματοποίηση επενδύσεων, καθώς και οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται από τον ΕΛΓΑ. Εξάλλου, τα ποσά των de minimis που χορηγούνται στο πλαίσιο της στήριξης σε περιόδους ειδικών δυσχερειών γίνεται δεκτό ότι έχουν αποζημιωτικό χαρακτήρα. Ως εκ τούτου, δεν λαμβάνονται υπόψη στον προσδιορισμό του ορίου των 5.000 ευρώ.

Παραδείγματα

1) Αγρότης του ειδικού καθεστώτος πραγματοποίησε το φορολογικό έτος 2018 χονδρικές πωλήσεις αξίας 14.000 ευρώ και, παράλληλα, πραγματοποίησε λιανικές πωλήσεις (π.χ. από τις παραδόσεις 15 τενεκέδων λαδιού, τους οποίους πούλησε με την έκδοση ειδικού στοιχείου σε άλλους αγρότες του ειδικού καθεστώτος) αξίας 1.030 ευρώ και έλαβε επιδοτήσεις 2.000 ευρώ. Από την 1/1/2019, θα ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, δεδομένου ότι οι πωλήσεις των αγροτικών προϊόντων του υπερβαίνουν τα 15.000 ευρώ (14.000 +1.030 = 15.030 ευρώ).

2) Δημόσιος υπάλληλος έχει αγροτική εκμετάλλευση (καλλιέργεια και παραγωγή πορτοκαλιών) από την οποία εισέπραξε, από χονδρικές πωλήσεις, 10.000 ευρώ και έλαβε επιδότηση αξίας 3.500 ευρώ, για το φορολογικό έτος 2018. Ο εν λόγω δημόσιος υπάλληλος είναι αγρότης του ειδικού καθεστώτος από 01/01/2019 και οφείλει να υποβάλει για την ένταξή του το έντυπο Μ0 στην αρμόδια για τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ΔΥΟ.

3) Αγρότης λαμβάνει μόνο επιδότηση και δεν πραγματοποιεί παράδοση αγροτικών προϊόντων. Ο εν λόγω αγρότης εντάσσεται στο ειδικό καθεστώς αγροτών εφόσον το ποσό των επιδοτήσεων που λαμβάνει είναι μικρότερο των 5.000 ευρώ.

4) Αγρότης πραγματοποιεί μόνο παράδοση αγροτικών προϊόντων και δεν λαμβάνει καμία επιδότηση. Ο εν λόγω αγρότης εντάσσεται στο ειδικό καθεστώς αγροτών εφόσον το ποσό των παραδόσεων αγροτικών προϊόντων και παροχής αγροτικών υπηρεσιών είναι μικρότερο των 15.000 ευρώ (σχετ. αριθ. ΠΟΛ. 1010/2018 εγκύκλιος).