Αυτό το άρθρο είναι 23 μηνών

Μεγαλύτερη ευελιξία για τα προγράμματα προώθησης οίνου σε τρίτες χώρες

14/08/2022
3' διάβασμα
megalyteri-evelixia-gia-ta-programmata-proothisis-oinou-se-trites-chores-270671

Με υπουργικές αποφάσεις οι οποίες δημοσιεύτηκαν την προηγούμενη εβδομάδα δίνεται η δυνατότητα στους δικαιούχους προγραμμάτων ενημέρωσης και προώθησης οίνου σε τρίτες χώρες για την προγραμματική περίοδο 2019-2023 να προχωρήσουν σε αλλαγές του σχεδιασμού, χωρίς να χρειαστεί έγκριση.

Η δυνατότητα αυτή δίνεται υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση του προϋπολογισμού, καθώς πολλές από τις δράσεις που είχαν προγραμματιστεί δεν μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν, λόγω των περιορισμών που επιβλήθηκαν στις μετακινήσεις εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού.

Συγκεκριμένα, αναφορικά με το το ειδικό μέτρο στήριξης της ενημέρωσης στα κράτη-μέλη (ΦΕΚ Β’ 4167/04-08-2022) οι τροποποιήσεις έχουν, μεταξύ άλλων, ως εξής:

Στο άρθρο 23 προστίθενται παράγραφοι 6 και 7. «Από τη 16η Οκτωβρίου 2021 και για το οικονομικό έτος 2022, κατά παρέκκλιση από την παρ. 1 του άρθρου 53 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149 και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2020/884, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την περ. 2 του άρθρου 1 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2027, οι δικαιούχοι μπορούν, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19, να πραγματοποιούν έως την ημερομηνία λήξης υλοποίησης των δράσεων των προγραμμάτων ενημέρωσης, αλλαγές, χωρίς προηγούμενη έγκριση, υπό την προϋπόθεση ότι οι αλλαγές αυτές δεν επηρεάζουν την επιλεξιμότητα οποιουδήποτε μέρους της δράσης και των συνολικών στόχων της και υπό την προϋπόθεση ότι δεν γίνεται υπέρβαση του συνολικού ποσού της εγκριθείσας στήριξης.

Οι δικαιούχοι κοινοποιούν τις αλλαγές αυτές στις αρμόδιες αρχές των παρ. 1 και 3 του άρθρου 3 της παρούσας, το αργότερο είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες πριν τον προβλεπόμενο χρόνο εκτέλεσης της δράσης στην οποία αφορά η αλλαγή.

Εξάλλου, από τη 16η Οκτωβρίου 2021 και για το οικονομικό έτος 2022, κατά παρέκκλιση από την παρ. 1 του άρθρου 53 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149 και σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2020/884, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την περ. 2 του άρθρου 1 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2027, οι δικαιούχοι μπορούν, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις που συνδέονται με την πανδημία COVID-19, να προτείνουν αλλαγές οι οποίες τροποποιούν τον στόχο της συνολικής δράσης που έχει ήδη εγκριθεί, υπό την προϋπόθεση ότι πραγματοποιούνται έως την ημερομηνία λήξης υλοποίησης των δράσεων των προγραμμάτων ενημέρωσης και ότι τυχόν εν εξελίξει επιμέρους ενέργειες που αποτελούν μέρος της συνολικής δράσης έχουν ολοκληρωθεί.

Για τις αλλαγές αυτές, οι δικαιούχοι υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας, το αργότερο 20 ημερολογιακές ημέρες πριν τον προβλεπόμενο χρόνο εκτέλεσης της δράσης στην οποία αφορά η αλλαγή».