Μελέτη για τα νερά του φράγματος Πηνειού

Τα χαρακτηριστικά της ποιότητας του ύδατος του ταμιευτήρα στο Φράγμα Πηνειού, το οποίο χρησιμοποιείται για άρδευση και για ύδρευση, θα ερευνηθούν επιστημονικά από το Πανεπιστήμιο Πατρών, μετά από την τριμερή προγραμματική σύμβαση που υπεγράφη με τον Δήμο Ήλιδας.

Όπως εκτιμάται, η έρευνα αναμένεται να παράσχει επιστημονικά στοιχεία, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από τον Δήμο Ήλιδας για τη σύνταξη του Σχεδίου Ασφαλείας Πόσιμου Νερού, όπως προβλέπεται στο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών.

Το συγκεκριμένο έργο θα συμβάλει στη λειτουργία του διυλιστηρίου του φράγματος Πηνειού, που βρίσκεται στην περιοχή, για την ύδρευση των δήμων της Βόρειας Ηλείας (δήμοι Ήλιδας, Πηνειού, Ανδραβίδας-Κυλλήνης), πληθυσμού περίπου 74.000 κατοίκων.

Στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεων που αυτή θα έχει στη Δυτική Ελλάδα, θεωρείται από τη δημοτική αρχή ότι είναι αναγκαία η κατανόηση και η καταγραφή των ιζηματολογικών και φυσικών διεργασιών που επηρεάζουν την ποιότητα των υδάτων στον ταμιευτήρα της λίμνης του φράγματος.

Παράλληλα, κρίνεται αναγκαίο να προσδιοριστεί ο ρυθμός συσσώρευσης ιζημάτων και ο ρυθμός ιζηματογένεσης κατά τον συνολικό χρόνο λειτουργίας του φράγματος και να καταγραφούν οι μεταβολές του πυθμένα του ταμιευτήρα και η μείωση της χωρητικότητάς του.

Επίσης, σημαντικό θέμα αποτελεί η ολοκλήρωση της διερεύνησης της προέλευσης των αυξημένων ποσοτήτων σιδήρου και μαγγανίου στον ταμιευτήρα, καθώς και οι προτάσεις αντιμετώπισης του φαινομένου.

Η έρευνα

Ως επιστημονικός υπεύθυνος ορίστηκε ο αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, Παύλος Αβραμίδης, με γνωστικό αντικείμενο την Ιζηματολογία, ο οποίος αναλαμβάνει τη γενική ευθύνη για την υποβολή όλων των εγγράφων εκ μέρους του Πανεπιστημίου Πατρών προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, καθώς και τη γενικότερη σύνδεση και επικοινωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, θα διοργανωθούν επιστημονικές ημερίδες για την παρουσίαση και τη διάχυση των αποτελεσμάτων, ενώ θα γίνουν και επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος της παρούσας προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 124.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών εξόδων και του ΦΠΑ) και θα χρηματοδοτηθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2022.