PoliRural: Μέσω της ευφυούς γεωργίας αυξάνει την ελκυστικότητα της υπαίθρου η Στερεά Ελλάδα

Οι τρόποι, οι πρακτικές και οι πολιτικές, μέσω των οποίων η ελληνική ύπαιθρος θα γίνει πιο ελκυστική, έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται και να καταγράφονται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, μέσω του έργου PoliRural. Με τον αγροτικό τομέα να είναι ζωτικής σημασίας για την ύπαιθρο, μία από τις πολιτικές που κρίθηκε αναγκαία ήταν ο εκσυγχρονισμός της γεωργίας και η χρήση νέων τεχνολογιών που θα κάνουν τη γεωργία πιο ελκυστική τόσο για τους υπάρχοντες όσο και για τους πιθανούς νέους αγρότες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Στο πλαίσιο του έργου, λοιπόν, η ευφυής γεωργία θα ενταχθεί σε μία «βεντάλια» ψηφιακών υπηρεσιών που θα γίνουν διαθέσιμες στον πληθυσμό της περιφέρειας για να διευκολύνουν την καθημερινότητά του. «Η ελληνική ύπαιθρος επιβάλλεται να γίνει πιο ελκυστική. Πρέπει οι νέοι να ενδιαφερθούν και να μάθουν να παράγουν προϊόντα και μάλιστα να εκπαιδευτούν, ώστε να ασχοληθούν με τις νέες καλλιέργειες και τον εκσυγχρονισμό της γεωργίας γενικότερα», αναφέρουν στην «ΥΧ», εκ μέρους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η οικονομολόγος Αθανασία Δάμπαση και η Ζήνα Γεωργούλα, από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.

Καταγραφή των αναγκών

Στο πλαίσιο, λοιπόν, της πιλοτικής εφαρμογής στην Ελλάδα έχει συσταθεί μία ομάδα εργασίας, η οποία έχει συμβουλευτικό ρόλο και προσβλέπει στον προσδιορισμό των αναγκών της περιφέρειας.

Όπως μας ενημερώνει η γεωπόνος και επιστημονική συνεργάτιδα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νικολέτα Δάρρα, που συμμετέχει στο έργο, «ο προσανατολισμός της πιλοτικής εφαρμογής, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της περιφέρειας, έχει εστιάσει στην ανάπτυξη ευνοϊκότερων συνθηκών για την προσέλκυση επενδύσεων στην ανάπτυξη εκσυγχρονισμένων επιχειρήσεων στον αγροδιατροφικό τομέα και στη δημιουργία θέσεων εργασίας, περιορίζοντας ταυτόχρονα το δημογραφικό πρόβλημα.

Στο πλαίσιο αυτό, θα σχεδιαστούν νέες παρεμβάσεις που βελτιώνουν τις ευκαιρίες κατάρτισης, τις ψηφιακές δεξιότητες, την επιχειρηματικότητα και θα συσταθούν στρατηγικές για την υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών αγροτικής ανάπτυξης (π.χ. ευφυής γεωργία), καθώς και άλλων λύσεων σε σημαντικά προβλήματα που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή. Βραχυπρόθεσμοι στόχοι είναι ο εκσυγχρονισμός υπηρεσιών στον αγροδιατροφικό κλάδο, η αναβάθμιση των τοπικών πολιτικών αγροτικής ανάπτυξης και η αύξηση του τοπικού αγροτικού πληθυσμού με ψηφιακές δεξιότητες».

Προσέλκυση αγροτών μέσω της ευφυούς γεωργίας

Με την ευφυή γεωργία να περιλαμβάνει καινοτόμες λύσεις και τεχνολογίες, οι οποίες μπορούν να προσελκύσουν νέους πληθυσμούς στην ελληνική ύπαιθρο, η πιλοτική εφαρμογή για την Ελλάδα, μεταξύ άλλων, αφορά «την εξοικείωση με τις ψηφιακές τεχνολογίες και με την ευφυή γεωργία σε επίπεδο διαμόρφωσης πολιτικής, η οποία θα επιτρέπει, αν όχι θα ενισχύει, την ενασχόληση με την ευφυή γεωργία», αναφέρουν στην «ΥΧ» η Άννα Βατσανίδου, ερευνήτρια και υπεύθυνη Διαχείρισης Έργων, και ο Βασίλης Πρωτονοτάριος, γεωπόνος, υπεύθυνος Εξωστρέφειας & Δικτύωσης από την εταιρεία NEUROPUBLIC.

Πιο συγκεκριμένα, τονίζουν ότι «ιδανικά θα θέλαμε να συμβάλουμε στη διατήρηση, αν όχι και στην αύξηση του πληθυσμού της υπαίθρου μέσα από την ευφυή γεωργία και τις νέες τεχνολογίες, με τρόπο προσιτό και κατανοητό από όλους. Ιδιαίτερα θέλουμε να προσελκύσουμε τον νέο πληθυσμό να ασχοληθεί με την ευφυή γεωργία, αποτρέποντας τη «διαρροή των νέων ανθρώπων/αγροτών» από την περιφέρεια στις μεγάλες πόλεις». Οι εκπρόσωποι της περιφέρειας, εξηγώντας τη σημασία της ευφυούς γεωργίας για την ύπαιθρο, αναφέρουν ότι «σε εθνικό επίπεδο, μεγάλης κλίμακας εφαρμογές συστημάτων ευφυούς γεωργίας, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν τις ιδανικές συνθήκες για μια ολική αναθεώρηση των παρωχημένων γεωργικών πρακτικών, για τη δημιουργία κοινών βάσεων δεδομένων και για την πλήρη διασύνδεση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μεταξύ τους και με τα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Το όφελος από την εφαρμογή συστημάτων ευφυούς γεωργίας στον ελληνικό πρωτογενή τομέα είναι αναμφισβήτητα μεγάλο. Για τον λόγο αυτόν, η ευφυής γεωργία θα πρέπει μελλοντικά να αποτελέσει θεμέλιο λίθο για την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και την αειφορία της ελληνικής γεωργίας και οικονομίας».

Διάδοση στρατηγικών

Οι διεργασίες που περιλαμβάνονται στο έργο, σύμφωνα με την κα Δάρρα, και θα ληφθούν υπόψη για τη δημιουργία στρατηγικών είναι «η διερεύνηση της κατάστασης και των υφιστάμενων συνθηκών του αγροτικού τομέα στις επιλεγμένες περιοχές, προσδιορίζοντας τις τρέχουσες ανάγκες, τις συνθήκες αγοράς, τη δημογραφική κατάσταση, τα υπάρχοντα μέτρα πολιτικής και τις εμπειρίες των εμπλεκόμενων από την εφαρμογή αυτών. Επίσης, σκοπός είναι η μοντελοποίηση των παραμέτρων που επηρεάζουν την ανάπτυξη αυτών των περιοχών και η δημιουργία διαφορετικών σεναρίων.

Η δημιουργία στρατηγικών θα πραγματοποιηθεί με βάση τα αποτελέσματα των προηγούμενων δραστηριοτήτων, προχωρώντας σε στενή διαβούλευση με τους αγροτικούς και περιφερειακούς φορείς για τον σχεδιασμό αποτελεσματικών δράσεων, με επίκεντρο τον τόπο και τους πολίτες της».

Η διάδοση των στρατηγικών που θα αναπτυχθούν, όπως μας ενημερώνει η κα Δάρρα, θα γίνει τόσο προς το ευρύ κοινό, αξιοποιώντας μια σειρά εργαλείων επικοινωνίας, όσο και στοχευμένα προς τους εμπλεκόμενους φορείς και ενδιαφερόμενους που δεν συνδέονται άμεσα με το έργο (κέντρα λήψης αποφάσεων, φορείς χάραξης πολιτικής άλλων περιοχών, φορείς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, επιστημονική κοινότητα), αλλά δύναται να ωφεληθούν σημαντικά.

Τέλος, «περιλαμβάνει διεργασίες για τη βιωσιμότητα του έργου και τη δημιουργία επιχειρηματικού μοντέλου, το οποίο μπορεί να υιοθετηθεί από το σύνολο των περιφερειακών αρχών και να θέσει τη βάση για την υιοθέτηση αντίστοιχων στρατηγικών σε διαφορετικά φυσικά και θεσμικά περιβάλλοντα».