Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2024 η προσαρμογή καταστατικών για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς

Επιπλέον χρονικό περιθώριο μέχρι τις 30/6/2024 για την προσαρμογή των καταστατικών των αγροτικών συνεταιρισμών στο ν. 4673/2020 ώστε να μην διαγραφούν από το ΕΜΑΣ προβλέπει το νομοσχέδιο με τίτλο: «Ενίσχυση της πρότυπης κτηνοτροφίας, ρυθμίσεις για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες, διατάξεις για τη φυτοϋγεία, τα βιοκτόνα προϊόντα και την ποιότητα τροφίμων και άλλες διατάξεις για την τόνωση της αγροτικής ανάπτυξης» που έθεσε σε διαβούλευση το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Όπως σημειώνεται στη σχετική σύνοψη του άρθρου 36,  η αδυναμία των Αγροτικών Συνεταιρισμών να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους οφείλεται στα έκτακτα υγειονομικά μέτρα λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, που δεν τους επέτρεπαν την ασφαλή πραγματοποίηση των συνεδριάσεων των γενικών συνελεύσεων, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι εξ αυτών να μην έχουν προχωρήσει σε τροποποίηση του καταστατικού τους εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Υπενθυμίζεται ότι αρχικά ο ν. 4673/2020 προέβλεπε προθεσμία δύο ετών, δηλαδή μέχρι τις 11 Μαρτίου 2022 για την προσαρμογή των καταστατικών των συνεταιρισμών. Έκτοτε έχουν δοθεί διαδοχικές παρατάσεις, με την τελευταία να εκπνέει στις 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Το Άρθρο 36 έχει αναλυτικά ως εξής:

Άρθρο 36

Παράταση προθεσμίας προσαρμογής των καταστατικών των Αγροτικών Συνεταιρισμών – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 36 ν. 4673/2020

Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4673/2020 (Α’ 52) για την προσαρμογή των καταστατικών των Αγροτικών Συνεταιρισμών, παρατείνεται από τη λήξη της, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: «2. Όσοι ΑΣ λειτουργούν και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του άρθρου 19 του ν. 4384/2016 κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υποχρεούνται να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους στις διατάξεις του παρόντος νόμου έως τις 30.6.2024. Η προσαρμογή του καταστατικού γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΑΣ που λαμβάνεται με την απαρτία των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13 και με την πλειοψηφία της παρ. 2 του άρθρου 14. Μετά την πάροδο της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, για τους ΑΣ που δεν έχουν προσαρμόσει το καταστατικό τους, εφαρμόζεται η παρ. 1 του άρθρου 31 και διαγράφονται από το ΕΜΑΣ.».