Νέα ΚΑΠ – Αιρεσιμότητα: Οι υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούν οι παραγωγοί για να λαμβάνουν τις ενισχύσεις τους (2ο μέρος)

Οι λεπτομέρειες των υποχρεώσεων που πρέπει να τηρούν οι παραγωγοί, στο πλαίσιο της Αιρεσιμότητας, προκειμένου να λαμβάνουν τις ενισχύσεις τους, καθορίστηκαν με Υπουργική Απόφαση.

Τους βασικούς άξονες των υποχρεώσεων έχει ήδη δημοσιεύσει από τις αρχές του τρέχοντος έτους η «ΥΧ» στο εβδομαδιαίο αφιέρωμά της «Η νέα ΚΑΠ με απλά λόγια». Σήμερα, επανέρχεται με όλες τις λεπτομέρειες εφαρμογής της Αιρεσιμότητας, η οποία σε αυτή την προγραμματική περίοδο είναι σαφώς ενισχυμένη.

Η Αιρεσιμότητα περιλαμβάνει Κανονιστικές Απαιτήσεις Διαχείρισης (ΚΑΔ) και πρότυπα Καλής Γεωργικής και Περιβαλλοντικής Κατάστασης (ΚΓΠΚ), που αφορούν το κλίμα και το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία, την υγεία των φυτών και την καλή διαβίωση των ζώων. Εφόσον ο δικαιούχος των ενισχύσεων δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της Αιρεσιμότητας, του επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις.

Υπενθυμίζουμε ότι οι υποχρεώσεις δεν αφορούν μόνο τους δικαιούχους των Άμεσων Ενισχύσεων, αλλά και τους δικαιούχους των ετήσιων ενισχύσεων του 2ου Πυλώνα, δηλαδή όσους λαμβάνουν ενισχύσεις για περιβαλλοντικές, κλιματικές και άλλες δεσμεύσεις διαχείρισης, για φυσικούς ή άλλους ειδικούς ανά περιοχή περιορισμούς (εξισωτική αποζημίωση) και για ειδικά ανά περιοχή μειονεκτήματα που προκύπτουν από συγκεκριμένες υποχρεωτικές απαιτήσεις.

Αν θέλετε να δείτε το πρώτο μέρος, κάντε κλικ εδώ

Βιοποικιλότητα και τοπίο

Ο γεωργός τηρεί τις παρακάτω υποχρεώσεις και πρακτικές:

1. Ενσωματώνει καταλλήλως στο έδαφος τα κοκκώδη αγροχημικά, τα δε δολώματα τρωκτικοκτονίας πρέπει να τοποθετούνται εντός των στοών των τρωκτικών, ώστε να μην είναι ορατά. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να εφαρμόζονται οι οδηγίες για την ορθή χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και να τηρούνται οι όροι και οι περιορισμοί που αναγράφονται στην ετικέτα.

2. Τηρεί τα μέτρα για την προστασία και τη διατήρηση των Ζωνών Ειδικής Προστασίας σύμφωνα με την Οδηγία 2009/147/ΕΚ (Κανονιστική Απαίτηση Διαχείρισης ΚΑΔ 3) για την άγρια ορνιθοπανίδα και για την αποφυγή της ρύπανσης ή της υποβάθμισης των οικότοπων των ειδών, καθώς και τις επιζήμιες για τα πτηνά ενοχλήσεις, όπως προσδιορίζονται στα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα, τους Κανονισμούς Διοίκησης και Λειτουργίας και τα Σχέδια Διαχείρισης.

3. Για τα αγροτεμάχια εντός των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης του Ευρωπαϊκού Δικτύου NATURA 2000 σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ (Κανονιστική Απαίτηση Διαχείρισης ΚΑΔ 4), ο γεωργός οφείλει να τηρεί τα εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης.

ΚΠΓΚ 8 «Ελάχιστο ποσοστό αρόσιμης γης που διατίθεται για μη παραγωγικές εκτάσεις, διατήρηση των χαρακτηριστικών του τοπίου και απαγόρευση της κοπής φρακτών και δέντρων κατά την περίοδο αναπαραγωγής και εξάρτησης των πτηνών».

Οι γεωργοί υποχρεούνται:

I. Για γεωργικές εκμεταλλεύσεις με αρόσιμη γη άνω των 10 εκταρίων, που δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση, να διατηρούν ελάχιστο ποσοστό αρόσιμης γης που διατίθεται σε μη παραγωγικές εκτάσεις και χαρακτηριστικά κατά περίπτωση:

α. Τουλάχιστον το 4% της αρόσιμης γης σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης διατίθεται σε μη παραγωγικές εκτάσεις και χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένης της γης υπό αγρανάπαυση.

β. Όταν ο γεωργός δεσμεύεται να αφιερώσει τουλάχιστον το 7% της αρόσιμης γης που διαθέτει σε μη παραγωγικές εκτάσεις και χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένης της γης υπό αγρανάπαυση, στο πλαίσιο του ενισχυμένου οικολογικού προγράμματος Π1-31.2 «Επέκταση της εφαρμογής περιοχών οικολογικής εστίασης», το ποσοστό που πρέπει να αποδοθεί στη συμμόρφωση με το πρότυπο ΚΠΓΚ 8 περιορίζεται στο 3%.

γ. Τουλάχιστον το 7% της αρόσιμης γης σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης διατίθεται σε μη παραγωγικές εκτάσεις και χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένης της γης υπό αγρανάπαυση, εμβόλιμων καλλιεργειών (σινάπι, φαγόπυρο, κριθάρι, ελαιοκράμβη, σίκαλη, βρώμη, λόλιουμ μονοετές) και των καλλιεργειών που δεσμεύουν άζωτο (ψυχανθή), που καλλιεργούνται χωρίς τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, εκ των οποίων το 3% είναι μη παραγωγικές εκτάσεις και χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένης της γης υπό αγρανάπαυση. Για τις εμβόλιμες καλλιέργειες χρησιμοποιείται ο συντελεστής στάθμισης 0,3.

δ. Οι μη παραγωγικές εκτάσεις και χαρακτηριστικά που είναι επιλέξιμα για τον υπολογισμό του ελάχιστου ποσοστού είναι:

✱ Σωροί λίθων που χρησιμεύουν ως ορόσημα με συντελεστή στάθμισης 1.

✱ Πολιτισμικά χαρακτηριστικά, όπως: πέτρινα αλώνια, πέτρινες μικρές αποθήκες, πέτρινα μονοπάτια, περιστερώνες, νερόμυλοι κ.ά., με συντελεστή στάθμισης 1,5.

✱ Τάφροι (εξαιρούνται τα κανάλια που κατασκευάζονται από σκυρόδεμα) με συντελεστή στάθμισης 2 και συντελεστή μετατροπής 3.

✱ Φυσικά πρανή, ζώνες ανάσχεσης με συντελεστή στάθμισης 1,5 – στις ζώνες ανάσχεσης περιλαμβάνονται οι ζώνες πλάτους 3 μέτρων από υδάτινους όγκους χωρίς καλλιέργεια και οι ζώνες πλάτους 5 μέτρων.

✱ Θαμνοστοιχίες, μεμονωμένα δέντρα ή συστάδες δέντρων, δενδροστοιχίες (Η διάμετρος των κομών των δέντρων υπερβαίνει το ένα μέτρο και η μεταξύ των κομών απόσταση δεν υπερβαίνει τα πέντε μέτρα), με συντελεστή στάθμισης 2 και συντελεστή μετατροπής 5.

✱ Εκτάσεις γης σε αγρανάπαυση με συντελεστή στάθμισης 1.

✱ Μικρές λίμνες με συντελεστή στάθμισης 1,5.

✱ Μικροί υγρότοποι με συντελεστή στάθμισης 2.

✱ Πέτρινοι τοίχοι/ξερολιθιές με συντελεστή στάθμισης 1,5.

✱ Ρέματα με συντελεστή στάθμισης 1,5.

✱ Αναβαθμίδες με συντελεστή στάθμισης 2.

ε. Από την υποχρέωση διατήρησης ελάχιστου ποσοστού αρόσιμης γης, που διατίθεται σε μη παραγωγικές εκτάσεις και χαρακτηριστικά, εξαιρούνται οι εκμεταλλεύσεις:

i. Όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 75% της αρόσιμης γης χρησιμοποιείται για την παραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών κτηνοτροφικών φυτών, ως γη υπό αγρανάπαυση, καλλιεργείται με ψυχανθή ή υπόκειται σε συνδυασμό των χρήσεων αυτών.

ii. Όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 75% της επιλέξιμης γεωργικής έκτασης αποτελεί μόνιμο βοσκότοπο, χρησιμοποιείται για την παραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών κτηνοτροφικών φυτών ή καλλιεργείται με καλλιέργειες κάτω από το νερό για σημαντικό μέρος του έτους ή για σημαντικό μέρος του κύκλου καλλιέργειας ή υπόκειται σε συνδυασμό των εν λόγω χρήσεων.

iii. Mε έκταση αρόσιμης γης έως 10 εκτάρια.

➥ Για το έτος υποβολής αιτήσεων ΟΣΔΕ 2023 σύμφωνα με το άρθρο 1 του Εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 2022/1317 της Επιτροπής, οι γεωργοί δύνανται να μην εφαρμόσουν την υποχρέωση του ελάχιστου ποσοστού μη παραγωγικών χαρακτηριστικών και εκτάσεων όσον αφορά τη γη υπό αγρανάπαυση. Στις εκτάσεις αυτές, οι γεωργοί μπορούν να καλλιεργήσουν φυτά για παραγωγή τροφίμων. Δεν επιτρέπεται η καλλιέργεια αραβόσιτου, σπόρων σόγιας ή πρεμνοφυών δασών μικρού περίτροπου χρόνου.

➥ Η παρέκκλιση δεν ισχύει για τις εκτάσεις στις οποίες οι δικαιούχοι επιλέξουν να εφαρμόσουν το οικολογικό πρόγραμμα Π1-31.2 «Επέκταση της εφαρμογής περιοχών οικολογικής εστίασης».

II. Για όλες τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις:

Να διατηρούν τα χαρακτηριστικά του τοπίου, όπως: αναβαθμίδες, νησίδες φυσικής βλάστησης/άγριας ζωής στα όρια των αγροτεμαχίων και εντός αυτών, θαμνοστοιχίες και φυσική βλάστηση στον υπόροφο αυτών, μεμονωμένα δέντρα ή συστάδες δέντρων ή δενδροστοιχίες και φυσική βλάστηση στον υπόροφο αυτών, μικρές λίμνες, μικρούς υγροτόπους, πέτρινους τοίχους/ξερολιθιές, φυσικά πρανή αγρών, ζώνες ανάσχεσης.

ΚΠΓΚ 9 «Απαγόρευση της μετατροπής ή άροσης των μόνιμων βοσκοτόπων που έχουν οριστεί ως περιβαλλοντικά ευαίσθητοι μόνιμοι βοσκότοποι σε περιοχές του δικτύου ΦΥΣΗ (NATURA) 2000»:

Στις εκτάσεις μόνιμων βοσκοτόπων, που βρίσκονται εντός των περιοχών του Δικτύου NATURA 2000, δεν επιτρέπεται η άροση, καθώς και η μετατροπή τους σε άλλη γεωργική χρήση.

Δημόσια υγεία και υγεία των φυτών

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 178/2002 (Κανονιστική Απαίτηση Διαχείρισης ΚΑΔ 5), ο γεωργός υποχρεούται:

1. Να τηρεί τους στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών και να μη διαθέτει ή πωλεί προϊόντα επιβλαβή ή ακατάλληλα για κατανάλωση.

2. Να τηρεί Μητρώο Εισροών και Εκροών – Ημερολόγιο Εργασιών (Μ.Ε.Ε.-Η.Ε.) στην εκμετάλλευσή του, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, παραστατικά αγοράς (κυρίως για σπόρους, λιπάσματα, ζωοτροφές) και πώλησης (κυρίως προϊόντα της εκμετάλλευσης, ζωοτροφές).

Το Μ.Ε.Ε.-Η.Ε. αποτελείται από φάκελο παραστατικών και εγγράφων, συνοδευόμενο από πίνακες όπου καταγράφονται ημερολογιακά οι εισροές και οι εκροές της εκμετάλλευσης, καθώς και οι διεξαχθείσες εργασίες και συσχετίζονται με τα αντίστοιχα παραστατικά και έγγραφα.

3. Απόβλητα – Αποφυγή ρύπανσης:

α. Να χειρίζεται τα απόβλητα της εκμετάλλευσης, ώστε να μην επιμολύνονται τα παραγόμενα προϊόντα.

β. Να διαχωρίζει σαφώς χωροταξικά τις παραγόμενες πρώτες ύλες από τα απόβλητα της εκμετάλλευσης

γ. Να καθορίσει στην εκμετάλλευσή του και να σημάνει ευκρινώς χώρο συγκέντρωσης και αποκομιδής απορριμμάτων, όπου εξασφαλίζεται η συγκέντρωση όλων των ρυπογόνων στοιχείων και των συσκευασιών των αγροχημικών.

δ. Να διατηρεί τις πάσης φύσεως αγροτικές εγκαταστάσεις σε καλή κατάσταση, ώστε να αποτρέπεται η διαφυγή ρυπαντών προς το περιβάλλον.

4. Ζωοτροφές:

α. Να καταγράφει στο Μ.Ε.Ε.-Η.Ε. τυχόν χρήση χημικών σκευασμάτων κατά την παραγωγή των πρώτων υλών ζωοτροφών και να τηρεί αρχείο των ετικετών τους.

β. Εφόσον χρησιμοποιεί πρόσθετες ύλες ζωοτροφών ή προμείγματα αυτών ή συμπληρωματικές ζωοτροφές που περιέχουν πρόσθετες ύλες ζωοτροφών, να το πράττει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία υπό τις οδηγίες του αρμόδιου κατά περίπτωση επόπτη κυκλοφορίας ζωοτροφών.

γ. Να καταγράφει στο Μ.Ε.Ε.-Η.Ε. την ποσότητα και την προέλευση των πρόσθετων υλών ζωοτροφών ή προμειγμάτων ζωοτροφών ή συμπληρωματικών ζωοτροφών που περιέχουν πρόσθετες ύλες ζωοτροφών (στοιχεία πωλητή, αριθμό έγκρισης/εγγραφής της μονάδας) που χρησιμοποιεί για τη διατροφή των ζώων της εκμετάλλευσης και να τηρεί αρχείο των αντίστοιχων παραστατικών.

δ. Να καταγράφει στο Μ.Ε.Ε.-Η.Ε. την ποσότητα και την προέλευση των πρώτων υλών ζωοτροφών που χρησιμοποιεί για τη διατροφή των ζώων της εκμετάλλευσης και να τηρεί αρχείο των αντίστοιχων παραστατικών και ετικετών.

ε. Εφόσον χρησιμοποιεί γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές, να τηρεί αρχείο για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών των πιστοποιητικών, στα οποία αναγράφονται το όνομα του γενετικά τροποποιημένου οργανισμού και ο μοναδικός ταυτοποιητής του.

στ. Να υπάρχει σαφής διαχωρισμός των ζωοτροφών, ανάλογα με το είδος του ζώου για το οποίο προορίζονται και να διαχωρίζονται χωροταξικά οι φαρμακούχες από τις μη φαρμακούχες ζωοτροφές.

5. Υγεία – Πρόληψη:

α. Να χρησιμοποιεί τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, σύμφωνα με τις αναγραφόμενες σε αυτά οδηγίες, τηρώντας το Μ.Ε.Ε.-Η.Ε..

β. Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή μετάδοσης ασθενειών από τα νεοεισαχθέντα ζώα της εκμετάλλευσης.

γ. Να γνωστοποιεί στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία οποιοδήποτε κρούσμα ή ύποπτο σύμπτωμα ζωοανθρωπονόσου εκδηλωθεί στα ζώα της εκμετάλλευσής του και να πραγματοποιεί τις προβλεπόμενες ενέργειες, όπως αυτές του έχουν γνωστοποιηθεί από την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία.

δ. Να τηρεί σε αρχείο για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών, τυχόν εργαστηριακές αναλύσεις δειγμάτων από τα ζώα και τα φυτά της εκμετάλλευσης κ.λπ.

ε. Να μη στεγάζει στον ίδιο χώρο αίγες και βοοειδή και αν αυτό συμβαίνει, να πραγματοποιεί ελέγχους στις αίγες για φυματίωση.

στ. Όταν υπάρχει πτηνοτροφική μονάδα στην εκμετάλλευση, τα παραγόμενα αβγά θα πρέπει να φυλάσσονται σε ξηρό και σκιερό μέρος και να είναι καθαρά, μακριά από μολυσματικούς παράγοντες.

6. Παραγωγή γάλακτος:

α. Να αρμέγει χωριστά τα ζώα στα οποία εφαρμόζεται φαρμακευτική αγωγή ή εφαρμόστηκε στο παρελθόν και δεν έχει παρέλθει ο χρόνος αναμονής, καθώς και τα ζώα που δεν είναι υγιή. Το γάλα των παραπάνω ζώων δεν πρέπει να χορηγείται για ανθρώπινη κατανάλωση, ενώ κατά την άμελξή τους δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κοινές αμελκτικές μηχανές ή περιέκτες με τα υπόλοιπα ζώα.

β. Να μη χορηγεί στην κατανάλωση νωπό αγελαδινό γάλα, αν η εκμετάλλευσή του δεν είναι απαλλαγμένη ή επίσημα απαλλαγμένη φυματίωσης και βρουκέλλωσης.

γ. Να μη χορηγεί στην κατανάλωση ή προς μεταποίηση πρόβειο ή αίγειο γάλα, εφόσον η εκμετάλλευσή του δεν είναι απαλλαγμένη ή επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης ή εμβολιασμένη κατ’ αυτής.

δ. Να χρησιμοποιεί κατάλληλο εξοπλισμό στην παραγωγή του γάλακτος και να διατηρεί σε καλή λειτουργική και υγειονομική κατάσταση τον εξοπλισμό αυτόν.

ε. Να φροντίζει ώστε οι χώροι που απαιτούνται για την παραγωγή γάλακτος να είναι διαχωρισμένοι από τον χώρο διαβίωσης των ζώων.

στ. Να αποθηκεύει το γάλα σε μέγιστη θερμοκρασία 8οC, εφόσον αυτό εισκομίζεται καθημερινά ή διαφορετικά σε μέγιστη θερμοκρασία 6οC.

ζ. Να διασφαλίζει ότι η κατασκευή των εγκαταστάσεων άμελξης είναι τέτοια ώστε να περιορίζεται η μόλυνση του γάλακτος και οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης του γάλακτος να προστατεύονται από τα παράσιτα.

7. Περιορισμοί στη χρήση ουσιών με ορμονική ή θυρεοστατική δράση και των β-ανταγωνιστικών ουσιών στη ζωική παραγωγή.

8. Ιχνηλασιμότητα:

Να τηρεί το Μ.Ε.Ε-ΗΕ ώστε να είναι ο ελεγκτής σε θέση να αντιληφθεί από πού προήλθαν οι πρώτες ύλες της εκμετάλλευσης και ποιος ήταν ο προορισμός των προϊόντων και παραπροϊόντων της εκμετάλλευσης.

9. Ειδοποιήσεις:

α. Σε περίπτωση που ο γεωργός – παραγωγός τροφίμων έχει υπόνοιες ότι η τροφή που έφυγε από την εκμετάλλευσή του είναι ή ενδέχεται να είναι ανασφαλής, υποχρεούται να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές (Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας και τον ΕΦΕΤ) και τους παραλήπτες των προϊόντων και να εκκινήσει διαδικασία απόσυρσής της.

β. Σε περίπτωση που ο γεωργός έχει υπόνοιες ότι τροφή που έχει στην κατοχή του μπορεί να είναι ανασφαλής ή επιβλαβής για κατανάλωση, υποχρεούται να ειδοποιήσει τις αρμόδιες αρχές, ώστε να εκκινήσουν διαδικασίες απόσυρσης.

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1107/2009 (Κανονιστική Απαίτηση Διαχείρισης ΚΑΔ 7) και την Οδηγία 2009/128/ΕΚ (Κανονιστική Απαίτηση Διαχείρισης ΚΑΔ 8), οι γεωργοί που χρησιμοποιούν γεωργικά φάρμακα:

α) Εκπαιδεύονται στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων και πιστοποιούνται ως επαγγελματίες χρήστες των γεωργικών φαρμάκων.

β) Πραγματοποιούν επεμβάσεις με φυτοπροστατευτικά προϊόντα σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης χρήσης.

γ) Χρησιμοποιούν ορθά τον εξοπλισμό εφαρμογής των γεωργικών φαρμάκων.

δ) Επιδιώκουν τη μείωση της χρήσης των γεωργικών φαρμάκων ή ελαχιστοποίηση των κινδύνων σε ειδικές περιοχές.

ε) Χειρίζονται και αποθηκεύουν τα γεωργικά φάρμακα και διαχειρίζονται τις κενές συσκευασίες αυτών και των καταλοίπων με ορθό τρόπο.

Έλεγχοι – Κυρώσεις

✱ Για την επαλήθευση της συμμόρφωσης των δικαιούχων με τις απαιτήσεις (ΚΑΔ) και τα πρότυπα (ΚΠΓΚ) της Αιρεσιμότητας διενεργούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι, κατά τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιούνται η μέθοδος της τηλεπισκόπησης ή το σύστημα παρακολούθησης εκτάσεων, ή άλλες σχετικές υποστηρικτικές τεχνολογίες.

✱ Οι επιτόπιοι έλεγχοι της Αιρεσιμότητας διενεργούνται κάθε έτος επί δείγματος γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Το δείγμα ελέγχου καλύπτει το 1% των δικαιούχων.

✱ Για τον υπολογισμό των κυρώσεων, η μη συμμόρφωση με κάθε απαίτηση ή κάθε πρότυπο εκ μέρους του γεωργού αξιολογείται ξεχωριστά λαμβάνοντας υπόψη την εκ προθέσεως ή εξ αμελείας διάπραξη της παράβασης, τη σοβαρότητα, την έκταση και τη μονιμότητά της, καθώς και ενδεχόμενη επανάληψη.

✱ Οι διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται με μείωση ή αποκλεισμό του συνολικού ποσού των ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί ή πρόκειται να χορηγηθούν στον εν λόγω δικαιούχο, όσον αφορά τις αιτήσεις ενίσχυσης που έχει υποβάλει ή θα υποβάλει κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους που διαπιστώνεται η μη συμμόρφωση. Οι ανωτέρω μειώσεις ή οι αποκλεισμοί υπολογίζονται με βάση τις ενισχύσεις που χορηγήθηκαν ή πρόκειται να χορηγηθούν το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο σημειώθηκε η μη συμμόρφωση.

✱ Εάν η προσδιορισθείσα μη συμμόρφωση οφείλεται σε αμέλεια του δικαιούχου, η μείωση ανέρχεται στο 3% του συνολικού ποσού των ενισχύσεων.

✱ Σε περίπτωση που η μη συμμόρφωση εξ αμελείας (ακούσια μη συμμόρφωση) μιας απαίτησης ή ενός προτύπου αξιολογείται από την Επιτροπή Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ ως μη μόνιμη, ως μικρού βαθμού σοβαρότητας και ως άνευ αποτελέσματος από πλευράς έκτασης, επιβάλλεται ποσοστό μείωσης 1%. Εάν αξιολογείται ως μόνιμη, ως μεγάλου βαθμού σοβαρότητας και με αποτέλεσμα που εκτείνεται εκτός της εκμετάλλευσης, επιβάλλεται ποσοστό μείωσης 5%.

✱ Σε περίπτωση επανάληψης της ίδιας μη συμμόρφωσης εντός περιόδου τριών συνεχόμενων ετών, το ποσοστό της μείωσης είναι 10%. Όταν η ίδια μη συμμόρφωση επαναληφθεί ξανά, χωρίς αιτιολόγηση από την πλευρά του δικαιούχου, θεωρείται ότι γίνεται εκ προθέσεως και επισύρει τις ανάλογες κυρώσεις.

✱ Σε περίπτωση εκ προθέσεως μη συμμόρφωσης, το ποσοστό της μείωσης είναι τουλάχιστον 15% του συνολικού ποσού των ενισχύσεων.

✱ Όταν έχουν σημειωθεί περισσότερες από μία και επαναλαμβανόμενες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης από αμέλεια κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος, η διαδικασία για τον καθορισμό της μείωσης εφαρμόζεται χωριστά για κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης και τα προκύπτοντα ποσοστά μειώσεων αθροίζονται. Ωστόσο, η μείωση δεν υπερβαίνει το 20%.

✱ Δεν επιβάλλεται διοικητική κύρωση, εάν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε εντολή δημόσιας αρχής.