Νέες σειρές λιπασμάτων «NEON» και «UNIQUE» από τη ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ

Νέες σειρές λιπασμάτων «NEON» και «UNIQUE» από τη ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ

Η ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ έχει αναπτύξει δύο νέες σειρές λιπασμάτων που καλύπτουν τις ανάγκες των ανοιξιάτικων επιφανειακών λιπάνσεων.

Η σειρά “UNIQUE” ενσωματώνει την τεχνολογία των παρεμποδιστών ουρεάσης. Με την εφαρμογή των λιπασμάτων Unique επιτυγχάνεται μείωση των απωλειών αζώτου υπό μορφή αέριας αμμωνίας και υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τη χρονική περίοδο εφαρμογής του λιπάσματος. Στην σειρά Unique περιλαμβάνονται τύποι ιδανικοί για
τη βασική λίπανση αλλά και τύποι που καλύπτουν τις αυξημένες απαιτήσεις σε άζωτο κατά το κρίσιμο στάδιο πριν και μετά την άνθηση. Παραδείγματα οι τύποι Unique 46-0-0 και 40-0-0.

Η σειρά “NEON” ενσωματώνει την καινοτόμα τεχνολογία PENXCEL που αποτελεί την τελευταία εξέλιξη προϊόντων με παρεμποδιστές Αζώτου. Τα κοκκώδη λιπάσματα NEON περιέχουν αναστολέα Ουρεάσης (NBPT) για αποφυγή απωλειών Αζώτου σε μορφή αέριας Αμμωνίας και αναστολέα νιτροποίησης (DCD) για μείωση των απωλειών Αζώτου λόγω έκπλυσης. Η αυξημένη διείσδυση του συνδυασμού των δύο αναστολέων στον κόκκο του λιπάσματος, μέσω της τεχνολογίας PENXCEL δημιουργεί ένα “δίχτυ προστασίας” του Αζώτου.