Nέο φορολογικό «πακέτο» με το επικαιροποιημένο Μνημόνιο

Nέο φορολογικό «πακέτο» με το επικαιροποιημένο Μνημόνιο

Σειρά παρεμβάσεων στο φορολογικό «πεδίο» προβλέπονται στο επικαιροποιημένο Μνημόνιο που υπογράφηκε με τον ESM προκειμένου να εκταμιευθεί η δόση των 7,5 δισ. ευρώ.

To κείμενο αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι οι ελληνικές αρχές θα πρέπει απο τον Ιούνιο του 2016:

– να προβούν σε  έλεγχο όλων των φορολογικών κινήτρων (φοροαπαλλαγών)  και να εξαλείψουν αυτά που κρίνονται αναποτελεσματικά και άδικα.

– να επανεξετάσουν την  προνομιακή φορολογική μεταχείριση για τη ναυτιλιακή βιομηχανία, υπό το πρίσμα των ενδείξεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

– να παρατείνουν την προσωρινή εθελοντική συνεισφορά της ναυτιλιακής κοινότητας και για το 2018

– να προτείνουν τροποποιήσεις στην φορολογική πολιτική

Eξάλλου μέχρι το Σεπτέμβριο του 2016 η ελληνκή κυβέρνηση θα πρέπει να νομοθετήσει και να εφαρμόσει από τον Ιανουάριο του 2017 (βασικό παραδοτέο):

α) την απλούστευση των διατάξεων του φόρου εισοδήματος και την εξασφάλιση της συνοχής της φορολογικής βάσης για τον φόρο εισοδήματος και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των μικρών επιχειρήσεων κάτω από το όριο εγγραφής στο καθεστώς ΦΠΑ.

β) θα επανεξετάσουν τον εταιρικό φόρο στην φορολογία εισοδήματος (ITC – income tax law) έτσι ώστε  καλύπτει τις συγχωνεύσεις τις εξαγορές αλλά και τους  εταιρικούς λογαριασμούς αποθεματικών ενώ θα ενσωματώσουν διατάξεις σχετικά με τις συγχωνεύσεις (άρθρα 52-56 ν.4172/2013)

γ) θα εξετάσουν την ανάπτυξη του φορολογικού πλαισίου συλλογικών επενδυτικών οχημάτων σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ.

δ) θα αναθεωρήσουν  διατάξεις του κώδικα φορολογικών διαδικασιών (ΚΦΔ) ώστε να προβλέπει μειωμένα πρόστιμα στα πλαίσια του ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη τη συμπεριφορά του φορολογούμενου και την ύπαρξη ή όχι πρόθεσης δήλωσης ή υπο-δήλωσης που βασίζεται σε αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια.

ε) Θα  επανεξετάσουν τη δυνατότητα για ένα βραχυπρόθεσμο εθελοντικό φορολογικό πιστοποιητικό, ως πρότυπο ποιότητας χωρίς ρητά πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις, και χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τα δικαιώματα της φορολογικής διοίκησης για έλεγχο.

στ) Θα  αναλάβουν την επανεξέταση και αναθεώρηση του ΚΕΔΕ (Κώδικα είσπραξης δημοσίων εσόδων), συμπεριλαμβανομένων και των διαδικασιών διαχείρισης εσόδων από πλειστηριασμούς.

ζ) Θα εκσυγχρονίσουν την νομοθεσία  για την αντιμετώπιση της είσπραξης του φόρου από εταιρίες off-shore ιδιωτών. Επιπλέον, από το Δεκέμβριο του 2016, οι αρχές θα κωδικοποιήσουν, θα απλοποιήσουν την νομοθεσία του ΦΠΑ, και θα ευθυγραμμίσουν διατάξεις της,  με τον κώδικα φορολογικής διαδικασίας.

Eυθυγράμμιση αντικειμενικών με εμπορικές αξίας στα ακίνητα

Οι αρχές από τον Ιούνιο του 2016 θα κάνουν λεπτομερείς προτάσεις που θα εξασφαλίσουν την ευθυγράμμιση των τιμών του φόρου ακίνητης περιουσίας με τις  τιμές αγοράς από Ιούνιο 2017 (βασικό παραδοτέο).

Φορολογική διοίκηση

Βελτίωση της συμμόρφωσης και την καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής εσόδων.

Οι αρχές θα εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων για την εξασφάλιση υψηλότερων εσόδων μέσω συμμόρφωσης, και μείωση της απάτης και της φοροδιαφυγής.

Οι τρόποι αυτοί  :

-Αύξηση της χρήσης των ηλεκτρονικών πληρωμών. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει την εφαρμογή του σχέδιο δράσης για την προώθηση και διευκόλυνση της χρήσης των ηλεκτρονικών πληρωμών (τόσο μέσω τραπεζικών μεταφορών και χρήσης καρτών) και τη μείωση της χρήσης μετρητών και επιταγών.

-Η ενίσχυση της συμμόρφωσης.

Οι αρχές από τον Ιούνιο του 2016 θα εκδώσουν  πλήρως ολοκληρωμένο σχέδιο για την αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης. Ειδικότερο σχέδιο για την είσπραξη του ΦΠΑ και την επιβολή του, θα πρέπει να ενισχυθεί, μεταξύ άλλων, μέσω απλοποιημένων διαδικασιών και με μέτρα για την καταπολέμηση της απάτης του ΦΠΑ (καρουσέλ).

Οι αρχές θα :

α) εγκρίνουν έως τον Ιούνιο του 2016 νομοθεσία για να επιταχύνουν τις διαδικασίες διαγραφής από το ΦΠΑ, αλλά και τα όρια εγγραφής στο  ΦΠΑ με σκοπό  προστασία των εσόδων.

β) προμηθευτούν, προκειμένου να επιτραπεί η χρήση του μέχρι τον Ιούνιο του 2016, λογισμικό αξιολόγησης κινδύνων για την καταπολέμηση της απάτηw από το ΦΠΑ. (καρουζέλ)

γ) θα ετοιμάσουν τον  Ιούνιο 2016 μια αξιολόγηση των επιπτώσεων της αύξησης του ορίου (σε 25.000 ευρώ) για την ένταξη στο καθεστώς  ΦΠΑ.

Βελτίωση της είσπραξης των δημόσιων εσόδων

Οι αρχές με στόχο την επιτάχυνση και την αύξηση των εσόδων σε μόνιμη  βάση:

– θα βελτιώσουν την  είσπραξη των φορολογικών οφειλών. Για να βελτιωθεί η είσπραξη των φορολογικών οφειλών, οι αρχές τον Μάιο του 2016 θα  δημοσιεύσουν μια ενημερωμένη έκδοση του καταλόγου των μεγάλων οφειλετών προς την φορολογική διοίκηση, και θα ενημερώνουν τον κατάλογο σε τακτική βάση.

– θα εφαρμόσουν το 2016, μια εθνική στρατηγική συλλογής συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω αυτοματοποίησης συλλογής χρεών.

– από τον Νοέμβρη του 2016 θα λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την έγκαιρη είσπραξη των προστίμων για τα ανασφάλιστα οχήματα και τα οχήματα που δεν έχουν ελεγχθεί από ΚΤΕΟ.

– θα προμηθευτούν το λογισμικό που επιτρέπει την περαιτέρω αυτοματοποίηση της είσπραξης οφειλών, αγκαλιάζοντας, μεταξύ άλλων, πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία συντηρητικής κατάσχεσης που πρέπει να παραδοθεί μέχρι το Δεκέμβριο του 2016.

Οι αρχές θα τροποποιήσουν τη νομοθεσία για τη θέσπιση σαφών κριτηρίων της μη είσπραξης για διαγραφή φορολογικών απαιτήσεων από Σεπτέμβριο 2016.

Κυνήγι σε μεγαλοφειλέτες

Οι αρχές θα ξεκινήσουν μια διαδικασία η οποία εξασφαλίζει διαλογή των μεγάλων οφειλετών με βάση την ανάλυση των οικονομικών και χρηματοοικονομικών δεδομένων για να καθορίσει τη βιωσιμότητά τους.

Ενσωμάτωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στην φορολογική διοίκηση.