Νομοθετικές επισημάνσεις για το ακατάσχετο και το αφορολόγητο των κορωνοενισχύσεων

Δείτε αναλυτικά τις διατάξεις του ν. 4764/2020 οι οποίες αφορούν στον πρωτογενή τομέα:

1.→ Άρθρο 147 –  Συνέχιση λειτουργίας υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

 • Το πρόβλημα, που αντιμετωπίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 147, είναι η αποδεδειγμένη δυσκολία των κατόχων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων να συγκεντρώσουν το σύνολο των δικαιολογητικών εγγράφων, που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας διατήρησης των σταυλικών τους εγκαταστάσεων εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού C0VID-19, δεδομένου ότι για την έκδοση ορισμένων από τα εν λόγω δικαιολογητικά απαιτούνται χρονοβόρες διαδικασίες. Με το άρθρο 8 του ν. 4691/2020 (Α’ 108) είχε ορισθεί ως καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων η 31η.12.2020 και με την προτεινόμενη διάταξη, παρατείνεται η ανωτέρω προθεσμία κατά έναν χρόνο, ήτοι μέχρι την 31η.12.2021.
 • Άρθρο 147
  Συνέχιση λειτουργίας υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

  Η παρ. 3 του άρθρου 17Α του ν. 4056/2012 (Α΄ 52) τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:
  «3. Όσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις λειτουργούσαν εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 2 και εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτημα στην οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) μέχρι τις 31.12.2021. Έως την ημερομηνία αυτή αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν αλλά δεν εκτελέστηκαν και διατάσσουν τη διακοπή λειτουργίας, την αποβολή, την κατεδάφιση ή την επιβολή προστίμου. Οι διοικητικές πράξεις του προηγούμενου εδαφίου ανακαλούνται οριστικά εφόσον εκδοθεί η άδεια διατήρησης της παρ. 2.»
   

2. → Άρθρο 146 – Ακατάσχετο και αφορολόγητο ενισχύσεων που καταβάλλονται στο πλαίσιο δράσεων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 στον πρωτογενή τομέα

 • Η διάταξη του άρθρου 146  αποβλέπει στην απρόσκοπτη, ταχεία και αποτελεσματική είσπραξη από τους δικαιούχους, χωρίς προσκόμιση αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, των ενισχύσεων που προβλέπονται και καταβάλλονται για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού (covid – 19) στον πρωτογενή τομέα, ορίζοντας ότι οι ενισχύσεις αυτές, λόγω και του εξαιρετικού χαρακτήρα τους, είναι ακατάσχετες, ανεκχώρητες και μη δεκτικές συμψηφισμού με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.
  Στόχος της ρύθμισης είναι να στηριχθεί οικονομικά η ευαίσθητη κοινωνική ομάδα των αγροτών.

 • Άρθρο 146
  Ακατάσχετο και αφορολόγητο ενισχύσεων που καταβάλλονται στο πλαίσιο δράσεων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 στον πρωτογενή τομέα

  Οι ενισχύσεις που καταβάλλονται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες στο πλαίσιο δράσεων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού COVID-19 στον πρωτογενή τομέα, συγχρηματοδοτούμενων ή μη, δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43A του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), μη εφαρμοζόμενης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους, είναι ανεκχώρητες και ακατάσχετες στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
  Οι δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη συμμετοχή τους στις δράσεις και για την είσπραξη των ενισχύσεων.

Πηγή: taxheaven.gr