Οικογενειακές oι περισσότερες από τις 9,1 εκατ. γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ

Το 2020 υπήρχαν 9,1 εκατομμύρια γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων (κατ’ εκτίμηση 93 %) μπορεί να ταξινομηθεί ως οικογενειακές (δηλαδή εκμεταλλεύσεις υπό οικογενειακή διαχείριση όπου το 50 % ή περισσότερο του γεωργικού εργατικού δυναμικού παρέχεται από οικογενειακούς υπαλλήλους). Οι οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις κυριαρχούν στη διάρθρωση της γεωργίας της ΕΕ όσον αφορά τον αριθμό των εκμεταλλεύσεων, τη συμβολή τους στη γεωργική απασχόληση και σε μικρότερο βαθμό, την έκταση της γης που καλλιεργούν και την αξία της παραγωγής που παράγουν. 

Σχεδόν έξι στα δέκα αγροκτήματα (περίπου 57 %) λειτουργούσαν μόνο από τον κάτοχο και τα μέλη της οικογένειάς τους. Σε ένα επιπλέον 36 % των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, η οικογενειακή εργασία αντιπροσώπευε τουλάχιστον το 50 % της συνολικής εργασίας. 

Για το το 2020, οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις αντιπροσώπευαν την πλειοψηφία της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης  (περίπου το 61% των 157,4 εκατομμυρίων εκταρίων που χρησιμοποιήθηκαν), το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού αγροτικού εργατικού δυναμικού (σχεδόν 78%), την πλειοψηφία των κτηνοτροφικών μονάδων (σχεδόν 55%) και την τυπική παραγωγή (περίπου 56%).

Αν και οι μη οικογενειακές εκμεταλλεύσεις αντιπροσώπευαν περίπου μόνο το 7% όλων των εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ το 2020, αντιπροσώπευαν πολύ υψηλότερα μερίδια της γης που χρησιμοποιήθηκε για τη γεωργική παραγωγή (περίπου 39%), του συνολικού εργατικού δυναμικού (περίπου 22%) , των κτηνοτροφικών μονάδων (περίπου 45%) και της τυπικής παραγωγής (περίπου 44%).

Οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις αντιπροσώπευαν τουλάχιστον το 80% όλων των εκμεταλλεύσεων σε όλες τις χώρες της ΕΕ, εκτός από την Εσθονία (65%) και τη Γαλλία (58%). Οι χώρες της ΕΕ με τα υψηλότερα μερίδια οικογενειακών εκμεταλλεύσεων ήταν η Ελλάδα, η Ρουμανία και η Πολωνία (όλες με μερίδιο περίπου 99% όλων των εκμεταλλεύσεων).