Ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών: Μετάδοση της γνώσης και των νέων τεχνολογιών στους Έλληνες αγρότες

Ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα συγκεντρώνει, θα διαχειρίζεται και θα διανέμει γνώση σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών, πρόκειται να δημιουργηθεί στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος, SmartProtect, στο οποίο συμμετέχει και η Ελλάδα.

Σύμφωνα με την εταιρεία Agenso, που είναι ένας από τους 16 εταίρους του προγράμματος, «το SmartProtect είναι ένα θεματικό δίκτυο που επικεντρώνεται στην ανταλλαγή γνώσεων και στην προβολή λύσεων για την ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών στον κλάδο των κηπευτικών, σε αγρότες και γεωργικούς συμβούλους. Στόχος είναι η διάδοση της γνώσης σε όλη την Ευρώπη για τη συγκεκριμένη διαδικασία στην παραγωγή λαχανικών, στην ενσωμάτωση τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας και στην ανάλυση δεδομένων».

Το SmartProtect προτείνει μια μεθοδολογία συλλέγοντας τις υπάρχουσες επιστημονικές γνώσεις και τις βέλτιστες πρακτικές, παρέχοντας ένα εύκολα κατανοητό υλικό στους τελικούς χρήστες.

Το θεματικό δίκτυο θα προσδιορίσει τις ανάγκες των αγροτών και θα προτείνει μεθοδολογίες ολοκληρωμένης διαχείρισης που θα εφαρμόζονται στις καθημερινές πρακτικές τόσο σε καλλιέργειες ανοικτού τύπου όσο και σε θερμοκήπια.

Μεταξύ των αποτελεσμάτων του SmartProtect είναι:

 Η διατήρηση των γνώσεων και των πρακτικών μακροπρόθεσμα.

 Η αύξηση της ροής πρακτικών πληροφοριών και καινοτομιών μεταξύ των αγροτών.

 Η επίτευξη μεγαλύτερης αποδοχής των συλλεγόμενων λύσεων από τους χρήστες και η εντατικότερη διάδοση της υπάρχουσας γνώσης.

 Η μείωση των φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιούνται για την ασφάλεια του περιβάλλοντος και των τροφίμων.