Ομάδες Παραγωγών: Οι νέες αλλαγές του θεσμικού πλαισίου για την πληρωμή της επόμενης δόσης

Αλλαγές στην επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση που οι δικαιούχοι του Μέτρου 9 δεν πληρούν τις προϋποθέσεις κατά την τελευταία πληρωμή τους, αλλά και επιπλέον ενέργειες προβολής και προώθησης κατά τη διάρκεια του επιχειρηματικού τους σχεδίου προβλέπει η 3η κατά σειρά τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 9 «Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών» του ΠΑΑ 2014-2020.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει πλέον να συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, σε πέντε εκθέσεις (αντί μίας) κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού τους σχεδίου.

Επιπλέον, αυξάνεται ο μέγιστος αριθμός αιτημάτων τροποποιήσεων από τρεις σε τέσσερις, αλλά δεν προσμετρώνται οι τροποποιήσεις λόγω προφανών σφαλμάτων, οι «τροποποιήσεις που δεν επηρεάζουν τους όρους ένταξης ή/και τους στόχους-σκοπούς ή/και τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής της πράξης και η τροποποίηση που απαιτείται κατά την ολοκλήρωση της πράξης», όπως αναφέρεται συγκεκριμένα.

Μικρομεσαίες

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί από τους δικαιούχους στα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε αίτηση πληρωμής, καθώς με την τροποποιητική απόφαση αναλύονται πλήρως όσα δικαιολογητικά αποδεικνύουν ότι η Ομάδα Παραγωγών/Οργάνωση Παραγωγών ανήκει στην κατηγορία των ΜμΕ. Για παράδειγμα, απαιτούνται οικονομικές καταστάσεις (αντίγραφα ισολογισμών – αποτελέσματα χρήσης) του δικαιούχου και για κάθε συνεργαζόμενη ή/και συνδεδεμένη επιχείρηση νόμιμα υπογεγραμμένες και σφραγισμένες, έντυπα Ε3 με αριθμό Δήλωσης όπως παράγεται από την πλατφόρμα συστημάτων (εκτύπωση ηλεκτρονικής υποβολής) του δικαιούχου και για κάθε συνεργαζόμενη ή/και συνδεδεμένη επιχείρηση κ.ά.

Τέλος, στην περίπτωση που κατά τη διενέργεια του διοικητικού ελέγχου της γ’ δόσης πληρωμής διαπιστωθεί ότι «η πραγματική αξία παραγωγής συνεχίζει να αποκλίνει σε ποσοστό άνω του 30% από την εκτιμώμενη αξία παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη και τις αντίστοιχες αξίες παραγωγής -πραγματική και εκτιμώμενη- των δύο πρώτων δόσεων, ο ΕΦΔ τροποποιεί ανάλογα τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό για τις επόμενες δύο δόσεις λαμβάνοντας υπόψη την ανώτερη αξία παραγωγής των πρώτων τριών δόσεων».

Αίτημα

Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή αιτήματος πληρωμής της β΄ ή/και της γ΄ δόσης είναι δυνατή μέχρι τις 10 Μαΐου. Σε περίπτωση υποβολής μίας αίτησης πληρωμής της β’ ή της γ’ δόσης, η εν λόγω αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία θα υποβάλλονται για κάθε δόση ξεχωριστά σε διαφορετικό φυσικό φάκελο. Για τις περιπτώσεις που το αίτημα πληρωμής αφορά μόνο τη β’ δόση, η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ θα ενημερώσει για την προθεσμία όσον αφορά τη γ’ δόση.

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Υπαιθρος Χώρα»
που κυκλοφόρησε την Παρασκευή 2 Απριλίου 2021