Πράσινη Συμφωνία: Βοηθήστε στην καταγραφή καλών πρακτικών στις αγροτικές περιοχές

Έναν ψηφιακό χάρτη καλών πρακτικών σε σχέση με την πράσινη και κυκλική οικονομία δημιουργεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα AGARE, με σκοπό να υποστηρίξει την ψηφιακή μετάβαση των αγροτικών περιοχών της Ευρώπης, να προωθήσει νέες προσεγγίσεις και ευκαιρίες απασχόλησης καθώς και την πολιτική για την Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ ως ένα εργαλείο για την οικοδόμηση μίας νέας στρατηγικής στον αγροτικό τομέα. Ο ψηφιακός χάρτης θα συγκεντρώνει έργα, ιδέες και οργανώσεις που εφαρμόζουν πρακτικές που εντάσσονται στην πράσινη οικονομία και διευκολύνουν τη δικτύωση περισσότερων ενδιαφερομένων.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι να ενισχύσει τη συμμετοχή των πολιτών της υπαίθρου της ΕΕ στη διαμόρφωση πολιτικών και στη λήψη δράσεων για την ευημερία των αγροτικών οικονομιών και κοινοτήτων. Ειδικοί στόχοι του είναι:

✱ Να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία των αγροτικών περιοχών και τις τρέχουσες προκλήσεις τους, καθώς και να διαδώσει πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ και την υποστήριξή της στις αγροτικές περιοχές.

✱ Να προωθήσει και να ενισχύσει την ευρωπαϊκή στρατηγική, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή των πολιτών στη συζήτηση για το μέλλον της αγροτικής Ευρώπης και στην ανάπτυξη λύσεων για τη βιωσιμότητα της αγροτικής ανάπτυξης.

✱ Να ενδυναμώσει τους κατοίκους της υπαίθρου ώστε να γίνουν βασικοί παράγοντες της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ και της κυκλικής οικονομίας.

✱ Να βελτιώσει τις δυνατότητες των αγροτικών περιοχών στην ψηφιακή μετάβαση.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να προσθέσει μία καλή πρακτική για τις αγροτικές περιοχές, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση του ψηφιακού χάρτη, στην ομώνυμη ιστοσελίδα του προγράμματος.