Πράσινο φως στην αύξηση κεφαλαίου της Νίκας

Πράσινο φως στην αύξηση κεφαλαίου της Νίκας

Το «πράσινο φως» στην στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ κατά 23,272 εκατ. ευρώ έδωσε η έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας.

Η αύξηση, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, θα γίνει με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετοχών.

Ειδικότερα, αποφασίστηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας από τα 0,60 ευρώ ανά έκαστη μετά ψήφου μετοχή σε 6,00 ευρώ ανά έκαστη ονομαστικής μετά ψήφου μετοχή με συνένωση των παλαιών μετοχών με αναλογία παλαιές κοινές μετοχές της εταιρείας προς μία νέα κοινή μετοχή της εταιρείας (reverse split 10:1) και μείωση του συνολικού αριθμού των παλαιών μετοχών της εταιρείας από 20.231.328 σε 2.023.132 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές.

Επειδή η διαίρεση του αριθμού των μετοχών διά δέκα, οδηγεί σε δεκαδικό αριθμό και δεν είναι δυνατή η έκδοση μη ακέραιας μετοχής, μειώνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά 4,80 ευρώ και στρογγυλοποιείται ο αριθμός των μετοχών προς τα κάτω.

Επίσης, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 11.531.857,20 ευρώ μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της εταιρείας από 6,00 ευρώ ανά μετοχή σε 0,30 ευρώ και λόγω της στρογγυλοποίησης του αριθμού των μετοχών, κατά τα ανωτέρω, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των 606.939,60 ευρώ και θα διαιρείται σε 2.023.132 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

Η έκτακτη γενική συνέλευση αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέσω έκδοσης νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, με τους κάτωθι όρους: Αύξηση συνολικού ποσού των 23.272.106,40 ευρώ με την έκδοση νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών και μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας, μέσω έκδοσης 77.573.688 νέων, κοινών και μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη μετοχή και με τιμή διάθεσης έκαστης μετοχής 0,30 ευρώ. Η τιμή διάθεσης δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της εταιρείας κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Όπως αποφασίστηκε, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα καλυφθεί με καταβολή μετρητών. Η προθεσμία για την κάλυψη της αύξησης θα είναι μέχρι την 02/06/2017, δηλαδή τέσσερις μήνες από την έγκριση της αύξησης, με δυνατότητα παράτασης ενός μηνός, ως νόμος ορίζει. Το ποσό των 23.272.106,40 ευρώ αποφασίστηκε, να καλυφθεί με μετρητά με δικαίωμα προτίμησης για όλους τους υφιστάμενους μετόχους, με αναλογία 38,3433646445215 νέες μετοχές για κάθε μία παλαιά μετοχή. Η διάρκεια της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται σε δεκαπέντε ημέρες, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)