Πρόγραμμα LEADER από την Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΕ

Ποσό 1,5 εκατ. ευρώ για αναπτυξιακές παρεμβάσεις

Τον σχεδιασμό ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε τοπικό επίπεδο, με σημαντικό αναπτυξιακό αποτύπωμα για την ευρύτερη περιοχή, αναλαμβάνει η Αναπτυξιακή Ολυμπίας (ΑΝΟΛ). Μέσω του τοπικού προγράμματος LEADER για την περίοδο 2023-2027, προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ, επιχειρείται η εξεύρεση καινοτόμων απαντήσεων σε παλαιά και νέα προβλήματα του αγροτικού χώρου, με την οικοδόμηση τοπικών ικανοτήτων και τον πειραματισμό νέων τρόπων αντιμετώπισης των αναγκών των αγροτικών κοινοτήτων.

Βασικά στοιχεία των τοπικών στρατηγικών είναι η υλοποίηση δράσεων σύμφωνα με τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal) και της Πράσινης Βίβλου για την αγροτική ανάπτυξη, η καινοτομία για την αντιμετώπιση των κοινωνικο-οικονομικών προβλημάτων, η προώθηση της κυκλικής οικονομίας και της βιοικονομίας, η αξιοποίηση των ΤΠΕ και η ανάπτυξη των πολιτικών των «Έξυπνων Χωριών» (Smart Villages).

Η περιοχή εφαρμογής θα είναι όλος ο Νομός Ηλείας, εκτός των οικισμών άνω των 15.000 κατοίκων (δηλαδή εντός σχεδίου Πύργου και Αμαλιάδας).

Κατηγορίες παρεμβάσεων

Οι υποπαρεμβάσεις που θα περιλαμβάνονται στο νέο Πρόγραμμα LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 εστιάζονται σε επτά κατηγορίες. Η πρώτη αφορά την ενδυνάμωση της Τοπικής Οικονομίας και σε αυτήν περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η ενίσχυση μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων. Επιλέξιμες είναι οι πράξεις που αφορούν ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις με ταυτόχρονο εκσυγχρονισμό μονάδων παραγωγής γεωργικών προϊόντων από γεωργικά προϊόντα.

Η εν λόγω υπο-παρέμβαση είναι επιλέξιμη μόνο για κατηγορίες προϊόντων που παράγονται στην περιοχή παρέμβασης και αποδεδειγμένα υπάρχει υστέρηση στον μεταποιητικό κλάδο αυτών. Επίσης, στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνεται και η ενίσχυση μονάδων του δασοκομικού τομέα.

Η εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, η ενίσχυση της βιοοικονομίας και της κυκλικής οικονομίας αποτελεί ακόμα μια υποκατηγορία, όπου επιλέξιμες είναι οι πράξεις που αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση επιχειρήσεων με την εγκατάσταση συστημάτων εναλλακτικών μορφών ενέργειας και συστημάτων μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας.

Στην κατηγορία 2 βρίσκεται η εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού. Δικαιούχοι μπορούν να είναι φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα που βάσει καταστατικού ή άλλου νόμιμου εγγράφου δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα.

Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει την ενδυνάμωση του τοπικού κοινωνικού ιστού, όπου επιλέξιμες είναι οι πράξεις κοινωνικού χαρακτήρα που συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού και στην ενσωμάτωση προσφύγων και μεταναστών.

Η τέταρτη κατηγορία αφορά τη βελτίωση ποιότητας ζωής τοπικού πληθυσμού, η πέμπτη τη διατήρηση και βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων, η έκτη την προστασία και την ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος. Στην έβδομη κατηγορία, δικτύωση και συνεργασία, περιλαμβάνονται τα Έξυπνα Χωριά, και αφορά τη συνεργασία για την ολιστική και καινοτόμο ανάπτυξη των χωριών.