Προγράμματα: «Ξεκολλάνε» οι τελευταίες προσκλήσεις της περιόδου 2014-2020

Τις δύο πρώτες προσκλήσεις του φθινοπώρου στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 ενεργοποιεί το ΥΠΑΑΤ, σε μια προσπάθεια να κλείσει τις εκκρεμότητες της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. Την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023 δημοσιεύτηκε η πρόσκληση της Δράσης 3.1.2 «Στήριξη για νέα συμμετοχή σε εθνικά συστήματα ποιότητας» του ΠΑΑ 2014-2022, ύψους 41 εκατ. ευρώ, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει η «ΥΧ» στη διάθεσή της, πρόκειται να ακολουθήσει η πρόσκληση του Υπομέτρου 14.1. «Καλή μεταχείριση των χοίρων ενσταβλισμένης εκτροφής», ύψους 25 εκατ. ευρώ περίπου.

Συστήματα ποιότητας

Με περίπου έναν χρόνο καθυστέρηση από την εξαγγελθείσα ημερομηνία δημοσίευσης, προκηρύχθηκε η 2η ουσιαστικά πρόσκληση του Υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» του ΠΑΑ 2014-2022, η Δράση 3.1.2 «Στήριξη για νέα συμμετοχή σε εθνικά συστήματα ποιότητας». Η πρόσκληση πρόκειται να ανοίξει στις 12 Οκτωβρίου για την υποβολή αιτήσεων στήριξης και θα κλείσει λίγες ημέρες αργότερα, στις 31 Οκτωβρίου 2023 (ώρα 13:00).

Η δράση απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους συλλογικούς φορείς που είναι καταχωρισμένοι στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων, του άρθρου 22 του ν. 4673/2020 (ΦΕΚ 52 Α’), και έχουν υποβάλει αίτηση πιστοποίησης για την εφαρμογή των προτύπων AGRO 2-1 και 2-2 στην παραγωγή βαμβακιού για την καλλιεργητική περίοδο 2023.

Η παρεχόμενη ενίσχυση (ως ετήσιο ποσό υπό μορφή κινήτρου, για μέγιστη διάρκεια πέντε ετών) καλύπτει τις πάγιες δαπάνες που απορρέουν από τη συμμετοχή των δικαιούχων στο σύστημα ποιότητας AGRO 2 ειδικά για την εφαρμογή των προτύπων AGRO 2-1 και 2-2 του συστήματος, δηλαδή τις δαπάνες που πραγματοποιούνται για την εισαγωγή του συστήματος ποιότητας και την ετήσια εισφορά συμμετοχής στο εν λόγω σύστημα, συμπεριλαμβανομένων, όπου χρειάζεται, των δαπανών για τους ελέγχους που απαιτούνται με σκοπό την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές του συστήματος.

Ύψος ενίσχυσης

Το ύψος της ετήσιας ενίσχυσης υπολογίζεται ως το γινόμενο:

✱ του μοναδιαίου κόστους (ετήσιου ποσού ενίσχυσης ανά μέλος) που αντιστοιχεί στο μέγεθος ομάδας του υποψήφιου φορέα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί, επί

✱ τον αριθμό των μελών του φορέα που περιλαμβάνονται στην κατάσταση ωφελούμενων μελών που αποτελεί μέρος της αίτησης στήριξης.

Καλή μεταχείριση των χοίρων ενσταβλισμένων εκτροφών

Η επόμενη πρόσκληση που πρόκειται να δημοσιευτεί από το ΥΠΑΑΤ είναι για το Υπομέτρο 14.1 «Καλή Μεταχείριση των Χοίρων Ενσταβλισμένων Εκτροφών» του Μέτρου 14 «Καλή Μεταχείριση των Ζώων» του ΠΑΑ 2014-2020. Να θυμίσουμε ότι η προδημοσίευση έγινε τον Μάιο του 2022, με το υπουργείο να προαναγγέλλει την έκδοση της πρόσκλησης έως τα τέλη του 2022. Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί τελικά θα πρέπει να περιμένουν έως το τέλος του 2023 για να υποβάλουν τις αιτήσεις ενδιαφέροντός τους.

Με βάση όσα γνωρίζουμε, ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης για τη χοιροτροφία εκτιμάται ότι θα κυμανθεί περίπου στα 25 εκατ. ευρώ, χωρίς να αποκλείονται όμως και λιγότερα χρήματα.

Μέσω του υπομέτρου προβλέπεται ετήσια οικονομική ενίσχυση ανά ΜΖΚ (Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου) στους δικαιούχους, οι οποίοι ουσιαστικά θα αποζημιώνονται για την απώλεια εισοδήματος (διαφυγόν εισόδημα) και τις πρόσθετες δαπάνες ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που θα αναλαμβάνουν.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την προδημοσίευση της πρόσκλησης, η υλοποίηση όλων των δεσμεύσεων γίνεται με την τεχνική στήριξη τεχνικού συμβούλου ευζωίας (κτηνίατρος ή γεωπόνος, εγγεγραμμένος στο ΓΕΩΤΕΕ), και ο τρόπος και η διαδικασία εφαρμογής των δεσμεύσεων θα πρέπει να αποτυπώνεται στο σχέδιο ευζωίας της εκμετάλλευσης που συντάσσεται από τον εν λόγω τεχνικό σύμβουλο.

Το ποσό της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης ανά ΜΖΚ μπορεί να φτάσει έως τα 189 ευρώ για χοιρομητέρες και έως τα 158 ευρώ για τα λοιπά χοιρινά.

Σχέδια Βελτίωσης

Σύμφωνα με τον τελευταίο προγραμματισμό του ΥΠΑΑΤ, έως το τέλος του 2023, μεταξύ άλλων, θα έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των Σχεδίων Βελτίωσης, στο πλαίσιο της τελευταίας πρόσκλησης της Δράσης 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων».

Πίνακας Μοναδιαίου Κόστους
(ετήσιο ποσό ενίσχυσης ανά μέλος)

Μέγεθος Ομάδας
(αριθμός μελών/γεωργικών εκμεταλλεύσεων)

Μοναδιαίο κόστος
(ευρώ/γεωργική εκμετάλλευση)

5 – 25

856

26 – 50

710

51 – 75

654

76 -100

621

101 – 125

602

126 – 150

590

151 – 175

578

176 – 200

571

201 – 225

562

226 – 250

558

251 – 300

554

> 300

540