Προκήρυξή θέσεων εργασίας από την Aγροτική Εταιρική Σύμπραξη Θεσσαλονίκης

Προκήρυξή θέσεων εργασίας από την Aγροτική Εταιρική Σύμπραξη Θεσσαλονίκης

H Aγροτική Εταιρική Σύμπραξη Θεσσαλονίκης Α.Ε. με έδρα τη Σίνδο ΒΙΠΕΘ Θεσσαλονίκης, ανακοινώνει, ότι θα προσλάβει ΤΕΧΝΙΚΟ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ με σύμβαση ανάθεσης έργου για την κάλυψη αναγκών στα πλαίσια της Ενέργειας Γ΄ στα βοοειδή Ελληνικής Κόκκινης φυλής, της Δράσης 10.2.1 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία», Μέτρο 10 του ΠΑΑ 2014-2020.

Επίσης θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία  βοοειδή (ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ) , στο πλαίσιο της εφαρμογής της Δράσης 10.2.1 «Γενετικοί Πόροι στην κτηνοτροφία» του Υπομέτρου 10.2. Μέτρο 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Ακολουθούν οι προκηρύξεις για τις προσλήψεις της ΕΑΣΘ:

 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διάρκεια ανάθεσης έργου

Η διάρκεια του έργου ανέρχεται  από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης έως 31/08/2020

Αμοιβή Τεχνικού-Επιστημονικού Συμβούλου

Η αμοιβή του Τεχνικού-Επιστημονικού Συμβούλου δεν μπορεί να είναι ανώτερη των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 ευρώ) ανά έτος και ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι έως δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000 ευρώ) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων και πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

Μεταξύ της ΕΑΣΘ Α.Ε.και του Τεχνικού-Επιστημονικού Συμβούλου θα υπογραφεί σύμβαση η οποία θα αναφέρει:

 1. τα στοιχεία και τα προσόντα του ατόμου ή των ατόμων που θα προσφέρει ή θα προσφέρουν την τεχνική και επιστημονική γεωτεχνική στήριξη,
 2. το παρεχόμενο έργο του Τεχνικού-Επιστημονικού Συμβούλου (είδος και περιγραφή εργασιών),
 3. το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου,
 4. iτο ποσό και τον τρόπο πληρωμής,
 5. τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων,
 6. τους έλεγχους εποπτείας και τις διορθωτικές ενέργειες,
 7. τυχόν άλλα διευκρινιστικά στοιχεία που κρίνονται αναγκαία από το Συνεταιρισμό.

Η ως άνω αναφερόμενη σύμβαση, μετά την υπογραφή της από τους συμβαλλόμενους, ελέγχεται και εγκρίνεται από τη Διεύθυνση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Καθήκοντα Τεχνικού-Επιστημονικού Συμβούλου

Οι υποχρεώσεις-εργασίες του Τεχνικού-Επιστημονικού Συμβούλου, σε συνεργασία με την ΕΑΣΘ Α.Ε. και τις αρμόδιες Υπηρεσίες, που θα δεσμεύουν αυτόν για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης έως 31/08/2020

 • Την τήρηση και λειτουργία του γενεαλογικού βιβλίου.
 • Τον έλεγχο των αποδόσεων.
 • Τον προσδιορισμό και την επιλογή των κατάλληλων ζώων – γεννητόρων.
 • Τις προγραμματισμένες συζεύξεις.
 • Το σχεδιασμό και καθορισμό του μελλοντικού βελτιωτικού στόχου και των κριτηρίων επιλογής των φυλών.
 • Την ανάλυση των στοιχείων και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων.
 • Την εκτίμηση των γενετικών αξιών των ζώων.
 • Την τεχνική στήριξη και τη διαχείριση ζωικών γενετικών πόρων σε επίπεδο εκμετάλλευσης.
 • Την ενημέρωση των κτηνοτρόφων σε θέματα γενετικής βελτίωσης (έλεγχος αποδόσεων, νέες τεχνολογίες και μεθόδους αναφορικά με τη γενετική βελτίωση των ζώων, εκτίμηση γενετικών αξιών κλπ).
 • Την στήριξη σε θέματα ενημέρωσης, προώθησης και διάδοσης του κατάλληλου (σε επίπεδο περιοχής και εκμετάλλευσης) ζωικού γενετικού υλικού.
 • Την προετοιμασία των κτηνοτρόφων για την εφαρμογή του νέου κανονισμού για τη ζωοτεχνική νομοθεσία ( Καν. 2016/1012 της ΕΕ).

 Κριτήρια επιλογής

Ο Τεχνικός-Επιστημονικός Σύμβουλος μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο να διαθέτει αποδεδειγμένα γνώσεις, εξειδίκευση και εμπειρία σε τεχνικά και επιστημονικά θέματα σχετικά με τη γενετική βελτίωση, τη λειτουργία γενεαλογικών βιβλίων και τον έλεγχο αποδόσεων των προβάτων.

Απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή Διδακτορικού ή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στη Γενετική Βελτίωση ή στη Ζωοτεχνία ή στη Ζωική Παραγωγή γενικότερα.

Δικαιολογητικά

Στην περίπτωση των φυσικών προσώπων: βιογραφικό σημείωμα.

Στην περίπτωση των νομικών προσώπων: αντίγραφο του καταστατικού ή του ιδρυτικού νόμου κλπ και βιογραφικό σημείωμα του ατόμου που θα είν

 Άλλες πληροφορίες

 • Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχουν πλήρως απαλλαγεί.
 • Η χρονική διάρκεια της σύμβασης εργασίας θα είναι μέχρι και τις 31/08/2020.
 • Η ανανέωση της σύμβασης  θα εξαρτηθεί από  τις ανάγκες του έργου.
 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την αναλυτική προκήρυξη και την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση από το γραφείο της ΕΑΣΘ ΑΕ  ή από το διαδίκτυο από τον ιστότοπο: www.easth.gr ή να ζητήσουν να τους αποσταλούν μέσω e-mail : [email protected]
 • οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως στο γραφείο ή στο email: [email protected] ή ταχυδρομικά (οδός  Α8-ΟΤ 5β. ΤΚ 57022 ) εντός προθεσμίας 5 ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας   Η καταλληλότητα του ως άνω προσωπικού θα κριθεί από το δικαιούχο με βάση τα ανωτέρω προσόντα.
 • Πληροφορίες: ΔΡΟΣΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ( τηλ 2310 798685)

 

 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ  ΒΟΟΕΙΔΗ

 Η ΕΑΣΘ Α.Ε , με έδρα  τη ΣΙΝΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,οδός Α8-ΟΤ 5β. ΤΚ 57022 , προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, όπως καθορίζεται από το Ν. 4354/2015 (Α’/176), για την κάλυψη αναγκών στα πλαίσια της Δράσης 10.2.1, Μέτρο 10 του ΠΑΑ 2014-2020, σύμφωνα με τις αριθμ. 1) 481/66703/09-06-2016 ΥΑ (ΦΕΚ 1994/Β’/01.07.2016),  Εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες και απαιτούμενα προσόντα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Α.  Ελεγκτής  για τη συλλογή στοιχείων γενεαλογίας, μία (1)    θέση.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Απολυτήριο λυκείου.
 • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Δίπλωμα οδήγησης.
 • Επιθυμητή η εμπειρία, για τουλάχιστον ένα (1) έτος, στην εφαρμογή προγραμμάτων διατήρησης γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία .

Άλλες πληροφορίες

 • Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχουν πλήρως απαλλαγεί.
 • Η χρονική διάρκεια της σύμβασης εργασίας θα είναι μέχρι και τις 31/08/2020.
 • Η ανανέωση της σύμβασης  θα εξαρτηθεί από  τις ανάγκες του έργου.
 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την αναλυτική προκήρυξη και την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση από το γραφείο της ΕΑΣΘ ΑΕ  ή από το διαδίκτυο από τον ιστότοπο: www.easth.gr ή να ζητήσουν να τους αποσταλούν μέσω e-mail : [email protected]
 • οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως στο γραφείο ή στο email: [email protected] ή ταχυδρομικά (οδός  Α8-ΟΤ 5β. ΤΚ 57022 ) εντός προθεσμίας 5 ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας   Η καταλληλότητα του ως άνω προσωπικού θα κριθεί από το δικαιούχο με βάση τα ανωτέρω προσόντα.
 • Πληροφορίες: ΔΡΟΣΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ( τηλ 2310 798685)

Ο Πρόεδρος της  ΕΑΣΘ Α.Ε.

ΤΣΙΧΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ