Πρώτα οι αιτήσεις, μετά οι πληρωμές στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5

Μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου η καταβολή του χιλιάρικου στους αγρότες

Μέσα σε ένα ιδιαίτερα σφικτό χρονοδιάγραμμα καλούνται να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι, μέσω των λογιστών τους, τις αιτήσεις για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5, στο πλαίσιο της διαδικασίας που ξεκίνησε την Τρίτη 5 Ιανουαρίου.

Σε αντίθεση με τον Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4, όπου η εκδήλωση ενδιαφέροντος και η πίστωση των ποσών πραγματοποιούνταν σχεδόν ταυτόχρονα, αυτήν τη φορά επιλέχθηκε να ακολουθηθεί το μοντέλο των τριών πρώτων κύκλων. Αυτό σημαίνει ότι σε πρώτη φάση και μέχρι τις 15 Ιανουαρίου (οπότε και εκπνέει η σχετική προθεσμία) θα υποβληθούν οι αιτήσεις και, στη συνέχεια, θα γίνουν οι πληρωμές.

Ο ακριβής τρόπος προσδιορισμού της ενίσχυσης, οι πλήρεις προϋποθέσεις κ.ά. σχετικές λεπτομέρειες θα καθοριστούν, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, με νεότερη απόφαση που θα εκδοθεί μετά τις 15 Ιανουαρίου. Ο στόχος, πάντως, του οικονομικού επιτελείου είναι τα ποσά να έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων μέχρι το τέλος του μήνα. Όπως και στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4, το 50% της ενίσχυσης είναι μη επιστρεπτέο, έχει δηλαδή τη μορφή επιχορήγησης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει κάποια μεταβολή στα επίπεδα απασχόλησης μέχρι έως και τις 30/6/2021 (εφόσον πρόκειται για επιχείρηση που απασχολεί εργαζομένους).

Σύμφωνα με όσα είχε αναφέρει ο πρωθυπουργός στη διάρκεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό, το ελάχιστο όριο της ενίσχυσης δεν θα υπολείπεται των 1.000 ευρώ.

Με δεδομένο ότι θα λαμβάνεται υπόψη η μείωση του τζίρου στο τετράμηνο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020, θα γίνεται συμψηφισμός με την ενίσχυση που τυχόν εισέπραξε η επιχείρηση στο πλαίσιο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 4 (οπότε και λαμβανόταν υπόψη ο τζίρος του διμήνου Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου). Ωστόσο, πιθανότατα αυτό θα ισχύσει για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις και όχι για τις ατομικές, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι αγρότες, οι οποίοι, σύμφωνα με όσα άφηναν να διαρρεύσει το προηγούμενο διάστημα κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών, θα εισπράξουν στο ακέραιο το μίνιμουμ ποσό των 1.000 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, δικαιούχοι της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5 είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής, μεταξύ αυτών και οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ (όχι όμως και εκείνοι του ειδικού καθεστώτος).

Υπενθυμίζεται ότι στον προηγούμενο κύκλο (οπότε και δόθηκε για πρώτη φορά η δυνατότητα ενίσχυσης σε επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα), οι αιτήσεις των αγροτών ξεπέρασαν τις 45.000, ενώ τα ποσά που τους πιστώθηκαν άγγιξαν συνολικά τα 50 εκατ. ευρώ. Οι περισσότερες αιτήσεις (και, αντίστοιχα, τα υψηλότερα ποσά ανά κατηγορία) υποβλήθηκαν από βαμβακοπαραγωγούς, αιγοπροβατοτρόφους και ελαιοκαλλιεργητές.

Η διαδικασία

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ. Ο ενδιαφερόμενος, αφού εισέλθει στην πλατφόρμα myBusinessSupport με χρήση των κωδικών του TAXISnet, επιλέγει «Επιστρεπτέα Προκαταβολή (5) Εκδήλωση Ενδιαφέροντος» και εισέρχεται στην εφαρμογή.

Όπως σημειώνει σε σχετικές οδηγίες που εξέδωσε η ΑΑΔΕ, είναι απαραίτητη η υποβολή στοιχείων στην εφαρμογή «Τα έσοδά μου» της πλατφόρμας «MyBusinessSupport». Πιο συγκεκριμένα για τους μήνες Ιανουάριο έως και Δεκέμβριο 2020:

α) Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ) διακριτά για κάθε μήνα.

β) Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, απαλλασσόμενες και ειδικών καθεστώτων ΦΠΑ, συμπληρώνουν: i) τα ακαθάριστα έσοδα διακριτά για κάθε μήνα, ii) το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019, iii) το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019. Το σύνολο των εξόδων προσδιορίζεται από τον κωδικό 580 του εντύπου Ε3, μειούμενο κατά τον κωδικό 581 (παροχές σε εργαζόμενους) και 6 κατά τον κωδικό 585 (διάφορα λειτουργικά έξοδα) στο μέρος που αφορά δαπάνες ενοικίου της επιχείρησης.

Το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων και εξόδων έτους 2019 είναι προσυμπληρωμένα, σε περίπτωση που έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2019. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί δήλωση, διότι δεν έχει παρέλθει η προθεσμία, αυτά συμπληρώνονται από τον φορολογούμενο.

Τα λάθη δεν διορθώνονται

Τονίζεται ότι δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης των υποβαλλόμενων στοιχείων μετά την οριστικοποίησή τους. Τα στοιχεία που συμπληρώνονται από την επιχείρηση, επαληθεύονται από τις δηλώσεις ΦΠΑ και Εισοδήματος, στις αντίστοιχες φορολογικές χρήσεις, όταν αυτές υποβληθούν.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής, θα πρέπει, αφού συμπληρωθούν τα απαιτούμενα στοιχεία στην εφαρμογή «Τα έσοδά μου», να υποβληθεί και αίτηση μέσω της εφαρμογής «Επιστρεπτέα Προκαταβολή (5) Εκδήλωση Ενδιαφέροντος».

Προϋποθέσεις και εξαιρέσεις

Προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5, σύμφωνα με την πρώτη ΚΥΑ που εκδόθηκε την Τρίτη 5 Ιανουαρίου, οι επιχειρήσεις θα πρέπει:

α) Nα μην ήταν προβληματικές στις 31/12/2019 και να μην έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση, η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που ήταν προβληματικές στις 31/12/2019 μπορούν να υποβάλουν αίτηση, εφόσον δεν υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία, δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχουν ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης, ή δεν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης.

β) Να πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού υπ’ αρ. 1407/2013 (ΕΕ L351/1 της 24-12-2013) και να μην έχουν ήδη εξαντλήσει το τιθέμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο, για την τριετία 2018-2020.

Δεν έχουν δικαίωμα αίτησης επιχειρήσεις που:

1. Απασχολούσαν περισσότερους από χίλιους εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Νοεμβρίου 2020.

2. Είναι σε αδράνεια από την 1η Ιουλίου του 2019 και μετά.

3. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) που αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις κ.ά.

4. Δεν είναι υπόχρεες σε τήρηση και έκδοση λογιστικών αρχείων.

5. Έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 31η Οκτωβρίου 2020.

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Υπαιθρος Χώρα»
την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2020