Προτεραιότητα στήριξης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυρίως σε απομακρυσμένα νησιά για ασφάλιση αποθεμάτων υδατοκαλλιέργειας που καλύπτουν οικονομικές ζημίες

Στον καθορισμό του θεσμικού πλαισίου για το Μέτρο 3.2.13 – «Ασφάλιση αποθεμάτων Υδατοκαλλιέργειας» στο πλαίσιο του ΕΠΑΛΘ 2014-20 προχώρησε το ΥΠΑΑΤ. Πρόκειται για μέτρο που στόχο έχει τη συνεισφορά στην ασφάλιση των αποθεμάτων υδατοκαλλιέργειας για την κάλυψη των οικονομικών ζημιών που οφείλονται τουλάχιστο σε μία από τις ακόλουθες αιτίες : – Φυσικές καταστροφές. – Δυσμενή καιρικά φαινόμενα. – Αιφνίδιες μεταβολές της ποιότητας του νερού για τις οποίες δεν ευθύνεται η επιχείρηση. – Ασθένειες της υδατοκαλλιέργειας, βλάβη ή καταστροφή των εγκαταστάσεων παραγωγής για τις οποίες δεν ευθύνεται η επιχείρηση. – Κρίσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Σύμφωνα με την απόφαση, η στήριξη θα χορηγείται μόνο για ασφαλιστήρια συμβόλαια αποθεμάτων υδατοκαλλιέργειας που καλύπτουν τις οικονομικές ζημίες, που αναφέρονται παραπάνω και οι οποίες υπερβαίνουν το 30% του μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών του υδατοκαλλιεργητή, ο οποίος υπολογίζεται βάσει του μέσου κύκλου εργασιών του υδατοκαλλιεργητή κατά τα τρία ημερολογιακά έτη που προηγούνται του έτους στο οποίο έλαβαν χώρα οι οικονομικές ζημίες.

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 3.2.13 είναι Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των Υδατοκαλλιεργειών. Ειδικότερα, οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) απολαμβάνουν προτεραιότητας, καθώς και αυξημένα ποσοστά χρηματοδότησης, έναντι των υπολοίπων. Πράξεις που υλοποιούνται στα «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά», λαμβάνουν αύξηση της έντασης της δημόσιας ενίσχυσης κατά 35 ποσοστιαίες μονάδες.

Δείτε εδώ αναλυτικά τις υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους δικαιούχους και τα ποσοστά ενίσχυσης των δράσεων του Μέτρου 3.2.13 «Ασφάλιση αποθεμάτων Υδατοκαλλιέργειας».