Οι προϋποθέσεις για την ενσωμάτωση της αγροτικής τεχνολογίας στο χωράφι

Τις προϋποθέσεις ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών στο χωράφι καταγράφει, μεταξύ άλλων, η Έκθεση του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, η έκθεση αναφέρει ότι «η τεχνολογική εξέλιξη δεν αποτελεί τον μοναδικό παράγοντα μετασχηματισμού στην αγροτική παραγωγή, συνιστά όμως μια από τις σημαντικότερες μεταβλητές κινητοποίησης αλλαγών, όπως προκύπτει από την παρούσα έρευνα.

H τεχνολογική αλλαγή συμπίπτει σήμερα με σημαντικά επιδραστικούς παράγοντες αλλαγής που συνοψίζονται στις νέες παραγωγικές ανάγκες, τις νέες εμπορικές πρακτικές και καταναλωτικές συνήθειες, τις μεταβολές που τίθενται και προκύπτουν λόγω της κλιματικής αλλαγής».

Για τους παραπάνω λόγους, τονίζεται ότι η αποτελεσματική υιοθέτηση νέων τεχνολογιών είναι αποτέλεσμα μιας σειράς προϋποθέσεων ιδιαίτερα για τις μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις, τις παραγωγικές μονάδες μικρότερης κλίμακας και τις περιπτώσεις λιγότερο ανεπτυγμένων τεχνολογικά και επιχειρηματικά αγροτικών οικονομιών.

Προϋποθέσεις

Στις προϋποθέσεις, αλλά και στις προκλήσεις για τη διάδοση και την υιοθέτηση των τεχνολογιών καταγράφονται στην έκθεση παράγοντες που σχετίζονται με τις υποδομές και την τεχνολογική υποστήριξη, αλλά και τα εργαλεία επιμόρφωσης για τις νέες τεχνολογίες. Οι προϋποθέσεις και οι προκλήσεις συνοψίζονται παρακάτω:

Τεχνολογική διάσταση

✱ Τεχνολογικές και ψηφιακές υποδομές.

✱ Υποστήριξη ως προς την τεχνολογική και παραγωγική ενσωμάτωση.

✱ Κατανόηση χρήσεων και μετρήσιμη προεκτίμηση δυνητικών ωφελειών από την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών σε επιμέρους ανάγκες.

✱ Επιλογή συμβατών λύσεων και αποτελεσματική χρήση νέων τεχνολογιών.

Παραγωγική διάσταση

✱ Επίλυση συναφών παραγωγικών και θεσμικών ζητημάτων σε επίπεδο επιμέρους υποκλάδων/προϊόντων.

✱ Συνδυασμός τεχνολογικής αλλαγής
με νέα οργανωτικά πρότυπα.

✱ Υιοθέτηση νέων πρακτικών παραγωγής και διαχείρισης.

Γνωσιολογική διάσταση

✱ Δράσεις και εργαλεία επιμόρφωσης και επίδειξης νέων τεχνολογιών.

✱ Δίκτυα και δομές τεχνικής καθοδήγησης (farm advisory services).

✱ Οικοδόμηση ικανοτήτων ανάπτυξης συνεργατικών σχημάτων, με σκοπό την αξιοποίηση των νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων.

✱ Εξοικείωση με νέες τεχνολογίες.

✱ Νέες επαγγελματικές, ψηφιακές και τεχνο-οικονομικές δεξιότητες.

✱ Επιμόρφωση σε νέες πρακτικές καλλιέργειας και παραγωγής.

Χρηματοοικονομική διάσταση

✱ Προσαρμοσμένα εργαλεία χρηματοδότησης.

✱ Φορολογικά κίνητρα για την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών.

✱ Aρχικό κόστος υιοθέτησης και δαπάνες συντήρησης.

✱ Απόδοση επένδυσης (ROI) σε συνάρτηση με τις ιδιαιτερότητες του προϊόντος και των συνθηκών παραγωγής, καθώς και με χρηματοοικονομικές παραμέτρους.