Tα ψιλά γράμματα της μείωσης φόρου για συνεταιρισμένους και συμβολαιακή

των Κατερίνας Κουσουνή – Ρόμπολα, Φωτεινής Μακρή

Στις 9 Σεπτεμβρίου δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ 4760 (Κοινή Υπουργική Απόφαση 127754 ΕΞ 2022) με το οποίο καθορίζεται η διαδικασία των δικαιολογητικών και του ελέγχου των προϋποθέσεων για την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος επί κερδών από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Κερδισμένοι από τη μείωση φόρου, πέρα από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, είναι και οι συνεταιρισμένοι αγρότες, αλλά και οι παραγωγοί συμβολαιακής γεωργίας, οι οποίοι και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα που τηρεί το ΥΠΑΑΤ, ανεξάρτητα από το αν δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Συγκεκριμένα, απαλλάσσονται κατά ποσοστό 50% επί του φόρου εισοδήματος επαγγελματίες αγρότες που είναι μέλη νομικών προσώπων/ενώσεων προσώπων ή πωλούν στο πλαίσιο της συμβολαιακής γεωργίας. Οι δικαιούχοι της απαλλαγής πρέπει να είναι φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες αγρότες, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ΥΠΑΑΤ κατά την 31/12 του έτους για το οποίο χορηγείται η απαλλαγή.

Για παράδειγμα, ένας αγρότης ο οποίος παραδίδει σε έναν συνεταιρισμό το 75% των ποσοτήτων από τα προϊόντα του και παραμένει εγγεγραμμένος στο ΜΑΑΕ μέχρι 31/12/2022, θα μπορεί να λάβει τη μείωση φόρου κατά 50% για τη φορολόγηση των εισοδημάτων του για το φορολογικό έτος 2022.

Εκτός οι αλιείς

Τονίζεται, ωστόσο, ότι βασική προϋπόθεση είναι οι δικαιούχοι να προμηθεύουν ποσότητες ίσες με το 75% της συνολικής ποσότητας των όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής τους. Είναι σημαντικό, επίσης, να αναφέρουμε ότι η απαλλαγή χορηγείται στους παραπάνω αγρότες, οι οποίοι παράγουν προϊόντα που απεικονίζονται στην Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας, με εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας (θαλάσσιας αλιείας, σπογγαλιείας, οστρακαλιείας, αλιείας εσωτερικών υδάτων).

Υπενθυμίζεται εδώ ότι ως αγροτικά προϊόντα ορίζονται τα εξής: Tα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, της δασοπονίας, της θηραματοπονίας και των κάθε είδους εκτροφών και τα προϊόντα που προέρχονται από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας ή μεταποίησης αυτών, καθώς και κάθε άλλο προϊόν που προέρχεται από την αγροτική εν γένει δραστηριότητα.

Όπως προαναφέρθηκε, η νέα ΚΥΑ δίνει κίνητρα και για τη συμβολαιακή γεωργία, που είναι μια συμφωνία μεταξύ δύο συμβαλλόμενων μερών, με σκοπό την παραγωγή αγροτικών προϊόντων δεδομένης ποσότητας και ποιότητας από τον ένα συμβαλλόμενο (τους αγρότες) και την πώληση αυτών σε μια προκαθορισμένη τιμή στον έτερο συμβαλλόμενο (έμποροι, μεταποιητές κ.ά.).

Συμβαλλόμενοι μπορεί να είναι μεμονωμένοι αγρότες ή αγροτικοί συνεταιρισμοί από την πλευρά της παραγωγής και κρατικοί φορείς ή ιδιωτικοί οργανισμοί και επιχειρήσεις από την πλευρά της απορρόφησης, ενώ, όπως είναι γνωστό, δυνατά στο πεδίο της συμβολαιακής με εξειδικευμένα χρηματοδοτικά προϊόντα έχουν μπει και οι τράπεζες.

Οι παραγωγοί αυτής της κατηγορίας απαλλάσσονται κατά ποσοστό 30% επί του φόρου εισοδήματος για εννέα (9) φορολογικά έτη, εφόσον πωλούν ποσότητες ίσες με το 40% της συνολικής αγροτικής παραγωγής τους. Το συνολικό φορολογικό όφελος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 125.000 ευρώ. Το κίνητρο αυτό με τα εννέα φορολογικά έτη ξεκινάει από το επόμενο έτος από το οποίο συνάπτεται η σύμβαση συμβολαιακής γεωργίας. Οι συμβάσεις συμβολαιακής γεωργίας υποβάλλονται στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ πριν από την έναρξη παράδοσης των προϊόντων.

Τι περιλαμβάνει η σύμβαση συμβολαιακής

Για τη σύμβαση συμβολαιακής γεωργίας, στα συμφωνητικά που θα υπογραφούν από τα δύο μέρη θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα στοιχεία. Σύμφωνα με την απόφαση, αυτά είναι:

✱ Το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο ή η επωνυμία, κατά περίπτωση, και ο ΑΦΜ των συμβαλλομένων.

✱ Το είδος των προϊόντων.

✱ Η έκταση των αγροτεμαχίων, όπου παράγονται τα προϊόντα, όπως δηλώνονται στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (δήλωση ΟΣΔΕ) του οικείου έτους. Εάν πρόκειται για κτηνοτροφική εκμετάλλευση, αντί της έκτασης αναγράφεται ο αριθμός του ζωικού κεφαλαίου από το οποίο παράγονται τα προϊόντα.

✱ Η ποσότητα των προϊόντων.

✱ Η χρονική διάρκεια του συμφωνητικού, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του έτους.

✱ Η τιμή των προϊόντων.

✱ Ο χρόνος παράδοσης.

Αν θέλει κάποιος να γράψει επιπρόσθετα στοιχεία, μπορεί να το κάνει, αρκεί να είναι ήδη εγγεγραμμένα τα παραπάνω. Η εφαρμογή της ΑΑΔΕ για τα συμφωνητικά συμβολαιακής γεωργίας θα λειτουργήσει από 15/11/2022. Τα στοιχεία των συμφωνητικών υποβάλλονται από τον παραγωγό πριν από την έναρξη παράδοσης προϊόντων και επιβεβαιώνονται έως το τέλος του έτους που αφορούν από τον αγοραστή ή αντιστρόφως.

Έκπτωση 30% για μέλη αναγκαστικών συνεταιρισμών

Οι παραγωγοί – μέλη αναγκαστικών συνεταιρισμών θα μπορούν να λάβουν μείωση φόρου 30%, με εξαίρεση πάντα τα προϊόντα αλιείας, ακόμα κι αν δεν είναι κατ’ επάγγελμα αγρότες. Η πρόβλεψη αυτή, όπως επισήμανε σε σχετική ανακοίνωσή της και η Santo Wines, είναι πολύ σημαντική για τους παραγωγούς των νησιών του Αιγαίου που πολύ συχνά αδυνατούν να βιοποριστούν αποκλειστικά από την ενασχόλησή τους με τη γεωργία.

Σημειώνεται ότι πλέον οι βεβαιώσεις από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων εκδίδονται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Επίσης, ισχύουν και οι βεβαιώσεις των επαγγελματιών αγροτών που εκδίδονται από τα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (ΤΑΑΕ) του ΥΠΑΑΤ. Επισημαίνεται ότι τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν αγροτική δραστηριότητα ή κατέχουν αγροτική εκμετάλλευση εγγράφονται υποχρεωτικά στο ΜΑΑΕ.

Οι ΑΦΜ των αγροτών για τους οποίους έχουν πραγματοποιηθεί οι προβλεπόμενοι διασταυρωτικοί έλεγχοι από το ΥΠΑΑΤ και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις αποστέλλονται στην ΑΑ∆Ε για τη συµπλήρωση των κωδικών 037 και 038 του εντύπου Ε1 της ∆ήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος που αφορούν τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Στο έντυπο Ε3, στην κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα, υπάρχει ο κωδικός 011 που απεικονίζει τους αγρότες – μέλη αγροτικών συνεταιρισμών, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο ν. 4673/2022. Ο έλεγχος των προϋποθέσεων αυτών και η σχετική πιστοποίηση γίνονται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι κωδικοί 037 και 038 δεν πρέπει να συγχέονται με τους 009 και 011, οι οποίοι συμπληρώνονται για τις ανάγκες επιβολής/απαλλαγής του τέλους επιτηδεύματος στην ασκούμενη αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Τι χρειάζεται για εγγραφή στο Μητρώο

Για τους επαγγελματίες αγρότες και για τον υπολογισμό του αγροτικού εισοδήματος χρειάζονται:

✱ Αντίγραφο της τελευταίας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1.

✱ Το αντίστοιχο Εκκαθαριστικό Φόρου Εισοδήματος.

✱ Αντίγραφο της Κατάστασης Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα έντυπο Ε3 του ίδιου έτους, όπου εκεί θα αποτυπώνεται η αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (έσοδα-έξοδα κ.λπ.) της αγροτικής εκμετάλλευσης του ενδιαφερομένου. Συγκεκριμένα, συγκρίνεται το καθαρό κέρδος με λογιστικό προσδιορισμό Αγροτικής Δραστηριότητας σε σχέση με το συνολικό καθαρό κέρδος με λογιστικό προσδιορισμό.

✱ Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις, του αντίστοιχου έτους με τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος.

✱ Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας ή Βεβαίωση Ασφάλισης από τον ΟΓΑ.

Για τους κατόχους αγροτικής εκμετάλλευσης χρειάζονται:

✱ Αντίγραφο της τελευταίας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1.

✱ Το αντίστοιχο Εκκαθαριστικό Φόρου Εισοδήματος.

✱ Αντίγραφο της Κατάστασης Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα έντυπο Ε3 του ιδίου έτους, όπου εκεί θα αποτυπώνεται η αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (έσοδα-έξοδα) της αγροτικής εκμετάλλευσης του ενδιαφερομένου.

✱ Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις, του αντίστοιχου έτους με τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος.

Τα δικαιολογητικά για όσους απέκτησαν πρόσφατα εκμετάλλευση και δεν μπορούν να κάνουν δήλωση ΟΣΔΕ

Στις περιπτώσεις πρόσφατης απόκτησης της αγροτικής εκμετάλλευσης, όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης, θα προσκομίζονται:

✱ Αντίγραφο της τελευταίας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1 και το αντίστοιχο Εκκαθαριστικό Φόρου Εισοδήματος, όπου εκεί δεν θα αποτυπώνεται αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα από την αγροτική εκμετάλλευση του ενδιαφερομένου.

✱ Για μόνιμες φυτείες: Συμβόλαια αγοράς αγροτικών εκτάσεων, νομίμως μετεγγραμμένα που προέρχονται από αγορά, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς κ.λπ. (εφόσον δεν εκμισθώνονται σε τρίτους) ή αποδεικτικά μίσθωσης αγροτικών εκτάσεων που έχουν υποβληθεί στο taxisnet και αντίγραφα ελαιοκομικού, αμπελουργικού μητρώου ή άλλων μητρώων, συναπτόμενα εντός του έτους αναφοράς.

✱ Για μονοετείς καλλιέργειες: Συμβόλαια αγοράς αγροτικών εκτάσεων, νομίμως μετεγγραμμένα που προέρχονται από αγορά, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς, κ.λπ. (εφόσον δεν εκμισθώνονται σε τρίτους), ή αποδεικτικά μίσθωσης αγροτικών εκτάσεων που έχουν υποβληθεί στο taxisnet και παραστατικά αγοράς σπόρων ή φυτωρίων ή πώλησης προϊόντων της εκμετάλλευσης, εντός της χρονικής περιόδου του έτους αναφοράς.

✱ Αποδεικτικά κατοχής ζωικού κεφαλαίου ή μελισσοσμηνών, που είναι καταγεγραμμένα στα μητρώα και στα βιβλιάρια του ΥΠΑΑΤ (μητρώο αιγοπροβάτων, βοοειδών, μελισσοκομικό βιβλιάριο κ.λπ.), εντός της χρονικής περιόδου του έτους αναφοράς.

✱ Αντίγραφο Ενιαίας Δήλωσης καλλιέργειας/εκτροφής ΕΛΓΑ.

Ασκούντες αγροτική δραστηριότητα

Για την απόδειξη της αγροτικής δραστηριότητας, θα προσκομίζονται:

✱ Αντίγραφο της τελευταίας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1, το αντίστοιχο Εκκαθαριστικό Φόρου Εισοδήματος.

✱ Βεβαίωση αποδοχών ή ένσημα ΙΚΑ για τους δασεργάτες και αντίγραφα εργοσήμων για τους εργάτες γης, για το αντίστοιχο έτος με αυτό της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.

✱ Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ΙΚΑ ή ΟΓΑ.