Πτώσης συνέχεια για την εγχώρια αγορά των σούπερ μάρκετ το 2016

Σε πτωτική τροχιά εκτιμάται ότι βρέθηκε και το 2016 ο εγχώριος κλάδος των αλυσίδων σούπερ μάρκετ και Cash & Carry. Ήδη από το 2015 η αγορά έχει επιστρέψει σε αρνητικούς ρυθμούς μεταβολής, μειούμενη κατά 1,6%, ενώ το 2014 ήταν η τελευταία θετική –αν και οριακά- χρονιά για τον κλάδο (άνοδος κατά 0,6%).

Έρευνα της Icap δείχνει ότι οι συνολικές πωλήσεις (μέγεθος αγοράς) των επιχειρήσεων του κλάδου βρέθηκαν σε μέγγενη και την περίοδο 2010-2013.

Όπως αναφέρει η μελέτη, σχετικά με τον βαθμό συγκέντρωσης στον κλάδο, τέσσερεις μεγάλες εταιρείες αλυσίδες καταστημάτων απέσπασαν το 50% περίπου των συνολικών πωλήσεων του κλάδου το 2015. Σημαντικό ρόλο στην τάση αύξησης του βαθμού συγκέντρωσης, τα τελευταία χρόνια, διαδραματίζει η συνεχής επέκταση του δικτύου καταστημάτων των μεγαλύτερων αλυσίδων του κλάδου (μέσω εξαγοράς καταστημάτων άλλων επιχειρήσεων ή/και με το άνοιγμα νέων σημείων πώλησης). Η πλειονότητα των καταστημάτων των δέκα μεγαλύτερων αλυσίδων του κλάδου βρίσκεται στην Αττική (43,6%) και ακολουθεί η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας (19,8%).

Σε επίπεδο οικονομικών μεγεθών, οι συνολικές πωλήσεις των 57 επιχειρήσεων αυξήθηκαν οριακά το 2015/2014, τα δε μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 2,1%. Η σημαντική αύξηση των λειτουργικών εξόδων οδήγησε στην αναστροφή των λειτουργικών αποτελεσμάτων, από θετικά το 2014 σε αρνητικά το 2015. Συνέπεια αυτού ήταν η εμφάνιση ζημιών το 2015. 

Σημείωση: Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα του ομαδοποιημένου ισολογισμού επιβαρύνονται σημαντικά από τα μεγέθη μιας εταιρείας. Εξαιρουμένης αυτής, το τελικό αποτέλεσμα των υπολοίπων 56 εταιρειών είναι κερδοφόρο και τα δύο έτη (2014: €130,6 εκ., 2015:€129,7 εκ.).  

Πιστοληπτική ικανότητα

Η πλειοψηφία των εταιρειών του δείγματος κατατάσσεται στη ζώνη Μέσου Πιστωτικού Κινδύνου (60,5% 2016). Ακολουθεί η ζώνη Yψηλού Πιστωτικού Κινδύνου, ενώ λίγες εταιρείες κατατάσσονται στη ζώνη Χαμηλού Πιστωτικού Κινδύνου και τα δύο έτη. Επισημαίνεται, ωστόσο, η βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων του δείγματος το 2016 σε σχέση με το 2015, καθώς παρατηρείται μετατόπιση εταιρειών από τη ζώνη Υψηλού προς τη ζώνη Μέσου Πιστωτικού Κινδύνου. 

 Ευρωπαϊκή και διεθνής αγορά

Σε διεθνές επίπεδο, ως η μεγαλύτερη λιανεμπορική επιχείρηση ειδών παντοπωλείου παγκοσμίως αναδείχθηκε για το 2014 η Wal-Mart, η οποία εδρεύει στις ΗΠΑ. Ακολούθησε η εταιρεία Costco Wholesale Corp. ενώ την πρώτη τετράδα συμπλήρωσαν η The Kroger Co. και η γερμανική Schwarz Group. Στην πέμπτη θέση βρέθηκε η βρετανική Tesco. Οι συνολικές πωλήσεις των είκοσι μεγαλύτερων Super – Market και Cash &Carry ανήλθαν στο ποσό των $1.791,2 δισ.

To μέλλον

Σύμφωνα με τον οίκο Planet Retail, το 2018 οι συνολικές πωλήσεις ειδών παντοπωλείου παγκοσμίως (Grocery Retail) αναμένεται να ξεπεράσουν τα $5,7 τρισ. Οι πωλήσεις των hypermarkets & superstores εκτιμάται ότι θα αποσπάσουν το 38,0% του συνόλου της παγκόσμιας αγοράς. Ακολουθούν τα supermarkets με ποσοστό 18,8%, ενώ εκτιμάται ότι οι πωλήσεις μέσω διαδικτύου (e-commerce) θα καταλάβουν μερίδιο 11,4% και θα ξεπεράσουν τις πωλήσεις των discount stores.