Πώς θα υπολογιστούν οι ασφαλιστικές εισφορές των ετεροεπαγγελματιών

-Διαφήμιση-

Εισφορές στον ΕΦΚΑ για κάθε επαγγελματική τους δραστηριότητα θα πρέπει να καταβάλλουν από 1/1/2017 όλοι οι ασφαλισμένοι με παράλληλη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των ετεροεπαγγελματιών αγροτών, είτε πρόκειται για μισθωτούς/ελεύθερους επαγγελματίες είτε για συνταξιούχους άλλων- πλην ΟΓΑ- ταμείων.

Αυτό ξεκαθαρίζει νέα εφαρμοστική εγκύκλιος του ΕΦΚΑ που δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη 15 Ιουνίου. Εκεί υπογραμμίζεται, μεταξύ άλλων, ότι καταργούνται οι διατάξης του άρθρου 34 του Ν.1140/1981 (περί μη υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΓΑ ασφαλισμένων ή Συνταξιούχων άλλων ΦΚΑ), και πλέον από 01/01/2017 ασφαλισμένοι με εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα, καταβάλλουν εισφορά στον ΕΦΚΑ.

Σε περίπτωση μισθωτής απασχόλησης ή απασχόλησης στο Δημόσιο και άσκησης αγροτικής δραστηριότητας ως βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το άθροισμα του εισοδήματος από την παροχή των μισθωτών υπηρεσιών και του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος από την αγροτική δραστηριότητα. Για την εξεύρεση της βάσης υπολογισμού στις περιπτώσεις μισθωτής απασχόλησης και αγροτικής δραστηριότητας, λαμβάνεται καταρχάς υπόψη το μηνιαίο εισόδημα από την μισθωτή εργασία και σε αυτό προστίθεται το εισόδημα από την αγροτική δραστηριότητα. Ως ανώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος λαμβάνεται το ποσό των 5.860,80 ευρώ ενώ το κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος διαμορφώνεται σε 410,26 ευρώ.

Σε περίπτωση άσκησης περισσοτέρων της μίας μη μισθωτών επαγγελματικών δραστηριοτήτων, η μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών προκύπτει από το άθροισμα του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος από έκαστη δραστηριότητα. Για την εξεύρεση της βάσης υπολογισμού στις περιπτώσεις αυτές λαμβάνεται καταρχάς υπόψη το μηνιαίο εισόδημα από την βασική πηγή βιοπορισμού, δηλαδή το υψηλότερο εισόδημα, και σε αυτό προστίθεται το εισόδημα των λοιπών δραστηριοτήτων κατά φθίνουσα τάξη μεγέθους.

Ως ανώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος λαμβάνεται το ποσό των 5.860,80 ευρώ ενώ το κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος διαμορφώνεται σε 586,08 ευρώ.

Παραδείγματα

-Μισθωτός ασφαλισμένος που παρέχει εξαρτημένη εργασία και συγχρόνως ασκεί αγροτική δραστηριότητα.

Εάν οι μηνιαίες αποδοχές από την μισθωτή απασχόληση ανέρχονται σε 5.900 ευρώ και το μηνιαίο εισόδημα από την αγροτική δραστηριότητα σε 1.000 ευρώ, ο ασφαλισμένος καταβάλλει μηνιαία εισφορά επί του ανωτάτου ορίου μηνιαίων αποδοχών (5.860,80 ευρώ) ενώ δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικής εισφοράς για το μηνιαίο εισόδημα από την αγροτική δραστηριότητα (πλην της εισφοράς ΛΑΕ).

Εάν οι μηνιαίες αποδοχές από την μισθωτή απασχόληση ανέρχονται σε 2.000 ευρώ και το μηνιαίο εισόδημα από την αγροτική δραστηριότητα σε 6.000 ευρώ, ο ασφαλισμένος καταβάλλει μηνιαία εισφορά για το ποσό των 2.000  ευρώ ενώ για την αγροτική δραστηριότητα καταβάλλει μηνιαία εισφορά επί του ποσού των 3.860,80 ευρώ (5.860,80 ευρώ – 2.000 ευρώ).

-Παλαιός ασφαλισμένος που ασκεί ελεύθερο επάγγελμα: Βάσει του προϊσχύσαντος νομοθετικού πλαισίου, ο εν λόγω ασφαλισμένος εξαιρούνταν από την ασφάλιση του ΟΓΑ και υπαγόταν υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ. Από 1/1/2017, ο εν λόγω ασφαλισμένος έχει υποχρέωση καταβολής στον ΕΦΚΑ ασφαλιστικής εισφοράς ως ελεύθερος επαγγελματίας και λόγω άσκησης αγροτικής δραστηριότητας (υποχρέωση ασφάλισης βάσει των διατάξεων του πρώην ΟΓΑ).

Εάν από το ελεύθερο επάγγελμα έχει μηνιαίο εισόδημα ύψους 4.000 ευρώ και από την αγροτική δραστηριότητα ύψους 3.000 ευρώ, καταβάλλει μηνιαία εισφορά επί του ποσού των 4.000 ευρώ ενώ για το εισόδημα από την αγροτική δραστηριότητα και μέχρι του ανωτάτου ορίου εισοδήματος, δηλαδή για το ποσό των 1.860,80 ευρώ (5.860,80 – 4.000,00) βάσει του άρθρου 40 του ν.4387/2016.

Διαβάστε ολόκληρη την Εγκύκλιο ΕΦΚΑ για Παράλληλη Ασφάλιση

-Διαφήμιση-