Σε ποιες εισηγμένες χρωστάει και πόσα ο Μαρινόπουλος

Στις 19 Οκτωβρίου εκδικάζεται η υπαγωγή της Μαρινόπουλος στο Άρθρο 106 Β

Ένα μέρος μόνο των συνολικών «ανοιγμάτων» της Μαρινόπουλος προς την αγορά αποκαλύπτουν οι ανακοινώσεις των εισηγμένων εταιρειών κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η συντριπτική πλειοψηφία προέρχεται από τον κλάδο των τροφίμων ενώ ο λογαριασμός ανεβαίνει κατά πολύ αν προστεθούν και τα χρέη προς μη εισηγμένες και μικρότερες επιχειρήσεις και παραγωγούς αγροτικών προϊόντων τα οποία δεν έχουν δει μέχρι στιγμής το φως της δημοσιότητας.

Αναλυτικότερα,  η Creta Farms ανακοίνωσε πως το συνολικό ύψος χρεών της Μαρινόπουλος ανέρχεται στο ποσό των 8,6 εκατ., εκ των οποίων εξασφαλισμένο είναι το ποσό των 0,5 εκατ. €. Η εταιρεία έχει ήδη προβεί σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες για τη διεκδίκηση των εν λόγω απαιτήσεων, συμπληρώνει.

Σε ό,τι αφορά στην Καραμολέγκος επισημαίνει ότι οι συνολικές άμεσες και έμμεσες (ABC Factors και αντιπρόσωποι) απαιτήσεις στις 31/5/2016 ανέρχονταν σε €10,82 εκατ. ευρώ.

Η Νίκας υπογραμμίζει ότι το συνολικό ύψος των απαιτήσεών της ανέρχεται την 30/6/2016 σε € 4,2 εκατ. Μέρος αυτού του ποσού (€ 1 εκατ.) έχει αναληφθεί από Εταιρεία Πρακτορείας Απαιτήσεων (Factoring). Ήτοι, ο πιστωτικός κίνδυνος από τη Μαρινόπουλος στην εισηγμένη ανέρχεται σήμερα σε € 3,2 εκατ.

Από την πλευρά της ,η Foodlink τονίζει πως το συνολικό ύψος των απαιτήσεων της εταιρείας και του ομίλου στις 30 Ιουνίου ανέρχεται σε € 3.085.883,60 και σε € 3.173.395,91 αντίστοιχα, για το οποίο δεν υπάρχουν εξασφαλίσεις.

Η Κρι-Κρι σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι το τρέχον συνολικό ύψος των απαιτήσεων είναι της τάξης των €5.500 περίπου. Εξ αυτού, για ποσό €5.000 περίπου έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής. Προς εξασφάλιση της απαίτησης, έχουν εγγραφεί υπέρ της εταιρείας προσημειώσεις υποθήκης επί 20 ακινήτων της Μαρινόπουλος.

Η Παπουτσάνης σημειώνει ότι η συνολική οφειλή της Μαρινόπουλος προς την εισηγμένη διαμορφώνεται σε €368.268,39. Η οφειλή την 30.6.2015 ανήρχετο σε €510.318,04.

Σε ό,τι αφορά στον Μπουτάρη επισημαίνεται πως θυγατρική εταιρία του ομίλου συνεργάζεται με τη Μαρινόπουλος. Το συνολικό ύψος των απαιτήσεών της ανέρχεται σε ποσό €152.356,51.

Η Εβροφάρμα τονίζει πως το συνολικό ύψος των απαιτήσεων της εταιρείας και του ομίλου από τη Μαρινόπουλος κατά την 30.06.2016 ανέρχεται σε € 677.939,58 και της EXPRESS Μ Α.Ε. σε € 40.254,11, για το οποίο δεν υπάρχουν εξασφαλίσεις.

Η Μύλοι Λούλη ανακοίνωσε ότι η Μαρινόπουλος έχει οφειλές ύψους 360.912,59 ευρώ, οι οποίες αναλύονται σε ανοικτό υπόλοιπο ποσού 27.180,02 ευρώ και επιταγές εισπρακτέες ποσού 333.732,57 ευρώ.

Ο όμιλος Δέλτα ανέφερε ότι το ύψος των απαιτήσεων προς τη Μαρινόπουλος διαμορφώνεται στα 18,7 εκατ. ευρώ.

Από την πλευρά του, ο όμιλος Μπαρμπα Στάθης-Αραμπατζής έχει απαιτήσεις 7,7 εκατ. από την εταιρία.

Η Μαρινόπουλος έχει επίσης οφειλές στη Vivartia 0,9 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά στη Singularlogic, τα χρέη της Μαρινόπουλος στον όμιλο διαμορφώνονται στο 1,3 εκατ. ευρώ.

Η Κτήμα Λαζαρίδη τονίζει πως η εκκρεμής απαίτηση της εταιρίας από τη Μαρινόπουλος ανέρχεται σήμερα σε 137.109,52 ευρώ και αναλύεται σε ανοικτό υπόλοιπο ποσού 36.167,52 ευρώ και επιταγές εισπρακτέες ποσού 100.942,00 ευρώ.

Η Σαράντης ανακοίνωσε ότι το συνολικό ύψος των απαιτήσεων της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 6,4 εκατ. ευρώ. Η εισηγμένη έχει από τον Δεκέμβριο του 2015 διακόψει τη συνεργασία με την εταιρεία, την οποία και δεν προμηθεύει πλέον με προϊόντα.

Από την πλευρά της η Εθνική Πανγαία Α.Ε.Ε.Α.Π. τονίζει πως το συνολικό ύψος των απαιτήσεών της ανέρχεται την 30.06.2016 σε €7,8 εκατ. και αφορά σε οφειλόμενα μισθώματα, πλέον χαρτοσήμου, για τη λειτουργική μίσθωση των 7 εμπορικών ακινήτων. Παράλληλα σημειώνει ότι έχει απαιτήσεις ύψους €17,3 εκατ. από εταιρείες στο εξωτερικό που ανήκουν στον ευρύτερο όμιλο Μαρινόπουλου.