Τα SOS των αιτήσεων για επιστροφή ΦΠΑ από αγρότες του ειδικού καθεστώτος

της Φωτεινής Μακρή, λογίστριας – φοροτεχνικού

Από 1 Μαρτίου έως και 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, οι αγρότες του ειδικού καθεστώς ΦΠΑ έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν την επιστροφή ΦΠΑ.

Φωτεινή Μακρή, λογίστρια – φοροτεχνικός

Η επιστροφή του φόρου (παρ. 2 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ) πραγματοποιείται από το Δημόσιο με την καταβολή στον αγρότη ποσού, το οποίο προκύπτει με την εφαρμογή κατ’ αποκοπή συντελεστή 6% στην αξία των παραδιδόμενων αγροτικών προϊόντων και των παρεχόμενων αγροτικών υπηρεσιών.

Με την ΠΟΛ 1066/2013 ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται με την αίτηση. Η αίτηση γίνεται χειρόγραφα (Φ6 – έκδοση 2007) στις κατά τόπους ΔΟΥ της έδρας του φορολογούμενου αγρότη.

Δικαιούχοι είναι οι αγρότες οι οποίοι εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ κατά τον χρόνο που πραγματοποιείται η παράδοση των αγροτικών προϊόντων τους ή η παροχή των αγροτικών υπηρεσιών τους, και όχι κατά τον χρόνο αίτησηής τους. Δηλαδή, ένας αγρότης που το 2018 ήταν στο ειδικό καθεστώς αλλά φέτος, το 2019, «μετέβη» στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, δικαιούται και μπορεί κανονικά να κάνει αίτηση για επιστροφή ΦΠΑ.

Απαραίτητη η δήλωση ΟΣΔΕ

Με την αίτηση επιστροφής συνυποβάλλονται τα πρωτότυπα των νόμιμων φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.

Στην περίπτωση που τα πρωτότυπα των παραστατικών έχουν υποβληθεί από τον αγρότη, για οποιονδήποτε λόγο, σε άλλη υπηρεσία και δεν επιστρέφονται σε αυτόν, αρκεί η υποβολή των αντιγράφων τους, στα οποία θα βεβαιώνεται από την υπηρεσία αυτή ότι το πρωτότυπο έχει κατατεθεί και παραμένει σε αυτή. Κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατή η επιστροφή ΦΠΑ με αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα τιμολογίων αγοράς αγροτικών προϊόντων, λόγω απώλειας των πρωτοτύπων.

Μαζί με την αίτηση, ο αγρότης συνυποβάλλει όλα τα τιμολόγια αγοράς ή πώλησης αγροτικών προϊόντων, τις εκκαθαρίσεις για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων (π.χ. συνεταιρισμών), τα τιμολόγια ή τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ή αποδείξεις επαγγελματικών δαπανών για την παροχή αγροτικών υπηρεσιών, τιμολόγια ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών στην περίπτωση λήψης υπηρεσιών από αγρότες, η αμοιβή των οποίων καταβάλλεται σε είδος (εκθλιπτικά, θεριζοαλωνιστικά, συλλεκτικά και λοιπά δικαιώματα). Υποβάλλονται, ακόμη, εντάλματα πληρωμής ή κάθε νόμιμο στοιχείο που αφορά καταβολή αποζημίωσης στον αγρότη, στην περίπτωση απόσυρσης των αγροτικών προϊόντων.

Στην περίπτωση που το εκθλιπτικό δικαίωμα του ελαιοτριβείου καταβάλλεται σε είδος (ποσοστό επί του παραχθέντος ελαιολάδου) από τους αγρότες-παραγωγούς του ειδικού ή του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ για την παροχή υπηρεσιών προς αυτούς, θεωρείται ότι συνίσταται ανταλλαγή υπηρεσιών με αγαθά και εφαρμόζεται ο συντελεστής που ισχύει επί των υπηρεσιών για τη γεωργική παραγωγή 13%.

Παράδειγμα

Αγρότης του ειδικού καθεστώτος αναθέτει σε ελαιοτριβείο την έκθλιψη ελιών. Το ελαιοτριβείο, μετά από το πέρας της έκθλιψης, παραδίδει στον αγρότη το λάδι.

Αν ο αγρότης αποφασίσει να καταβάλει το τίμημα για το εκθλιπτικό δικαίωμα του ελαιοτριβείου με λάδι, τότε το ελαιοτριβείο εκδίδει τίτλο κτήσης για το λάδι χωρίς ΦΠΑ και η εν λόγω αξία συνυπολογίζεται για την επιστροφή ΦΠΑ του αγρότη με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή 6%.