Στα 50.000 ευρώ το «σκαλοπάτι» για Ομάδες Παραγωγών, Συνεταιρισμούς στον αναπτυξιακό

Στα 50.000 ευρώ το «σκαλοπάτι» για Ομάδες Παραγωγών, Συνεταιρισμούς στον αναπτυξιακό

Ακόμα χαμηλότερα ορίστηκε το ελάχιστο όριο επενδυτικών σχεδίων Ομάδων Παραγωγών και Αγροτικών Συνεταιρισμών στο νέο αναπτυξιακό νόμο.

Μετά τις τελευταίες αλλαγές που ενσωμάτωσε στο σχετικό νόμο που ψηφίστηκε από τη Βουλή ο υπουργός Οικονομίας, Γιώργος Σταθάκης, το «κατώφλι» ένταξης για τις παραπάνω κατηγορίες ενδιαφερομένων «κλείδωσε» στα 50.000 ευρώ.

Ειδικότερα, το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα ενισχύσεων του νέου νόμο ορίζεται:

α. για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ,

β. για μεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και για επιχειρηματικές συστάδες (cluster), του άρθρου 52 στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ,

γ. για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ,

δ. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ,

ε. για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν. 4019/2011 (Α΄ 216), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του ν. 4384/2016 (Α΄ 78) στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.