Στη Γενική Γραμματεία Εσόδων η είσπραξη των εισφορών

Η Γενική Γραμματεία Εσόδων αναλαμβάνει την είσπραξη εισφορών

Στη Γενική Γραμματεία Εσόδων μεταφέρονται το αργότερο μέχρι το τέλος του 2017 (31

/12/2017) οι διαδικασίες για την είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών, τρεχουσών ή ληξιπρόθεσμων.

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα βήμα στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός κοινού μητρώου φόρου εισοδήματος και εισφορών που είχε προαναγγελθεί.

H τροπολογία 466/28 1.6.2016 που κατατέθηκε την Τετάρτη 1η Ιουνίου στη Βουλή αναφέρει στην αιτιολογική έκθεση ότι «με την προσθήκη της νέας παραγράφου 3 στο άρθρο 45 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) διευκρινίζεται ότι σταδιακά και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 31.12.2017 θα μεταφερθούν οι διαδικασίες υποβολής των σχετικών δηλώσεων και της είσπραξης των παντός είδους ασφαλιστικών εισφορών (τρεχουσών και καθυστερουμένων) στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων».

Η προτεινόμενη διάταξη έχει ως εξής:

  1. α. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Μέχρι 31.12.2017 ολοκληρώνονται οι διαδικασίες ενσωμάτωσης στη φορολογική διοίκηση όλων των λειτουργιών που σχετίζονται με την υποβολή των σχετικών δηλώσεων και τη διενέργεια των πληρωμών παντός είδους ασφαλιστικών εισφορών, τρεχουσών και ληξιπροθέσμων.»

β. Οι παρ. 3 και 4 αναριθμούνται σε 4 και 5 αντιστοίχως.

Το άρθρο 45 του ν. 4387/2016 όπως ισχύει σήμερα:  

Άρθρο 45. Κοινό μητρώο εισφορών και φόρου εισοδήματος – Κείμενο νόμου

  1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θεσπίζεται κοινό μητρώο των υπόχρεων καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και φόρου εισοδήματος στο οποίο ενσωματώνονται και εναρμονίζονται οι διαδικασίες εγγραφής, δήλωσης, πληρωμής και βεβαίωσης καταβολής του φόρου εισοδήματος και των ασφαλιστικών εισφορών.

Το εν λόγω μητρώο τηρείται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

  1. Με την ίδια απόφαση, η οποία πρέπει να εκδοθεί εντός του 2016, καθορίζονται οι κανόνες και οι διαδικασίες συγκρότησης και λειτουργίας του κοινού μητρώου, οι αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων, τομέων και κλάδων οι προσαρμογές στα πληροφοριακά συστήματα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 1.
  2. Από 1.7.2016 οι ασφαλιστικές εισφορές του πάσης φύσεως προσωπικού του Δημοσίου, των Ο.Τ. Α. α’ και β’ βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου συμπεριλαμβανομένων των δικαστών και δημόσιων λειτουργών, των αιρετών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των κληρικών, των στρατιωτικών και του πάσης φύσεως ένστολου προσωπικού και όλων των απασχολουμένων στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με οποιουδήποτε τύπου σύμβαση έμμισθης εντολής ή μίσθωσης έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, δηλώνονται και καταβάλλονται σε μηνιαία βάση, από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής μέσω Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης.
  3. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των συναρμόδιων Υπουργών καθορίζονται οι κανόνες και οι διαδικασίες περιοδικής δήλωσης και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, η δομή και το περιεχόμενο των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων, ο υπεύθυνος φορέας λήψης των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων, οι αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων, τομέων και κλάδων, οι προσαρμογές στα πληροφοριακά συστήματα, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου 3.