Στρατηγική συνεργασία G.F. Energy – Συνεταιρισμός ΘΕΣγη στα ενεργειακά φυτα

Σε (σύναψη στρατηγικής συνεργασίας προχωρά ό Συνεταιρισμός ΘΕΣγη για τις καλλιέργειες ενεργειακών φυτών (ελαιοκράμβη, ηλίανθος), με μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής βιοντίζελ, την G.F. Energy.

Μετά από τη διετή επιτυχημένη συνεργασία των δύο εταιρειών, συμφωνήθηκε ό Συνεταιρισμός Αγροτών Θεσσαλίας «ΘΕΣγη», να αναλάβει την αποκλειστική εκπροσώπηση της εταιρείας G.F. Energy για τα ενεργειακά φυτά στο νομό Λάρισας αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας.

Όπως δήλωσε ό Πρόεδρός του Συνεταιρισμού «ΘΕΣγη» κ. Παναγιώτης Καλφούντζος, η συμφωνία δημιούργει νέες προοπτικές για τον Συνεταιρισμό και έρχεται ως απόρροια της προηγούμενης καλλιεργητικής περιόδου, όπου ό Συνεταιρισμός σε συνεργασία με την G.F. Energy πλήρωσαν την υψηλότερη τιμή στην αγόρα 475 €/τόνο. Στόχος για τη φετινή περιόδό ειναι να ξεπερασόυμε τα 10.000 στρεμματα, καλυπτόντας με αυτό τόν τρόπό ενα μεγαλό μερός της ζητησης πόυ υπαρχει από τόυς παραγωγόυς.