Σχέδια Βελτίωσης: Οι αλλαγές στα κόστη των τρακτέρ και στις ανώτατες τιμές των παρελκόμενων

ΥΠΑΑΤ: Έως τις 13 Ιανουαρίου η διαβούλευση του πλαισίου

Πριν από λίγες ημέρες, αναρτήθηκε στην ενότητα των διαβουλεύσεων της ιστοσελίδας του ΥΠΑΑΤ το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης και τα σχετικά παραρτήματα που αφορούν την επερχόμενη πρόσκληση των νέων Σχεδίων Βελτίωσης (Δράση 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων»).

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΥΕ ΠΑΑ της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 13/01/2023. Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε παραγωγούς και μελετητές να πληροφορηθούν το περιεχόμενο του πλαισίου, που μεταξύ άλλων προβλέπει αλλαγές ως προς την επιλογή τρακτέρ και συγκεκριμένα ορισμένες κατηγορίες – εξαιρέσεις, όπου προβλέπεται μέγιστη ιπποδύναμη τρακτέρ σε συνάρτηση με την ελάχιστη στρεμματική έκταση /τον ελάχιστο αριθμό ζώων της καλλιέργειας/εκτροφής του αγρότη – επενδυτή και όχι βάσει αλγορίθμου.

Μέχρι 80 ίππους για δενδροκομικό  και ελάχιστη έκταση 45 στρέμματα

Ως γνωστόν, βάσει ενός ειδικού μαθηματικού τύπου (αλγορίθμου) που ανέπτυξε το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προσδιορίζονται η ιπποδύναμη και το είδος του ελκυστήρα για τις ανάγκες της εκμετάλλευσης, που μπορεί να συμπεριλάβει κάποιος παραγωγός στο επενδυτικό του σχέδιο. Οι ιπποδυνάμεις που προκύπτουν από τη χρήση του αλγορίθμου μπορούν να προσαυξηθούν κατά δέκα ίππους, κάτι που ίσχυε και παλαιότερα. Η ίδια προσαύξηση ισχύει και για ορισμένες εξαιρέσεις, όπως παρατίθενται στον σχετικό πίνακα.

Εδώ, ωστόσο, υπάρχουν κάποιες αλλαγές, όπως για παράδειγμα η πρόβλεψη για τα δενδροκομικά/αμπελουργικά τρακτέρ. Σε αυτή την κατηγορία, η ελάχιστη έκταση της μελλοντικής κατάστασης της εκμετάλλευσης του παραγωγού έχει αυξηθεί και ορίζεται πλέον στα 45 στρέμματα, από 20 που ίσχυε προηγουμένως.

Για αυτή την έκταση και χρήση, η μέγιστη ιπποδύναμη τρακτέρ ορίζεται στους 70 ίππους, με το «+10» να ισχύει και εδώ, ανεβάζοντας το τελικό νούμερο σε έως 80 ίππους. Όπως αναφέρει το σχετικό απόσπασμα του παραρτήματος 3 στην ιστοσελίδα της διαβούλευσης, «για το σύνολο ενός επενδυτικού ελκυστήρα είναι δυνατή η ενίσχυση ενός μόνο ελκυστήρα». Κατά παρέκκλιση του αλγορίθμου, είναι δυνατή η ενίσχυση ελκυστήρα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του πίνακα.

Ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη σε τρακτέρ και παρελκόμενα

Μειωμένη έως 100.000 ευρώ είναι πλέον η συγχρηματοδοτούμενη ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη αγοράς ελκυστήρα, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού γεωργίας ακριβείας (με δυνατότητα βεβαίως να αλλάξει μετά τη διαβούλευση). Νέο στοιχείο είναι η λίστα με τα μέγιστα εύλογα κόστη (ΜΕΚ) για την αγορά παρελκόμενων, αντί για τις τρεις προσφορές που ίσχυαν προηγουμένως.

Με αυτόν τον τρόπο, θεωρείται από το ΥΠΑΑΤ ότι θα αντιμετωπιστούν φαινόμενα αθέμιτων πρακτικών που εμφανίζονταν στην αγορά μηχανημάτων. Ανάλογα με τον τύπο του παρελκόμενου (άροτρο, φρέζα, καλλιεργητής, ρίπερ, σβωλοκόπτης, ισοπεδωτής, υπεδαφοκαλλιεργητής) προβλέπεται από το ΥΠΑΑΤ μέγιστη τιμή εύλογου κόστους σε ευρώ.

Για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν την αγορά περισσότερων του ενός παρελκόμενων, η συγχρηματοδοτούμενη ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη αγοράς παρελκόμενων κατεργασίας εδάφους δεν μπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά τα 40.000 ευρώ. Βεβαίως, όλα αυτά τελούν υπό την αίρεση της διαβούλευσης και μπορούν να αλλάξουν μέχρι την έκδοση της απόφασης.

Αναλυτικά, οι μέγιστες τιμές που προβλέπονται για τα άροτρα και τους καλλιεργητές εμφανίζονται στον σχετικό πίνακα.

 

Προϋποθέσεις επιλέξιμου προς ενίσχυση ελκυστήρα

Επενδυτικές δαπάνες ελκυστήρα

Ποσότητα

Περιορισμός στη μελλοντική κατάσταση

Δυναμικότητα

 

1

Καλλιέργεια δενδρωδών καλλιεργειών
ή/και αμπελώνων ή/και κηπευτικών σε έκταση τουλάχιστον 45 στρεμμάτων

έως 70 ίππους

1

Καλλιέργεια δενδρωδών καλλιεργειών
ή/και αμπελώνων ή/και κηπευτικών σε έκταση τουλάχιστον 60 στρεμμάτων

έως 80 ίππους

1

Καλλιέργειες σε έκταση τουλάχιστον 100 στρεμμάτων

έως 80 ίππους

1

Εκτροφή τουλάχιστον: 200 θηλυκών αιγοπροβάτων άνω του έτους σε ορεινές περιοχές (Οδηγία 85/148) ή 300 θηλυκών αιγοπροβάτων άνω του έτους στην υπόλοιπη χώρα ή 80 ΜΜΖ βοοειδών ή 100 χοιρομητέρων

έως 70* ίππους

*Εξαίρεση για τη βοοτροφία και την αιγοπροβατοτροφία όπου υπό προϋποθέσεις (κατοχή ή αγορά αυτοκινούμενου ενσιροδιανομέα) είναι δυνατή η αιτιολόγηση αγοράς ελκυστήρα ιπποδύναμης μέχρι 100 ίππων.

Μέγιστες προβλεπόμενες τιμές για άροτρα και καλλιεργητές

Άροτρα

2υνα

Αναστροφή

ΜΕΚ (σε ευρώ)

Αναστρεφόμενα

5.500

Μη Αναστρεφόμενα

2.500

 

3υνα

 

Αναστροφή

ΜΕΚ(σε ευρώ)

Αναστρεφόμενα

9.000

Μη Αναστρεφόμενα

4.000

4υνα+

 

 

Αναστροφή

ΜΕΚ(σε ευρώ)

Αναστρεφόμενα

14.500

Μη Αναστρεφόμενα

6.500

 

Καλλιεργητές

Βαρέως τύπου

Πλάτος εργασίας
(σε μέτρα)
όπου α = πλάτος εργ.

α ≤ 1,5

1,5 < α ≤ 2

2 < α ≤ 3

3 < α ≤ 4

α > 4

ΜΕΚ (σε ευρώ)

1.700

2.300

3.200

5.000

6.500

Ελαφρού τύπου

Πλάτος εργασίας
(σε μέτρα) όπου
α = πλάτος εργ.

α ≤ 1,5

1,5 < α ≤ 2

2 < α ≤ 3

3 < α ≤ 4

α > 4

ΜΕΚ (σε ευρώ)

1.400

1.800

2.500

3.000

5.300