Σχέδια Βελτίωσης: Τι αλλάζει σε ποσοστά ενίσχυσης και επενδυτικό κόστος

Σε ποιες καλλιέργειες θα δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα

Εως το ποσό των 250.000 ευρώ θα ανέρχεται το συνολικό κόστος των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της νέας πρόσκλησης των Σχεδίων Βελτίωσης, η οποία αναμένεται να δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στις καλλιέργειες που συμβάλλουν στην επισιτιστική επάρκεια και ασφάλεια.

Τα παραπάνω προκύπτουν, μεταξύ άλλων, από τη 10η τροποποίηση του ΠΑΑ 2024-2020 που δημοσιεύτηκε, με αφορμή τη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στις 14 Δεκεμβρίου στη Ρόδο, κι ενώ οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί ακόμα περιμένουν από το ΥΠΑΑΤ να ανοίξει τη διαδικασία διαβούλευσης της απόφασης, ώστε να προχωρήσει στη συνέχεια και η ενεργοποίηση της δράσης 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 230 εκατ. ευρώ, όπως έχει δεσμευτεί το υπουργείο.

Τι αλλάζει σε σχέση με τα προηγούμενα Σχέδια

Σύμφωνα με την τροποποιητική, προτείνεται στο θεσμικό πλαίσιο της δράσης:

✱ Να μην ενισχύονται οι δαπάνες σχετικά με την ορθολογική χρήση του ύδατος.

✱ Να δίνεται η δυνατότητα στήριξης της αγοράς γης προκειμένου να αυξηθεί το μέγεθος του κλήρου ανά εκμετάλλευση. Εξετάζεται το νέο αγροτεμάχιο να είναι όμορο με ήδη ιδιόκτητο αγροτεμάχιο της εκμετάλλευσης, καθώς και να μην είναι εφικτή η αγοροπωλησία αγροτεμαχίων μεταξύ συγγενών α’ και β’ βαθμού.

✱ Να δίνεται βαρύτητα και στις καλλιέργειες που συμβάλλουν στην επισιτιστική επάρκεια και ασφάλεια όσον αφορά τον παραγωγικό προσανατολισμό μιας εκμετάλλευσης (καθορισμός κριτηρίων επιλογής). Υπενθυμίζεται ότι προτεραιότητα δίνεται ήδη στην αιγοπροβατοτροφία και στα οπωροκηπευτικά.

✱ Το συνολικό κόστος των επενδυτικών σχεδίων να ανέρχεται έως τα 250.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι το συνολικό κόστος θα προσδιορίζεται στην εκάστοτε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση και για τον προσδιορισμό του θα λαμβάνονται υπόψη οι εκάστοτε συνθήκες σχετικά με την κοστολόγηση των εργασιών που αφορούν την υλοποίηση των επενδύσεων.

✱ Η τροποποίηση ορισμένων ποσοστών ενίσχυσης και ο ορισμός ενός νέου πίνακα: «Ένταση ενίσχυσης με αυξημένο ποσοστό».

Ένταση Ενίσχυσης με αυξημένο ποσοστό

Σύμφωνα με τον νέο Πίνακα, η ένταση ενίσχυσης προτείνεται ως εξής:

✱ Ο δικαιούχος, κατά τη στιγμή της αίτησης, α) δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας του, διαθέτει επαρκή επαγγελματικά προσόντα και ικανότητες και εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε γεωργική εκμετάλλευση ως υπεύθυνος της εκμετάλλευσης αυτής ή β) έχει ενταχθεί ως δικαιούχος του μέτρου των Νέων Γεωργών την τελευταία πενταετία: 80% στα μικρά νησιά του Αιγαίου (με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους), 70% Μικρά Νησιά του Αιγαίου (με πληθυσμό άνω των 3.100 κατοίκων), 60% σε ΑΜ-Θ, Ήπειρο, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία, Πελοπόννησο, Κρήτη, Ιόνια, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, 50% στην Αττική.

✱ Γεωργοί σε ορεινές περιοχές: 80% στα μικρά νησιά του Αιγαίου με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους και 70% σε όσα έχουν πληθυσμό άνω των 3.100 κατοίκων, 60% σε ΑΜ-Θ, Ήπειρο, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία, Πελοπόννησο, Κρήτη, Ιόνια, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, 50% στην Αττική.

✱ Γεωργοί σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών περιοχών: 80% στα μικρά νησιά του Αιγαίου με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους και 70% σε όσα έχουν πληθυσμό άνω των 3.100 κατοίκων, 50% σε ΑΜ-Θ, Ήπειρο, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία, Πελοπόννησο, Κρήτη, Ιόνια, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, 40% στην Αττική.

✱ Λοιποί γεωργοί σε κανονικές περιοχές: 80% στα μικρά νησιά του Αιγαίου με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους και 70% σε όσα έχουν πληθυσμό άνω των 3.100 κατοίκων, 50% σε ΑΜ-Θ, Ήπειρο, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία, Πελοπόννησο, Κρήτη, Ιόνια, 40% σε Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία και Αττική.