Συνήλθε η γενική συνέλευση του ΣΑΣΟΕ – Βασικό θέμα συζήτησης η τροποποίηση του καταστατικού

Στις 11 του μηνός Ιανουαρίου, συνήλθε η γενική συνέλευση του Συνδέσμου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων Ελλάδας (ΣΑΣΟΕ), με βασικό θέμα συζήτησης την τροποποίηση του καταστατικού του.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο: «οι λόγοι που επέβαλαν την τροποποίηση ήταν τρεις:

Ο πρώτος, η θέση σε ισχύ του νέου νόμου για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς.

Ο δεύτερος , ο αποκλεισμός, του νέου νόμου από την συνεταιριστική εκπροσώπηση, των μικρών και αδύναμων συνεταιρισμών, ρύθμιση η οποία έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές και πνεύμα του συνεργατισμού, που είναι κυρίως η στήριξη των αδυνάμων ,η ένωση των οποίων οδηγεί στην αρχή «η ισχύς εν τη ενώσει»

και ο τρίτος η βασική και αδήριτος ανάγκη γνήσιας συνεταιριστικής έκφρασης στην χώρα, όπως έχει θεσπιστεί στην συνεταιριστική ταυτότητα  με βάση τις  επτά διεθνείς συνεταιριστικές αρχές, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας (ICA).

Η κατάργηση των αρχών αυτών από τον νέο νόμο, δεν μπορούσε να αφήσει αδιάφορο τον ΣΑΣΟΕ, ο οποίος έθεσε στην γενική του συνέλευση ,μεταξύ των άλλων στόχων του, την  διαρκή ενημέρωση και εκπαίδευση των συνεταιριστών, μελών του,  ώστε να εναρμονιστούν με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς συνεταιρισμούς ,στην γνώση, στην δράση και κυρίως στην συνεργασία, με γνώμονα τις συνεταιριστικές αρχές και αξίες.  Το Ελληνικό συνεταιριστικό κίνημα ,είχε μεγαλουργήσει στο απώτερο παρελθόν, διότι στηρίχθηκε στην εκπαίδευση και επιμόρφωση  των συνεταιριστών, μέσα στο πνεύμα των αρχών του θεσμού. 

Οι επτά διεθνείς συνεταιριστικές αρχές αποτελούν την κεντρική ιδέα πάνω στην οποία στηρίζεται το καταστατικό του ΣΑΣΟΕ. Η ομόφωνη απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών του ΣΑΣΟΕ, ώστε ο ΣΑΣΟΕ  να αποτελέσει την μοναδική εθνική γνήσια συνεταιριστική έκφραση  στην χώρα ,τον κάνει να αισθάνεται υπερήφανος.

Το καταστατικό του ΣΑΣΟΕ, θα κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη του αμέσως μετά  την έγκρισή του από το αρμόδιο Δικαστήριο.

Ωστόσο ο ΣΑΣΟΕ, θα γνωστοποιήσει άμεσα στα μέλη του την έναρξη των προγραμμάτων εκπαίδευσης και ενημέρωσης σε θέματα, συνεταιριστικά, φορολογικά και αγροτικά.