Συστήνεται λέσχη «Φίλοι της βιοποικιλότητας» στην Δυτική Ελλάδα

Λέσχη Φίλων της Βιοποικιλότητας, με σκοπό την εξοικείωση των μελών στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες του αγροτικού και υδάτινου κόσμου, μέσα από δράσεις προστασίας και βελτίωσης του περιβάλλοντος, συστήνεται στη Δυτική Ελλάδα, στο πλαίσιο του έργου «Αντιμετώπιση των κοινών πιέσεων στην Αγρο -και Υδρο- Βιοποικιλότητα, Ενίσχυση της Αειφόρου Αγροτικής Ανάπτυξης».

Το έργο πληροί έναν από τους βασικούς στόχους του προγράμματος, που είναι η βελτίωση των κοινών σχεδίων διαχείρισης και διακυβέρνησης για τη βιοποικιλότητα των παράκτιων και αγροτικών οικοσυστημάτων, εστιάζοντας στους φυσικούς πόρους και τις προστατευόμενες περιοχές, αναπτύσσοντας περιβαλλοντικά μέτρα προστασίας. Ταυτόχρονα, στοχεύει στην ενίσχυση της βιοποικιλότητας, προκειμένου να αποκατασταθεί η απώλειά της στο έδαφός τους.

Στόχος της Λέσχης αποτελεί η ανάπτυξη ευαισθησίας και αλληλεγγύης μέσω της κοινωνικής συναναστροφής με άτομα ίδιων ενδιαφερόντων. Εκτός από τη διάδοση και τη διατήρηση της εκάστοτε περιοχής, σημαντική βλέψη της λέσχης αποτελεί η ανάπτυξη του μορφωτικού, του τεχνικού και γενικά του επαγγελματικού επιπέδου των μελών της μέσα από τα εκπαιδευτικά σεμινάρια.