Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιχορηγεί «εκδηλώσεις-events»

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιχορηγεί «εκδηλώσεις-events»

ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανακοίνωσε επιχορηγήσεις στον τομέα «εκδηλώσεις-events» σε ετήσια βάση.

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2017 για τις επιχορηγήσεις στην κατηγορία «εκδηλώσεις», έχει δημοσιευτεί στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και διατίθεται στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Ως «εκδηλώσεις» νοούνται όλα τα είδη online ή offline δράσεων (κατά προτίμηση όμως με κάποιο διαδικτυακό στοιχείο), μη παραταξιακής φύσης, όπως σεμινάρια, συζητήσεις, φόρουμ ανταλλαγής απόψεων, εκθέσεις, διαγωνισμοί, πολιτιστικές ή αθλητικές δραστηριότητες, που αποσκοπούν στη δημιουργία δικτύων επικοινωνίας με τους πολίτες.

Οι αιτούντες μπορούν να υποβάλουν αίτηση επιχορήγησης σύμφωνα με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις στην κατηγορία «εκδηλώσεις», όπου καθορίζονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας, επιλογής και ανάθεσης, βάσει των οποίων θα αξιολογηθούν και θα επιλεγούν οι αιτήσεις.

Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται εταιρική σχέση για την υποβολή αίτησης για επιχορήγηση στην κατηγορία «εκδηλώσεις».

Η χρηματοδότηση έργου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιστοιχεί στο 60% κατ’ ανώτατο όριο του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του 2017 είναι τα εξής:

  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15 Σεπτεμβρίου 2017.
  • Μέγιστος διαθέσιμος προϋπολογισμός: € 850.000.
  • Περίοδος υλοποίησης: μέγιστο χρονικό περιθώριο 6 ½ μήνες (Έναρξη των έργων: 15 Δεκεμβρίου 2017. Ημερομηνία λήξης των έργων: 30 Ιουνίου 2018).
  • Φύση των αφορόμενων οργανισμών: μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί (για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής σελ. 7-9 της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων).
  • Φύση των επιδιωκόμενων έργων: εκτός σύνδεσης ή σε απευθείας σύνδεση (δηλ. online ή offline) δράσεις οποιουδήποτε χαρακτήρα με μεγάλη εμβέλεια (για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Τύπος σχεδίων που ζητούνται από το ΕΚ σελ. 3-4 και κριτήρια ανάθεσης σελ. 10 της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων).

Περισσότερες πληροφορίες: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Γραφείο στην Ελλάδα