Πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη την Javascript για να δείτε αυτό τον ιστότοπο
Αρχική Χρηματοδοτικά εργαλεία Ημερολόγιο προκηρύξεων ΠΑΑ 2014-2020

Oδηγός προκηρύξεων
για το ΠΑΑ 2014-2020

"Όλα όσα πρέπει να ξέρετε αναλυτικά για κάθε μέτρο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ποσοστό ενίσχυσης, δικαιούχοι, επιλέξιμες δαπάνες κ.α)."

Στην ενεργοποίηση των μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020 που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη βασικών δομών υποστήριξης των παραγωγών, οι οποίες απουσιάζουν σήμερα από τον πρωτογενή τομέα, θα επικεντρωθεί, κατά το νέο έτος, το ΥΠΑΑΤ.

Μετά την προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίωσης, της σύστασης Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών και την υπογραφή των υπουργικών αποφάσεων για την εφαρμογή του Leader, που δίνουν τη δυνατότητα στις Ομάδες Τοπικής Δράσης των Αναπτυξιακών Εταιρειών να προκηρύξουν τις δράσεις του εγκεκριμένου τους Τοπικού Αναπτυξιακού Προγράμματος, έρχεται και η προκήρυξη για τη Νιτρορύπανση.

Επιπλέον, ανοίγει μία σειρά μέτρων, με τη συμβουλευτική υποστήριξη παραγωγών, τη δικτύωση για την προώθηση της καινοτομίας στον αγροτικό χώρο και την ανάδειξη ποιότητας των αγροδιατροφικών προϊόντων, να αποτελούν, μεταξύ άλλων, το μεγάλο στοίχημα για την διαρθρωτική ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα.

Σχέδια Βελτίωσης

Με τον συνολικό προϋπολογισμό και για τις δύο δράσεις (4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος») να ανέρχεται στα 316 εκατ. ευρώ, ξεκίνησε χθες Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου, η περίοδος υποβολής προτάσεων, η οποία θα διαρκέσει έως και τις 2 Απριλίου 2018.

Διαβάστε σχετικά: Σχέδια βελτίωσης: Αναλυτικός οδηγός για υποψήφιους δικαιούχους

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι μπορεί να είναι συνεργατικά σχήματα, φυσικά και νομικά πρόσωπα. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι επαγγελματίες γεωργοί ή να έχουν ενταχθεί στο μέτρο των νέων γεωργών. Τα υποψήφια συνεργατικά σχήματα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα και ενήμερα στο σχετικό μητρώο, να έχουν τρεις τελευταίες χρήσεις με κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων προ φόρων και αποσβέσεων και κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 30.000 ευρώ ή να είναι νεοσύστατα.

Επιλέξιμες Επενδύσεις

Στη δράση 4.1.1, επιλέξιμες επενδύσεις είναι η ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτηρίων και κατασκευών, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, η αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών μη ποωδών φυτειών, των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με σπορά στον αγρό, η περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων, η αγορά εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και οι γενικές άυλες δαπάνες.

Διαβάστε ακόμη: Ποια είναι τα νέα κριτήρια επιλεξιμότητας στα Σχέδια βελτίωσης

Στη δράση 4.1.3, επιλέξιμες επενδύσεις είναι η κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που προσαρμόζονται στις ενεργειακές ανάγκες αυτοκατανάλωσης της εκμετάλλευσης, περιλαμβανομένων και εκείνων οι οποίες πρόκειται να δημιουργηθούν από τις υπόλοιπες προβλεπόμενες επενδύσεις της εκμετάλλευσης, καθώς και γενικές άυλες δαπάνες.

Ποσά και Ένταση Ενίσχυσης:

Για τη δράση 4.1.1, η οικονομική στήριξη για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων είναι έως 300.000 ευρώ. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και τα 500.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του έτους 2017, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού.

Στην ίδια δράση, για συλλογικές επενδύσεις, η οικονομική στήριξη μπορεί να ανέλθει έως τα 500.000 ευρώ. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να φτάσει το 1 εκατ. ευρώ, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης της ομάδας ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού. Σημειώνεται ότι συλλογικά σχήματα που δεν έχουν ακόμα κλείσει μία χρήση δεν μπορούν να αιτηθούν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.3, ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης:

α) Για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων στα 150.000 ευρώ, με εξαίρεση τις επενδύσεις διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης για τις οποίες ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης έως και τα 200.000 ευρώ.

β) Για συλλογικές επενδύσεις έως τα 500.000 ευρώ.

Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών

Δικαιούχοι

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν νέες ομάδες παραγωγών και οργανώσεις παραγωγών, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί επίσημα μετά τη δημοσίευση του ν. 4384/2016 και ανήκουν στην κατηγορία των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Ο ελάχιστος αριθμός μελών για τις ομάδες φυτικής παραγωγής είναι 10, για τις ομάδες ζωικής παραγωγής 5, όπως και για τις οργανώσεις παραγωγών φυτικής και ζωικής παραγωγής.

Διαβάστε ακόμη: Σε πέντε δόσεις η ενίσχυση για τις Ομάδες Παραγωγών

Επιλέξιμες δαπάνες

Η οικονομική στήριξη χορηγείται σε ετήσια βάση, με τη μορφή ποσού στήριξης (κατ’ αποκοπή ενίσχυση) που αποτελεί ποσοστό επί της ετήσιας εμπορεύσιμης αξίας των προϊόντων της ομάδας ή οργάνωσης παραγωγών μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης του αιτήματος στήριξης.

Ποσοστό και ποσό ενίσχυσης

Η ετήσια στήριξη κάθε δικαιούχου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ.

Το ποσό στήριξης καταβάλλεται ανά έτος ως εξής:

 • 10% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 1ο έτος μετά την αναγνώριση (σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 27 του Καν. 1305/2013).
 • 8% της αξίας κατά το 2ο έτος.
 • 6% της αξίας κατά το 3ο έτος.
 • 4% της αξίας κατά το 4ο έτος.
 • 2% της αξίας κατά το 5ο έτος.

LEADER

Με την υπογραφή των δύο υπουργικών αποφάσεων που αφορούν στις λεπτομέρειες της εφαρμογής του Μέτρου 19 για το Leader, οι 50 Ομάδες Τοπικής Δράσης των Αναπτυξιακών Εταιρειών μπορούν να προκηρύξουν τις δράσεις του Τοπικού τους Αναπτυξιακού Προγράμματος. Σε τροχιά εκκίνησης, λοιπόν, έχουν μπει οι παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα, ενώ από το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν οι ιδιωτικού χαρακτήρα.

Διαβάστε ακόμη: Όλες οι ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις που ενισχύονται μέσω του LEADER

Δικαιούχοι

Το Μέτρο αφορά δικαιούχους τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα αλλά και άλλους φορείς, οι οποίοι δύναται να υλοποιούν έργα σύμφωνα με το σκοπό λειτουργίας τους.

Επιλέξιμες δαπάνες δημοσίου χαρακτήρα

Ενδεικτικά:

 • Κατασκευή ή βελτίωση ακίνητης περιουσίας.
 • Αγορά νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού μέχρι την αγοραστική αξία του περιουσιακού στοιχείου.
 • Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις δαπάνες που αναφέρονται στα παραπάνω στοιχεία, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων κ.ά.
 • Δαπάνες που αφορούν άυλα στοιχεία όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού.
 • Δαπάνες για την απόκτηση των απαραίτητων για την πράξη εδαφικών εκτάσεων, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένοι όροι.

Επιλέξιμες δαπάνες ιδιωτικού χαρακτήρα

Οι επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων για όλες τις κατηγορίες υποδράσεων, εκτός των 19.2.1.1 και 19.2.1.2, δύναται να είναι:

 • Αγορά, κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου.
 • Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού και εξοπλισμός εργαστηρίων. Επίσης, εξοπλισμού παραγωγής ενέργειας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων.
 • Αγορά καινούργιων οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου. Δεν είναι επιλέξιμα οχήματα μεταφοράς προσωπικού ή πελατών, εκτός αν σε επιμέρους υποδράσεις περιγράφεται διαφορετικά.
 • Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από διεθνή ή εθνικά πρότυπα. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες συμβούλου και πιστοποίησης.
 • Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης, όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.ά.
 • Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων.
 • Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας.
 • Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος κ.ά.
 • Δαπάνες προβολής, όπως ιστοσελίδα, έντυπα, διαφήμιση και συμμετοχή σε εκθέσεις και μέχρι το 10% του συνολικού κόστους της πράξης.
 • Δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας.
 • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου, κατά τη διάρκεια των εργασιών της επένδυσης (υποχρεωτική ασφάλιση).
 • Αμοιβές προσωπικού.

Υποδράσεις 19.2.1.1 και 19.2.1.2

Δικαιούχος μπορεί να είναι φορέας του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα και να έχει νομική υπόσταση, όπως και η ίδια η ΟΤΔ που προκηρύσσει την Υποδράση.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες της Υποδράσης αφορούν αποκλειστικά άυλες ενέργειες:

 • Δαπάνες διοργάνωσης και εκτέλεσης ενεργειών μεταφοράς γνώσεων, ενημέρωσης και επίδειξης.
 • Τα οδοιπορικά, τις δαπάνες διαμονής και τις ημερήσιες δαπάνες των συμμετεχόντων, καθώς και τις δαπάνες αντικατάστασης των γεωργών στην εκμετάλλευση.

Να υπενθυμίσουμε ότι επιπλέον επιλέξιμες δαπάνες έχουν οι υποδράσεις 19.2.2.1, 19.2.2.2, 19.2.3.1 και 19.2.3.2, 19.2.6.2, 19.2.2.3 και 19.2.3.3, 19.2.2.4 και 19.2.3.4, 19.2.2.5 και 19.2.3.5, 19.2.2.6 και 19.2.3.6, 19.2.7.1, 19.2.7.2, 19.2.7.3, 19.2.7.4, 19.2.7.5, 19.2.7.6, 19.2.7.7 και 19.2.7.8.

Ύψος ενίσχυσης

Οι παρεμβάσεις αφορούν σε έργα με προϋπολογισμό μέχρι 600.000 ευρώ, με εξαίρεση έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, των οποίων ο προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως τα 2 εκατ. ευρώ.

Ποδαρικό, όπως όλα δείχνουν, αναμένεται να κάνει η προκήρυξη για τη θέσπιση του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (ΣΠΣΓΕ), ένα ολοκληρωμένο σύστημα που σκοπό έχει την υποστήριξη των γεωργών για τη βελτίωση των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων της γεωργικής τους εκμετάλλευσης ή επιχείρησης. Σύμφωνα με το σχέδιο της υπουργικής απόφασης, το ΣΠΣΓΕ, περιλαμβάνει τους Γεωργικούς Συμβούλους (ΓΣ) και τους Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (ΦΠΓΣ), τον φορέα επιμόρφωσης και πιστοποίησης αυτών και τις αρμόδιες αρχές για την εποπτεία, τον συντονισμό, τον έλεγχο του Συστήματος, της επιμόρφωσης, πιστοποίησης των ΓΣ και των ΦΠΓΣ.

Διαβάστε σχετικά: Οι ειδικοί αναλύουν το Σύστημα Γεωργικών Συμβουλών

Προτεραιότητα πρόσβασης έχουν οι νέοι γεωργοί έως 40 ετών, οι νεοεισερχόμενοι γεωργοί και τα μέλη των συλλογικών επαγγελματικών σχημάτων (συνεταιρισμών, οργανώσεων και ομάδων παραγωγών, ΚΟΙΝΣΕΠ) των γεωργών.

Δικαιούχοι

Δύνανται να πιστοποιηθούν ως Γεωργικοί Σύμβουλοι τα φυσικά πρόσωπα υπό προϋποθέσεις, εργαζόμενοι στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, την αυτοδιοίκηση και τους φορείς της, υπό οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς και μέλη του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ), υπό προϋποθέσεις.

Επιλέξιμες δαπάνες

Δαπάνες που σχετίζονται με το κόστος των παρεχόμενων συμβουλών, δηλαδή το κόστος που επιβαρύνει τον πάροχο των συμβουλών για να παρέχει τη συμβουλή (π.χ. αμοιβή υπαλλήλων, συνεργατών, δαπάνες οδοιπορικών, δαπάνες εξοπλισμού, υλικών, μετρήσεων, κ.λπ.), δαπάνες για ενοίκια ή/και κόστη των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, που σχετίζονται με τον χώρο όπου παρέχεται η συμβουλή, καθώς και λοιπά κόστη που απορρέουν άμεσα από την αμοιβή παροχής της συμβουλής.

Ποσό ενίσχυσης

Το ποσό ενίσχυσης θα είναι στο 100% των επιλέξιμων δαπανών και δεν θα ξεπερνά τα 1.500 ευρώ ανά συμβουλή. Θα χορηγείται σε δύο δόσεις.

Στο Μέτρο 3 περιλαμβάνονται δύο υπομέτρα:

 • Υπομέτρο 3.1 – Στήριξη για νέα συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας.
 • Υπομέτρο 3.2 – Στήριξη για δραστηριότητες πληροφόρησης και προώθησης που πραγματοποιούνται από ομάδες παραγωγών στην εσωτερική αγορά.

✓ 3.1: Στήριξη για νέα συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας

Εντός του 2018, πρόκειται να δημοσιευτεί το θεσμικό πλαίσιο και η πρόσκληση του υπομέτρου 3.1, με την προϋπόθεση, όμως, να έχει υλοποιηθεί εγκαίρως η μηχανογραφική εφαρμογή για την υποβολή αιτήσεων στήριξης μέσω ΠΣΚΕ.

Δικαιούχοι

Γεωργοί και ομάδες γεωργών.

Επιλέξιμες δαπάνες

Δαπάνες που πραγματοποιούνται για:

 • Νέα συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας.
 • Μέτρα υποχρεωτικών ελέγχων και χορήγησης πιστοποίησης σε σχέση με τα συστήματα ποιότητας, που διενεργούνται σύμφωνα με την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία από ή για λογαριασμό των αρμόδιων αρχών.
 • Δραστηριότητες που σχετίζονται με την επινόηση και τον σχεδιασμό προϊόντος, την προετοιμασία των αιτήσεων αναγνώρισης των ονομασιών προέλευσης, των γεωγραφικών ενδείξεων και των εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων, καθώς και για μέτρα στήριξης της ποιότητας των προϊόντων αυτών.

Ποσό ενίσχυσης

Το ανώτατο ετήσιο ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται σε 3.000 ευρώ ανά γεωργική εκμετάλλευση.

Στους δικαιούχους αναμένεται να παρέχεται ενίσχυση ως ετήσιο ποσό υπό μορφή κινήτρου, του οποίου το ύψος καθορίζεται ανάλογα με το ύψος των πάγιων δαπανών, για μέγιστη διάρκεια πέντε ετών.

✓ 3.2: Στήριξη για δραστηριότητες πληροφόρησης και προώθησης που πραγματοποιούνται από ομάδες παραγωγών στην εσωτερική αγορά

Για το Υπομέτρο 3.2 «Στήριξη για δραστηριότητες πληροφόρησης και προώθησης που πραγματοποιούνται από ομάδες παραγωγών στην εσωτερική αγορά», αναμένεται τόσο το θεσμικό πλαίσιο, όσο και η πρόσκληση εντός του 2018.

Δικαιούχοι

Ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών. Στις ομάδες δύναται να συμμετέχουν, εκτός των παραγωγών, και ιδιοκτήτες μονάδων μεταποίησης.

Επιλέξιμες δαπάνες

Σχετίζονται με τις δραστηριότητες πληροφόρησης και προώθησης των προϊόντων (πχ. εκτύπωση και διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων και αφισών, διαφημιστικές καταχωρήσεις, δημιουργία ιστοσελίδων και ενημερωτικών ταινιών ανά προϊόν, διοργάνωση και συμμετοχή σε συνέδρια, εκθέσεις και εμποροπανηγύρεις) που παράγουν και καλύπτονται από ενωσιακά ή εθνικά συστήματα ποιότητας.

Ύψος ενίσχυσης

Η ενίσχυση χορηγείται στους δικαιούχους με τη μορφή επιχορήγησης. Το ανώτατο ποσό στήριξης ανέρχεται σε ποσοστό 70% των επιλέξιμων δαπανών της δράσης.

Από το υπομέτρο εξαιρείται ο τομέας του οίνου, ενώ δεν παρέχεται ενίσχυση για δαπάνες πληροφόρησης και προώθησης που αφορούν εθελοντικά συστήματα ποιότητας.

Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων

✓ Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα

Το σχέδιο υπουργικής απόφασης για το Υπομέτρο 5.1 «Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων», υπογράφηκε το τέλος του 2017.

Οι δράσεις πρόληψης αφορούν κυρίως σε ενεργητική προστασία φυτικού κεφαλαίου από παγετό, προστασία από τις καταιγίδες, το χαλάζι, τη βροχή, την ξηρασία, τις πλημμύρες και τις πυρκαγιές και σε προστασία ζωικού κεφαλαίου από μεταδοτικές ασθένειες και φυσικές καταστροφές.

Επιλέξιμες δαπάνες

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω δαπάνες, που αφορούν στο κόστος ειδικών προληπτικών δράσεων:

 • Αγορά υλικών και εγκατάσταση συστημάτων προστασίας αγροτικών καλλιεργειών, όπως πάσσαλοι υποστύλωσης, συρματόσχοινα, αντιχαλαζικά δίχτυα, άγκυρες κ.λπ.
 • Αγορά υλικών και εγκατάσταση συστημάτων προστασίας του ζωικού κεφαλαίου και των σταβλικών εγκαταστάσεων, όπως από πυρκαγιά, π.χ. πυροσβεστήρες, αισθητήρες καπνού κ.λπ.

Ποσοστό στήριξης

 • 80% του ποσού των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών για πράξεις πρόληψης που αναλαμβάνουν μεμονωμένοι γεωργοί.
 • 100% του ποσού των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών για πράξεις πρόληψης που εκτελούνται συλλογικά προς όφελος του συνόλου των μελών.

✓ Επενδύσεις αποκατάστασης των ζημιών

Όσον αφορά το Υπομέτρο 5.2 «Επενδύσεις αποκατάστασης των ζημιών που προκαλούνται στο γεωργικό κεφάλαιο (φυτικό, ζωικό, και πάγιο) από φυσικά φαινόμενα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες και καταστροφικά γεγονότα», το προσχέδιο έχει παραδοθεί στον ΕΛΓΑ από τον σύμβουλο υποστήριξης της υλοποίησης του Μέτρου 5, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις.

Οι ενισχύσεις διασφαλίζουν τη δυνατότητα των γεωργών και των κτηνοτρόφων που επλήγησαν να ανασυστήσουν τις εκμεταλλεύσεις τους και να παραμείνουν στις αγροτικές περιοχές της χώρας, συνεχίζοντας την οικονομική τους δραστηριότητα.

Εν αναμονή της δημοσίευσης της 2ης πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υποµέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του έτους 2017 για τις περιφέρειες Αττικής, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδος.

Τελευταία Ενημέρωση: Τι θα γίνει με τους επιλαχόντες, πότε ανοίγει η 2η πρόσκληση

Καθυστερήσεις, όπως έγινε γνωστό, παρατηρούνται στην ανάπτυξη των ηλεκτρονικών εντύπων στο ΠΣΚΕ όσον αφορά τις ενστάσεις και τους εν δυνάμει δικαιούχους, λόγω δυσχερειών στη λειτουργία του και στην ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος της δεύτερης προκήρυξης του Υπομέτρου 6.1 και αδυναμία του ΠΣΚΕ για αλλαγή των τιμών των βαθμολογικών κριτηρίων στη δεύτερη προκήρυξη του προγράμματος νέων γεωργών.

Σύμφωνα με την ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, όταν ολοκληρωθεί η εξέταση των συμπληρωματικών δικαιολογητικών για τους εν δυνάμει δικαιούχους θα ακολουθήσει και η πληρωμή τους, ενώ σύντομα αναμένεται να ξεκινήσει και η νέα πρόσκληση, με στόχο να απορροφηθούν όλες οι πιστώσεις που είχαν κατανεμηθεί στην Περιφέρεια.

Διαβάστε σχετικά: Τα Χρηματοδοτικά μέσα του ΠΑΑ 2014-2020 για Νέους Αγρότες

Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών στις αγροτικές περιοχές

Το Υπομέτρο 7.3 αφορά στη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση ευρυζωνικών υποδομών δικτύων νέας γενιάς (NGA) για την κάλυψη των αγροτικών περιοχών, συνεισφέροντας στην πρόσβαση σε γνώση, πληροφορίες και υπηρεσίες με το μικρότερο δυνατό κόστος και την εν γένει άρση του απομονωτισμού.

Η έναρξη υλοποίησης του έργου αναμένεται το τελευταίο τρίμηνο του 2018 με αρχές του 2019, αφού προηγηθούν η υποβολή αίτησης και εν συνεχεία η ένταξη και η προκήρυξή του. Ήδη έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς και μετά τους νέους στόχους ευρυζωνικότητας που έθεσε η Κομισιόν για το 2025 (Gigabit Society), επικαιροποιήθηκε ο σχεδιασμός ο σχεδιασμός των δράσεων του NGA Plan.

Στο πλαίσιο της επικαιροποίησης:

 • Η δράση RBBE αποσκοπεί στην κάλυψη του μεγαλύτερου δυνατού μέρους των ημιαστικών και αγροτικών οικισμών των περιοχών παρέμβασης (NGA-λευκοί), με ευρυζωνικές συνδέσεις με ταχύτητες τουλάχιστον 30Mbps και κατά προτίμηση ανώτερη των 100Mbps.
 • Ο στόχος, για το 2023, κάλυψης με εκτεταμένο δίκτυο οπτικών ινών όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον τελικό χρήστη, διαμορφώνεται σε 527.833 νοικοκυριά των περιοχών παρέμβασης.
 • Το κόστος της δημόσιας παρέμβασης διαμορφώνεται σε 60 εκατ. ευρώ, 25 εκατ. ευρώ από το ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 και 35 εκατ. ευρώ από το ΕΓΤΑΑ, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 (αγροτικές περιοχές).

Στο μέτρο υπάγονται δύο υπομέτρα:

Υπομέτρο 10.1 – Ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις, με 11 δράσεις.

Υπομέτρο 10.2 – Στήριξη για τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση και ανάπτυξη γενετικών πόρων στη γεωργία, με 2 δράσεις.

 Νιτρορύπανση

Πρεμιέρα στο Μέτρο 10 κάνει η δράση 10.1.4 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα», που έχει ανοίξει και στις 16/2/2018 είναι η τελευταία ημέρα υποβολής για ένταξη στο μέτρο. Όπως είχε αποκαλύψει στο προηγούμενο φύλλο της η «ΥΧ», η πρόσκληση εκδίδεται διαφοροποιημένη σε σχέση με την υπουργική απόφαση που υπεγράφη τον περασμένο Σεπτέμβριο, και αφορά στη δημιουργία διαφορετικών κλιμάκων της συνολικής υπό ένταξη γεωργικής γης, καθώς και στην κλίμακα μοριοδότησης.

Τα τελευταία νέα για την Νιτρορύπανση

Η δράση εφαρμόζεται σε 30 περιοχές, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητες από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης και σε 7 περιοχές σημαντικών υγροτόπων. Στόχος της είναι η μείωση της ρύπανσης του νερού τόσο από νιτρικά ιόντα όσο και από άλλες εν δυνάμει ρυπογόνες εισροές (φωσφορικά ιόντα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα).

Δικαιούχοι: Δικαιούχοι μπορούν να κριθούν γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης.

Επιλέξιμα για ένταξη είναι τα αγροτεμάχια, τα οποία:

 • Στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου είναι δηλωμένα ως αρδευόμενα, ενώ επιπλέον για τη δέσμευση Γ (Χλωρά λίπανση σε δενδρώδεις καλλιέργειες) πρέπει να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου και με επιλέξιμη για τη δέσμευση δενδρώδη καλλιέργεια.
 • Βρίσκονται εντός της περιοχής παρέμβασης.
 • Για την ομάδα καλλιέργειας «Ελιά», η ελάχιστη πυκνότητα των υπό ένταξη ελαιοτεμαχίων είναι 80 ελαιόδεντρα ανά εκτάριο (Ha), προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηματικό ελαιώνα.

Υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι της δράσης υποχρεούνται για πέντε έτη να εφαρμόσουν μία ή περισσότερες από τις παρακάτω δεσμεύσεις:

Α. Αγρανάπαυση, Β. Αμειψισπορά, Γ. Χλωρά λίπανση σε δενδρώδεις καλλιέργειες, Δ. Ζώνη ανάσχεσης σε αγροτεμάχια που εφάπτονται σε επιφανειακά ύδατα.

Ποσό ενίσχυσης

Τα ποσά στήριξης διαμορφώνονται ως εξής:

 • Αγρανάπαυση, 435-600 ευρώ/Ha/έτος
 • Αμειψισπορά, 292-600 ευρώ/Ha/έτος
 • Χλωρά λίπανση, 202-466 ευρώ/Ha/έτος
 • Ζώνη ανάσχεσης, ποσό όχι μεγαλύτερο από 600 ευρώ/Ha/έτος

✓ Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία

Ακολουθεί τον Ιανουάριο του 2018 η 2η πρόσκληση της δράσης 10.2.1 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία», του Υπομέτρου 10.2. Στην πρώτη πρόσκληση εντάχθηκαν 16 δικαιούχοι, με συνολική δημόσια δαπάνη 5,4 εκατ. ευρώ περίπου.

Δικαιούχοι

Αναγνωρισμένοι φορείς αναπαραγωγής καθαρών φυλών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και Ομάδες Παραγωγών, Συνεταιρισμοί και λοιπά συλλογικά νομικά πρόσωπα που διαθέτουν νομική υπόσταση και ασκούν κτηνοτροφικές δραστηριότητες οι ίδιοι ή/και τα μέλη τους.

Επιλέξιμες δαπάνες / Ποσοστά Ενίσχυσης

 • Συλλογή-τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων και καθιέρωση-διατήρηση γενεαλογικών βιβλίων και μητρώων, με ποσοστό στήριξης 100%.
 • Ατομικός έλεγχος της ποιοτικής και ποσοτικής απόδοσης των ζώων, με ποσοστό στήριξης 70%, εξαιρουμένων των δαπανών που αφορούν ελέγχους που διενεργεί ο ιδιοκτήτης.
 • Ενημέρωση των κτηνοτρόφων για τη διάδοση και χρήση του κατάλληλου για την κάθε περιοχή ζωικού γενετικού υλικού, με ποσοστό στήριξης 100%.
 • Γονοτυπικός έλεγχος αιγοπροβάτων, με ποσοστό στήριξης 100%, ο οποίος γίνεται προκειμένου να εντοπιστούν τα γονίδια που θέτουν σε κίνδυνο τη διατήρηση και αξιοποίηση της φυλής και να αποκλείονται από την αναπαραγωγή, ώστε να μειωθεί η συχνότητά τους στον εκτρεφόμενο πληθυσμό (δαπάνες για το κόστος προμήθειας υλικών δειγματοληψίας, διενέργειας δειγματοληψίας, μεταφοράς και ανάλυσης δειγμάτων).

✓ Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων

Τον ίδιο μήνα αναμένεται να υπογραφεί η υπουργική απόφαση, και αμέσως μετά να δημοσιευτεί η πρόσκληση της δράσης 10.1.9 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων». Στόχος της δράσης είναι η στήριξη των κτηνοτρόφων που εκτρέφουν απειλούμενες αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων.

Δικαιούχοι

Κτηνοτρόφοι, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι των φυλών αγροτικών ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι ενισχύσεις αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγόν εισόδημα ανά μονάδα μεγάλου ζώου (ΜΜΖ) διατηρούμενης αυτόχθονης φυλής, ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που λαμβάνουν για τη διατήρηση ή αύξηση του αριθμού των επιλέξιμων ζώων για μία πενταετία.

Ποσοστά ενίσχυσης

Ενισχύονται τα θηλυκά βοοειδή ηλικίας άνω των έξι μηνών (333 ευρώ/ΖΜ). Τα θηλυκά αιγοπρόβατα ηλικίας άνω του ενός έτους (232 ευρώ/ΖΜ), οι χοιρομητέρες (215 ευρώ/ΖΜ), τα αρσενικά και θηλυκά ιπποειδή άνω των έξι μηνών (350 ευρώ/ΖΜ).

✓ Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας

Τον Φεβρουάριο 2018 αναμένεται και η έκδοση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος για τη δράση 10.1.2 «Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας».

Στόχος της δράσης είναι η προστασία της παραδοσιακής μορφής του ελαιώνα Άμφισσας με τη διατήρηση της μορφής των δένδρων που συνθέτουν τον ελαιώνα (κορμός, κώμη) και την ορθολογική διαχείριση των αναχωμάτων (τραφιών) που βρίσκονται εντός του ελαιώνα.

Επιλέξιμα για ένταξη είναι αγροτεμάχια τα οποία:

 • Είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου με την επιλέξιμη για τη δράση καλλιέργεια (ελιά).
 • Βρίσκονται εντός της περιοχής παρέμβασης (ελαιοτεμάχια του ελαιώνα της Άμφισσας).
 • Καλύπτονται από ελαιόδεντρα μεγάλης ηλικίας, ύψους άνω των τεσσάρων μέτρων.
 • Έχουν ελάχιστη πυκνότητα επιλέξιμων ελαιόδεντρων (ύψους άνω των 4 μέτρων) 80 ανά εκτάριο (Ha) και μέγιστη 250 ανά Ha.

Ποσό ενίσχυσης

Η ενίσχυση λαμβάνεται για την ενταγμένη έκταση εκφρασμένη σε εκτάρια και το ύψος ενίσχυσης ορίζεται σε 580 ευρώ ανά εκτάριο ετησίως, όταν ο ελαιώνας έχει αναχώματα (τράφια) και σε 547 ευρώ ανά εκτάριο, όταν ο ελαιώνας δεν έχει αναχώματα (τράφια).

✓ Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του ΥΠΑΑΤ, το θεσμικό πλαίσιο για τη δράση 10.1.7 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες» αναμένεται να εκδοθεί τον τρέχοντα μήνα, το αργότερο τον Ιανουάριο, με την δημοσίευση της πρόσκλησης να τοποθετείται Φεβρουάριο – Μάρτιο του 2018.

Δικαιούχοι

Γεωργοί, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για τις πρόσθετες δαπάνες ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν. Ως πρόσθετες δαπάνες ορίζονται οι δαπάνες για την εφαρμογή της πρακτικής της ψευδοσποράς.

Ποσό ενίσχυσης

Το ποσό στήριξης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης υπολογισμού του ύψους ενίσχυσης, ορίζεται σε 210 ευρώ/Ha/έτος.

✓ ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ

Τον Φεβρουάριο αναμένεται και η δεύτερη πρόσκληση της δράσης 10.1.8 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)».

Δικαιούχοι

Γεωργοί, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης.

Επιλέξιμες δαπάνες

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται ετησίως για να αποζημιώνει τους δικαιούχους για την απώλεια εισοδήματος (διαφυγόν εισόδημα), τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που συνεπάγεται η τήρηση των δεσμεύσεων της δράσης.

Ποσό ενίσχυσης

Το ύψος ενίσχυσης ορίζεται στα 387 ευρώ ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα πρώτα δύο έτη εφαρμογής και στα 454 ευρώ/Ha ετησίως για τα τελευταία τρία έτη εφαρμογής, στα οποία συμπεριλαμβάνεται το κόστος συναλλαγής (αμοιβή επιβλέποντα Γεωπόνου) που ανέρχεται σε 14 ευρώ ανά Ha ετησίως.

✓ Περιβαλλοντική αναβάθμιση υποβαθμισμένων βοσκοτόπων

Με την ολοκλήρωση της μηχανογραφικής εφαρμογής από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσα στον Φεβρουάριο αναμένεται να ανοίξει και η δράση 10.1.5 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση υποβαθμισμένων βοσκοτόπων».

Η δράση αφορά την ενίσχυση της βλάστησης σε υποβαθμισμένους βοσκότοπους, προκειμένου να αυξηθεί η πυκνότητα, να βελτιωθεί η χλωριδική σύνθεση και να περιοριστεί η διάβρωση του εδάφους, που είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα στις περιοχές αυτές.

Δικαιούχοι

Γεωργοί, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής γης.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγόν εισόδημα, τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής, ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν. Ως πρόσθετες δαπάνες ορίζονται:

α) Εργασίες εδάφους για την ετοιμασία της σποροκλίνης.

β) Εργασίες σποράς των νομευτικών φυτών και προμήθειας σχετικής σποράς.

Ως κόστος συναλλαγής ορίζεται το κόστος για τη σύνταξη της μελέτης εφαρμογής, η εκπόνηση της οποίας είναι επιλέξιμη στο πλαίσιο και των δύο δεσμεύσεων και η οποία περιλαμβάνει:

 • Την περιγραφή και βοσκοϊκανότητα του ενταγμένου βοσκότοπου.
 • Το σχέδιο δράσης για την αναχλόαση / εκ περιτροπής βόσκηση, κατά περίπτωση, του ενταγμένου βοσκότοπου.
 • Την εκτιμώμενη αποτελεσματικότητα του σχεδίου δράσης στην βοσκοϊκανότητα του ενταγμένου βοσκότοπου.

Ποσό ενίσχυσης

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης υπολογισμού του ύψους ενίσχυσης, τα ποσά στήριξης μέχρι στιγμής διαμορφώνονται ως εξής:

 • Κόστος για τη σύνταξη της μελέτης εφαρμογής, το οποίο ανέρχεται στα 9 ευρώ/Ha/έτος
 • Μέγιστο κόστος αναχλόασης: 50 ευρώ/Ha/έτος
 • Μέγιστο κόστος εκ περιτροπής βόσκησης: 50 ευρώ/Ha/έτος

✓ Προστασία άγριας ορνιθοπανίδας

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση 10.1.1 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας» προβλέπεται να εκδοθεί τον ερχόμενο Μάρτιο.

Δικαιούχοι

Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, που είναι κάτοχοι γεωργικής γης. Σημειώνεται ότι η δράση θα εφαρμοστεί στις γεωργικές εκτάσεις των Ζωνών Ειδικής Προστασίας της χώρας, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2009/147/EC περί της διατηρήσεως των άγριων πτηνών και στις γεωργικές εκτάσεις των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων που έστω και ένα τμήμα τους περιλαμβάνεται σε Ζώνη Ειδικής Προστασίας.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Επιλέξιμες προς ένταξη είναι γεωργικές εκτάσεις των ΖΕΠ, οι οποίες αποτελούν ενδιαίτημα για είδη της άγριας ορνιθοπανίδας.

Ύψος ενίσχυσης

Το ποσό ενίσχυσης διαμορφώνεται από 34 έως 42 ευρώ/Ha/έτος για τα σιτηρά (χειμερινά), ανάλογα με την περιοχή, και από 143 έως 176 ευρώ/Ha/έτος για σανοδοτικά φυτά και ψυχανθή, ανάλογα πάντα με την περιοχή.

✓ Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα νήσου Θήρας

Οι υπόλοιπες δράσεις του Μέτρου 10 ανοίγουν από τον Οκτώβριο και μετά, με πρώτη την δράση 10.1.3 «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα νήσου Θήρας». Στόχος της δράσης είναι η διάσωση των τοπικών γεωργικών πρακτικών στην καλλιέργεια του αμπελώνα της Θήρας –που τείνουν να εκλείψουν κάτω από οικονομικές πιέσεις–, η προστασία του εδάφους από διάβρωση, αποσάθρωση και αλλαγή χρήσης μέσω συνέχισης της γεωργικής δραστηριότητας και η δημιουργία χώρων οικολογικής αντιστάθμισης.

Δικαιούχοι

Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, που είναι κάτοχοι γεωργικής γης στα νησιά Θήρα και Θηρασιά.

Επιλέξιμα

Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι τα αγροτεμάχια, τα οποία στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου είναι δηλωμένα με την επιλέξιμη για τη Δράση καλλιέργεια (αμπέλι).

Ύψος ενίσχυσης

Το ύψος ενίσχυσης ορίζεται σε 765 ευρώ ανά εκτάριο ετησίως.

✓ Προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών – ποικιλιών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση

Τον Απρίλιο του 2018 αναμένεται να εκδοθεί το θεσμικό πλαίσιο της δράσης 10.1.10 «Προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών – ποικιλιών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση» και τον Οκτώβριο να δημοσιευτεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η δράση αφορά την προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών – ποικιλιών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση μέσω προώθησης της καλλιέργειάς τους (in situ conservation).

Δικαιούχοι

Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι ενισχύσεις αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγόν εισόδημα και το κόστος συναλλαγής, ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ελήφθησαν. Το κόστος συναλλαγής περιλαμβάνει:

 • Έξοδα αποστολής σπόρων από και προς τον αρμόδιο, κατά περίπτωση, φορέα.
 • Το κόστος των εργαστηριακών ελέγχων του αρμόδιου, κατά περίπτωση, φορέα.
 • Τα έξοδα αναπαραγωγής και πολλαπλασιασμού για τις ανάγκες σποράς ή φύτευσης του επιλέξιμου αγροτεμαχίου.

Ποσό ενίσχυσης

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, το μέγιστο ύψος ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 600 ευρώ/Ha/έτος για τις ετήσιες καλλιέργειες και τα 900 ευρώ/Ha/έτος για τις πολυετείς.

✓ Διατήρηση τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών – ποικιλιών στη γεωργία

Την ίδια περίοδο αναμένεται και η δράση 10.2.02 «Διατήρηση τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών – ποικιλιών στη γεωργία». Στόχος της δράσης είναι η ex situ (εκτός τόπου) διατήρηση τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών – ποικιλιών στη γεωργία. Σημειώνεται ότι η δράση θα αποτελέσει και τη μεταβατική φάση για την εγγραφή τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών – ποικιλιών στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών.

Δικαιούχοι

ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, που διαθέτουν αναγνωρισμένη επιστημονική γνώση, επάρκεια, καθώς και τις απαραίτητες υποδομές σε θέματα προστασίας, διατήρησης και αξιολόγησης φυτογενετικών πόρων για τη διατροφή και τη γεωργία.

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Δαπάνες μη μόνιμου προσωπικού που απασχολείται για τις ανάγκες εφαρμογής του μέτρου.
 • Δαπάνες εφοδίων και αναλωσίμων.
 • Δαπάνες για τη διενέργεια ημερίδων/σεμιναρίων, συμπεριλαμβανομένων δαπανών για μετακινήσεις και αποζημιώσεις εισηγητών, γραμματειακής υποστήριξης κ.λπ.
 • Δαπάνες ενοικίασης αιθουσών και οπτικοακουστικών μέσων.
 • Δαπάνες για τη διάχυση της ενημέρωσης και πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένων δαπανών για την έκδοση έντυπου και ψηφιακού ενημερωτικού υλικού.

Ποσοστά στήριξης

Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, προβλέπεται:

 • Ενίσχυση σε ποσοστό μέχρι 100% του κόστους αναπαραγωγής των τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών-ποικιλιών.
 • Ενίσχυση σε ποσοστό μέχρι 100% του κόστους προσδιορισμού της ταυτότητας τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών-ποικιλιών με τη χρήση μορφολογικών και μοριακών δεικτών.
 • Ενίσχυση σε ποσοστό μέχρι 100% του κόστους ενημέρωσης-κατάρτισης των γεωργών σε θέματα καλλιέργειας, διατήρησης και προώθησης των τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών-ποικιλιών.

✓ Διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων των κλαδεμάτων στην ελαιοκαλλιέργεια

Για μετά τον Οκτώβριο αναμένεται και η δράση 10.1.06 «Διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων των κλαδεμάτων στην ελαιοκαλλιέργεια», αφού προηγηθεί η έκδοση του θεσμικού πλαισίου, μέσα στο καλοκαίρι.

Δικαιούχοι

Γεωργοί, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης.

Στο πλαίσιο της δράσης, οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν τη δέσμευση να εφαρμόζουν την πρακτική του θρυμματισμού των κλαδεμάτων μετά το κλάδεμα των δέντρων, την απόθεσή τους στην επιφάνεια του εδάφους και την παραμονή των προϊόντων θρυμματισμού στο έδαφος για ένα τουλάχιστον εξάμηνο.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για τις πρόσθετες δαπάνες, ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν. Ως πρόσθετη δαπάνη ορίζεται το κόστος των ημερομισθίων για τον τεμαχισμό των κλαδεμάτων και την απόθεσή τους στην επιφάνεια του ενταγμένου αγροτεμαχίου.

Ποσό ενίσχυσης

Το ποσό στήριξης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης υπολογισμού, ορίζεται στα 140 ευρώ/Ha/έτος.

✓ Βελτίωση περιβαλλοντικής κατάστασης βοσκήσιμων γαιών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν κίνδυνο ερημοποίησης λόγω διάβρωσης

Κατά την τροποποίηση του ΠΑΑ, το περασμένο καλοκαίρι εισήχθη και νέα δράση 10.1.11 «Βελτίωση περιβαλλοντικής κατάστασης βοσκήσιμων γαιών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν κίνδυνο ερημοποίησης λόγω διάβρωσης». Η δράση αφορά στη ρύθμιση του χρόνου βόσκησης κατά τη διάρκεια του έτους, η οποία επιφέρει αύξηση της φυτοκάλυψης του βοσκοτόπου και επομένως μείωση του κινδύνου ερημοποίησης λόγω διάβρωσης του εδάφους.

Βασική προϋπόθεση για την προκήρυξη της δράσης αποτελεί η ολοκλήρωση της κατάρτισης και έγκρισης των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης για το σύνολο της χώρας, για αυτό και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα αναμένεται στα τέλη του 2019.

Δικαιούχοι

Αγρότες, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής γης.

Η δέσμευση 1, που αφορά αναστολή της βόσκησης στην αρχή της κύριας βλαστητικής περιόδου, απευθύνεται αποκλειστικά σε μη μετακινούμενους κτηνοτρόφους.

Η δέσμευση 2, που αφορά μετακίνηση του ζωικού κεφαλαίου σε ορεινές βοσκήσιμες γαίες για τουλάχιστον τέσσερις συνεχόμενους μήνες το έτος, απευθύνεται αποκλειστικά σε μετακινούμενους κτηνοτρόφους.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγόν εισόδημα και τις πρόσθετες δαπάνες κατά περίπτωση, ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν.

Επιλέξιμα για ενίσχυση ζώα είναι τα πρόβατα, οι αίγες και τα βοοειδή.

Ύψος ενίσχυσης

Το ύψος ενίσχυσης των δικαιούχων της δέσμευσης 1 διαμορφώνεται ανά έτος από 17 έως 105 ευρώ/Ha, ανάλογα με την περιφέρεια και την υψομετρική ζώνη. Της δέσμευσης 2, κυμαίνεται από 8,89 έως 115,80 ευρώ/Ha, ανάλογα με την περιφέρεια, το είδος των ζώων και τη χιλιομετρική μετακίνηση.

ΤΑ ΝΕΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Το 2017 ήταν μια χρονιά αρκετά πιεστική και αγχώδης για τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Για το μέτρο, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στήριξης ξεκίνησε τον περασμένο Ιανουάριο και, τελικά, λόγω υπέρβασης του προϋπολογισμού, απορρίφθηκαν όλοι οι αιτηθέντες στο μέτρο της βιολογικής κτηνοτροφίας, δηλαδή 5.620 αιτηθέντες της δράσης 11.1.2 (Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία) και 8.476 της δράσης 11.2.2 (Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στην κτηνοτροφία).

Στη φυτική παραγωγή, εγκρίθηκαν συνολικά 11.337 δικαιούχοι. 6.644 δικαιούχοι στη δράση 11.1.1 (Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία) και 4.693 στη δράση 11.2.1 (Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στην γεωργία).

Το επόμενο διάστημα αναμένεται η 2η πρόσκληση του μέτρου, που θα περιλαμβάνει τόσο τη γεωργία όσο και την κτηνοτροφία. Όπως είχε αποκαλύψει την προηγούμενη εβδομάδα η «Ύπαιθρος Χώρα», οι βιολογικές καλλιέργειες αναμένονται με νέα κριτήρια. Μάλιστα, δημοσιεύτηκε κατά τη διάρκεια της 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ στον Βόλο.

Δείτε το βίντεο για το Μέτρο 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020

Σύμφωνα με τα νέα κριτήρια επιλογής, στις δράσεις που αφορούν νεοεισερχόμενους σε βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, το πριμ των 100 μορίων (και με τη μεγαλύτερη βαρύτητα κριτηρίου) παίρνουν οι γεωργοί νεαρής ηλικίας έως και 30 ετών. Για τους δικαιούχους από 31 έως 40 ετών, η μοριοδότηση βαίνει μειούμενη κατά 1 μόριο για κάθε έτος, ξεκινώντας από το 99. Για δικαιούχο από 41 ετών, η μοριοδότηση βαίνει μειούμενη κατά 6 μόρια για κάθε έτος ξεκινώντας από το 84, ενώ εάν η ηλικία του ενδιαφερόμενου είναι άνω των 55 ετών, δεν λαμβάνει κανένα μόριο.

#UPDATE – Διαβάστε σχετικά: Βιολογική κτηνοτροφία: Αναλυτικός οδηγός για υποψήφιους δικαιούχους

Ειδικότερα, για τη δράση 11.1.1, όσον αφορά την εντασσόμενη έκταση λαμβάνεται υπόψη είτε το μέγεθος της υπό ένταξη έκτασης του εν δυνάμει δικαιούχου, είτε το ποσοστό της υπό ένταξη έκτασης της εκμετάλλευσης που αιτείται ο εν δυνάμει δικαιούχος ως προς τη συνολική έκταση (εξαιρουμένων των βοσκοτόπων). Αυτήν τη φορά, η βαρύτητα του κριτηρίου για εκτάσεις που βρίσκονται σε προστατευόμενες περιοχές ανέρχεται σε 5%.

Για τη δράση 11.1.2 λαμβάνεται υπόψη η έκταση η οποία καλλιεργείται με βιολογικές ζωοτροφές. Για κάθε 0,1 εκτάριο έκτασης που είναι ενταγμένη σε σύστημα ελέγχου για βιολογική παραγωγή, και η οποία καλλιεργείται με ζωοτροφές, αντιστοιχούν 2,5 μόρια. Για έκταση μεγαλύτερη των 4 εκταρίων, ο δικαιούχος λαμβάνει 100 μόρια.

Για τους παλιούς, πριμ θα λάβουν οι δικαιούχοι με συμπληρωμένα έτη εφαρμογής της βιολογικής γεωργίας μέχρι την ημερομηνία αίτησής τους στο Μέτρο. Ως ημερομηνία ένταξης της εκμετάλλευσης στο σύστημα ελέγχου λαμβάνεται η ημερομηνία ένταξης του παλαιότερου ενταγμένου στο σύστημα αγροτεμαχίου.

Ειδικότερα, ο δικαιούχος θα λαμβάνει 10 μόρια ανά έτος εφαρμογής της βιολογικής γεωργίας ή κτηνοτροφίας.

Όσον αφορά τη βιολογική γεωργία, αξίζει να σημειωθεί ότι λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ άλλων, και εάν ο δικαιούχος είναι επαγγελματίας αγρότης. Υποχρεωτικό είναι, αντίθετα, το κριτήριο που πρέπει να πληροί ο «παλιός» της βιολογικής κτηνοτροφίας.

Στόχος από την εφαρμογή του Μέτρου είναι η βελτίωση «δεικτών» της ελληνικής εκτροφής που έχουν, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, επιπτώσεις στην έκφραση φυσιολογικής συμπεριφοράς (ψυχολογική κατάσταση) και στη σωματική υγεία των ζώων.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Μέτρου 14, το θεσμικό πλαίσιο αναμένεται να εκδοθεί έως τον Ιούνιο του 2018 και η πρόσκληση έως τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Για να προκηρυχτεί το Μέτρο, απαιτείται αφενός Τεχνικός Σύμβουλος για την επιστημονική στήριξη και την παρακολούθηση, αξιολόγηση και εφαρμογή του Μέτρου και αφετέρου η υλοποίηση της μηχανογραφικής εφαρμογής εκ μέρους του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το Μέτρο χωρίζεται σε πέντε δράσεις:

 14.1 Καλή μεταχείριση των ζώων στα βοοειδή

Δικαιούχοι

Κτηνοτρόφοι, κάτοχοι βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) της χώρας που είναι ενεργοί γεωργοί με την έννοια του άρθρου 9 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013.

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Έξοδος των ζώων σε προαύλιο χώρο και ετήσια συντήρηση του χώρου με εργασίες καθαρισμού, απολύμανσης και τοποθέτησης εντομοπαγίδων.
 • Για τους μόσχους που εκτρέφονται ομαδικά, μείωση του αριθμού των ζώων, ώστε ο ελεύθερος χώρος που διατίθεται για κάθε μόσχο να αυξηθεί.
 • Ετήσια αντικατάσταση αισθητήρων εντοπισμού του κατάλληλου εύρους φωτισμού, θερμοκρασίας, αμμωνίας και υγρασίας.
 • Μη απομάκρυνση των μοσχαριών από τη μητέρα μέχρι την ηλικία των 3 μηνών.
 • Χρήση αναισθητικών και αντιφλεγμονωδών φαρμάκων κατά την αποκεράτωση.
 • Ετήσια αντικατάσταση ανταλλακτικών ξεστρών ή αντικατάσταση ξεστρών.

✓ 14.2 Καλή μεταχείριση των ζώων στους Χοίρους

Δικαιούχοι

Κτηνοτρόφοι, κάτοχοι χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) της χώρας και οι οποίοι είναι ενεργοί γεωργοί με την έννοια του άρθρου 9 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013.

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Μείωση του αριθμού των ζώων, ώστε ο διαθέσιμος χώρος να αυξηθεί τουλάχιστον κατά 20%. Αφορά ζώα κατά την αναπαραγωγική περίοδο.
 • Τρίμηνη πιστοποίηση της ποιότητας του νερού που καταναλώνουν οι χοίροι στις εκμεταλλεύσεις.
 • Τοποθέτηση παιχνιδιών στους χώρους διαβίωσης των χοίρων και τακτική αντικατάστασή τους.
 • Χρήση ανοσοευνουχισμού.
 • Συνεχής προσθήκη μυκοδεσμευτικών στις ζωοτροφές.

✓ 14.3 Καλή μεταχείριση των ζώων στα ορνίθια πάχυνσης εντατικής εκτροφής σε ορνιθώνα

Δικαιούχοι

Πτηνοτρόφοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) της χώρας, οι οποίοι είναι ενεργοί γεωργοί.

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Ετήσιος έλεγχος της ποιότητας του νερού
 • Αύξηση και βελτίωση της ποιότητας του φωτισμού στον ορνιθώνα
 • Μείωση πυκνότητας φόρτισης του δαπέδου από 33 σε 25 κιλά/τ.μ.

✓ 14.4 Καλή μεταχείριση των ζώων στις όρνιθες ωοπαραγωγής ελευθέρας βοσκής και βιολογικής εκτροφής

Δικαιούχοι

Πτηνοτρόφοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) της χώρας, οι οποίοι είναι ενεργοί γεωργοί.

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Ετήσια πιστοποίηση της ποιότητας του νερού που καταναλώνουν τα πουλερικά.
 • Συντήρηση σε ετήσια βάση του λειμώνα για τα ελευθέρας βοσκής πτηνά.

✓ 14.5 Καλή μεταχείριση των ζώων στις αίγες και στα πρόβατα

Δικαιούχοι

Κτηνοτρόφοι κάτοχοι αιγο-προβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) της χώρας που είναι ενεργοί γεωργοί.

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Διαμόρφωση κελιών γαλουχίας και αρσενικών γεννητόρων πριν από την αναπαραγωγική περίοδο και ειδικού χώρου προγραμματισμού συζεύξεων.
 • Καθαρισμός, απολυμάνσεις, αποπαρασιτώσεις, απεντομώσεις και αλλαγή στρωμνής προαύλιου χώρου.
 • Χορήγηση προγάλακτος σε όλα τα νεογέννητα.
 • Περιποίηση χηλών-ποδοκομία των ζώων εκτροφής.

Ύψος ενίσχυσης

Και για τις πέντε δράσεις, η ενίσχυση είναι για πέντε έτη, με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ ανά ΜΜΖ (παράρτημα ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 1305/2013).

Μέσα από το Μέτρο 16 δίνεται η ευκαιρία για την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και καινοτομιών, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν την εφαρμογή νέων, καινοτόμων διεργασιών, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων αλλά και στον τομέα των τροφίμων, όπως επίσης στην αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών, αλλά και πρακτικών παραγωγής που να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Το Μέτρο διέπεται από δύο υπομέτρα:

 Υπομέτρο 16.1-16.2: Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας

Στο παρόν υπομέτρο ενισχύονται δύο δράσεις:

Δράση 1: Η ίδρυση (δυνητικών) Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας.

Δράση 2: Η υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών Ομάδων των ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας.

Δικαιούχοι

Σχήματα συνεργασίας φορέων με νομική οντότητα, στην οποία θα προσδιορίζεται ο επικεφαλής εταίρος στις Επιχειρησιακές Ομάδες ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας και θα διαθέτουν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (σύμφωνο συνεργασίας). Τα εν λόγω σχήματα θα απαρτίζονται από τουλάχιστον δύο ενδιαφερόμενους φορείς (όπως γεωργούς, ερευνητές, πανεπιστήμια, συμβούλους, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που εμπλέκονται στους τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και των τροφίμων ή άλλοι φορείς όπως περιβαλλοντικές οργανώσεις και ΜΚΟ).

Επιλέξιμες δαπάνες

Δράση 1:

 • Μελέτες-Επιχειρηματικά Σχέδια (π.χ. μελέτες σκοπιμότητας, εκπόνηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων).
 • Εμψύχωση, δαπάνες για την εξεύρεση των εταίρων και τη δικτύωση αυτών προκειμένου να καθορίσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο. Η εμψύχωση μπορεί επίσης να αφορά στη διοργάνωση κατάρτισης αλλά και στην προσέλκυση νέων μελών.
 • Λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν από την οργάνωση της μορφής συνεργασίας, τον συντονισμό της και την προετοιμασία του σχεδίου.

Δράση 2 :

 • Το κόστος χρήσης μηχανημάτων, εδαφών και λοιπών παγίων.
 • Ανθρωποημέρες προσωπικού, αλλά και των παραγωγών και άλλων φορέων.
 • Επενδυτικές δαπάνες για τις περιπτώσεις υλοποίησης παραγωγικών επενδύσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 4.
 • Δαπάνες προώθησης των αποτελεσμάτων του επιχειρηματικού σχεδίου.

Ποσοστό ενίσχυσης

Το ύψος χρηματοδότησης αφορά στο 100%.

✓ Υπομέτρο 16.1-16.5: Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για κλιματική αλλαγή

Στο πλαίσιο του εν λόγω υπομέτρου, θα δοθεί στήριξη για τη

Δράση 1: Ίδρυση Επιχειρησιακών Ομάδων (ΕΟ) της ΕΣΚ, με σκοπό την προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Δράση 2: Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου των συνεργασιών, με σκοπό την προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Δικαιούχοι

Σχήματα συνεργασίας φορέων με νομική οντότητα στην οποία θα προσδιορίζεται ο επικεφαλής εταίρος.

Μέλη των εν λόγω συνεργασιών δύναται να είναι μεμονωμένοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι καθώς και λοιποί φορείς του γεωργικού τομέα, οργανώσεις αυτών, ερευνητικοί φορείς, διάφορες περιβαλλοντικές οργανώσεις καθώς και ΜΚΟ με αντικείμενο το περιβάλλον και το κλίμα. Σε κάθε συνεργασία απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον δύο από τους προαναφερόμενους φορείς.

Οι συνεργασίες που θα αναπτυχθούν θα έχουν νομική οντότητα σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και θα θεσπίσουν Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.

Επιλέξιμες δαπάνες

Ίδιες με το προηγούμενο υπομέτρο, ανά δράση.

Ποσοστό ενίσχυσης

Για τις δαπάνες οργάνωσης και συντονισμού, το ύψος χρηματοδότησης αφορά το 100%. Για τις δαπάνες που προκύπτουν από τη λειτουργία των συνεργασιών και δεν αφορούν σε παραγωγική επένδυση, προκειμένου να προαχθεί η συνεργασία των φορέων και να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν νέες πρακτικές, το ύψος χρηματοδότησης αφορά το 100%. Για τις δαπάνες που προκύπτουν και αφορούν σε παραγωγικές επενδύσεις του Μέτρου 4, η ένταση ενίσχυσης διαμορφώνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτό και προσαυξάνονται κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες.

https://www.ypaithros.gr/wp-content/uploads/2018/02/erotiseis-paa-banner.jpg

Ρωτάτε και απαντάμε για το ΠΑΑ 2014-2020

ΔΙΑΒΑΣΕ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ