Xρίστος Δήμας – υφυπουργός Ανάπτυξης: «Στοχευμένη υποστήριξη των ελληνικών start ups»

Υπερτριπλασιασμός φορολογικών κινήτρων για επιχειρήσεις που επενδύουν σε έρευνα και ανάπτυξη

Σε συνέντευξή του στην «ΥΧ», ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για θέματα Έρευνας & Καινοτομίας, Χρίστος Δήμας, παρουσιάζει τις τελευταίες κυβερνητικές πρωτοβουλίες για το ελληνικό οικοσύστημα νεοφυούς επιχειρηματικότητας, με απαρχή το εθνικό μητρώο start-ups, «Elevate Greece», που πολύ σύντομα θα τεθεί σε λειτουργία. Μεταξύ άλλων, τοποθετείται στο κρίσιμο ζήτημα της διασύνδεσης καινοτομίας και έρευνας με τον πρωτογενή τομέα, τονίζοντας τη σημασία διαμόρφωσης ενός ευνοϊκότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Πώς θα λειτουργεί το Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων και με ποιους τρόπους θα βοηθήσει τις ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις;

Τον Ιούλιο νομοθετήσαμε το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων, το οποίο θα λειτουργεί εντός της πλατφόρμας «Elevate – Greece». Θα είναι η πύλη εισόδου του οικοσυστήματος καινοτομίας της χώρας και αναμένεται να λειτουργήσει το επόμενο διάστημα.

Η πρωτοβουλία εξυπηρετεί μια σειρά από βασικές προτεραιότητες για την οργάνωση του οικοσυστήματος καινοτομίας, όπως είναι η πλήρης καταγραφή και χαρτογράφηση, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, των νεοφυών επιχειρήσεων της χώρας. Γίνεται, λοιπόν, περαιτέρω εφικτή η μεταξύ τους δικτύωση, με δυνατότητα διείσδυσης στις διεθνείς αγορές, ενώ θα παρακολουθείται η πορεία τους στη βάση κρίσιμων δεικτών (KPIs) μέσω ειδικού dashboard (πίνακα) με metadata analysis (ανάλυση δεδομένων). Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργείται μια αξιόπιστη βάση δεδομένων για την εύρεση εξειδικευμένων, επιστημονικών θέσεων εργασίας σε νεοφυείς επιχειρήσεις.

Το Μητρώο αναμένεται να λειτουργήσει ως πόλος έλξης για επενδυτές (Αngel Investors, Venture Capital Funds) και επιχειρήσεις από την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό. Τέλος, επιδιώκεται η μεθοδευμένη υποστήριξη των start ups με διάφορα δυνητικά ευεργετήματα, σε επίπεδο χρηματοδότησης από την πολιτεία (π.χ. ΕΣΠΑ, επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών, φοροαπαλλαγών) και χορήγησης επιχειρηματικών βραβείων από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά και από το ίδιο το κράτος.

Ποιος είναι, κατά τη γνώμη σας, ο ρόλος των ελληνικών agristart ups στον πρωτογενή τομέα της χώρας;

Η Ελλάδα διαθέτει εύφορη γη, πλούσια ηλιοφάνεια, ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες και πλούσια και σε πολλά είδη σπάνια χλωρίδα και πανίδα, προκειμένου να αναπτύξει αποτελεσματικά την αγροτική της οικονομία και παραγωγή.

Αυτό, όμως, που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα, με το ιδανικό τουλάχιστον αποτέλεσμα, είναι να συνδέσουμε με πιο αποτελεσματικό τρόπο τη γεωργική οικονομία και την παραγωγή με την έρευνα και την επιχειρηματικότητα, σε συνδυασμό με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Ήδη, από το υπουργείο Ανάπτυξης μέσω της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας, υπάρχει σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων, αλλά και νεοφυών επιχειρήσεων που συνεργάζονται με τους ερευνητικούς φορείς της χώρας.

Με βάση τα σημερινά δεδομένα και τη 18η απόφαση ένταξης του α’ και του β’ κύκλου του προγράμματος «Ερευνώ – Καινοτομώ – Δημιουργώ» στον θεματικό τομέα «Αγροδιατροφή και Βιομηχανία Τροφίμων», έχουν ενταχθεί 176 έργα, στα οποία συμμετέχουν 524 επιχειρήσεις, στην πλειονότητά τους μικρομεσαίες και κάποιες από αυτές συμπεριλαμβάνονται στις επονομαζόμενες ως start ups. O συνολικός προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 96.860.389 εκατ. ευρώ, άθροισμα εκ των οποίων τα 81.078.026 εκατ. ευρώ είναι δημόσια δαπάνη και 15.782.364 εκατ. ευρώ ιδιωτική συμμετοχή.

Όπως γίνεται αντιληπτό, πρέπει να παρέχουμε περισσότερα κίνητρα στον ιδιωτικό τομέα να επενδύσει στον χώρο. Επιπλέον, μέσω του Elevate – Greece δύναται να αποκτήσουμε μια πιο σαφή εικόνα για το πόσες είναι, τι ακριβώς κάνουν και τι περιθώρια εξέλιξης έχουν οι agristart ups, προκειμένου η πολιτεία να μπορέσει να προωθήσει στοχευμένες και ουσιαστικές πολιτικές ή χρηματοδοτικά εργαλεία που θα συμβάλουν στην περαιτέρω ενίσχυσή τους.

Στρατηγική προτεραιότητά σας ήταν να αυξηθούν οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης. Πώς μπορούν τα ευεργετήματα της έρευνας και της καινοτομίας να συμβάλουν στην ενίσχυση των παραγωγικών δομών της χώρας;

Οι βασικοί άξονες, πάνω στους οποίους οικοδομούμε την ατζέντα μας για την προώθηση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας στην Ελλάδα είναι οι εξής: Πρώτον, η αξιοποίηση των ερευνητικών υποδομών και του αξιόλογου ερευνητικού δυναμικού της χώρας.

Με τις διατάξεις που ψηφίσαμε πριν από λίγες εβδομάδες, δίνουμε τη δυνατότητα της εξαίρεσης από το ενιαίο μισθολόγιο των ερευνητών που συμμετέχουν σε προγράμματα μη χρηματοδοτούμενα από τον κρατικό προϋπολογισμό. Στην πράξη, αυτό σημαίνει πως ανοίγει ο δρόμος για την πρόσληψη και τη χρηματοδότηση ερευνητών με πιο ανταγωνιστικούς μισθούς, με σκοπό να κρατήσουμε τους επιστήμονές μας στη χώρα, να επαναπατρίσουμε κάποιους, αλλά και να δώσουμε μεγαλύτερη ευελιξία στα ερευνητικά μας κέντρα.

Δεύτερον, η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα. Μία ενδεικτική, αλλά ουσιαστική μας πρωτοβουλία που τέθηκε ήδη σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου ήταν ο υπερτριπλασιασμός των φορολογικών κινήτρων, στις υπερεκπτώσεις δαπανών από 30% στο 100%, για τις επιχειρήσεις που επενδύουν σε έρευνα και ανάπτυξη (R&D). Αυτό αναμένεται να προκαλέσει μια σειρά από θετικές επιδράσεις που θα ωφελήσουν την οικονομία και την κοινωνία, αναβαθμίζοντας παράλληλα τους δείκτες ανταγωνιστικότητας της χώρας.

Τρίτον, η χαρτογράφηση και η ενίσχυση του οικοσυστήματος των νεοφυών επιχειρήσεων (start ups), μέσω του προαναφερόμενου Elevate Greece. Δεν ανακαλύπτουμε την πυρίτιδα, αλλά μελετώντας βέλτιστες πρακτικές ξένων χωρών και εκμεταλλευόμενοι το σπουδαίο ερευνητικό – επιχειρηματικό ταλέντο που διαθέτουμε, στοχεύουμε να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο επενδυτικό – ερευνητικό περιβάλλον.