Υπό απειλή ο «προστατευόμενος» Κορινθιακός

Τις ενστάσεις του για την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη, που τέθηκε προς διαβούλευση από το υπουργείο Περιβάλλοντος και αφορά την Προστατευόμενη Περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου, εκφράζει ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κόλπου.

Σε γενικές γραμμές, ο Σύνδεσμος, μέλη του οποίου είναι οι δήμοι Πατρέων και Αιγιάλειας, διαφωνεί σε αρκετά σημεία με το υπό εξέταση νομοσχέδιο, κάνοντας σαφείς και εστιασμένες παρατηρήσεις. Όπως επισημαίνει, για μια ημίκλειστη θαλάσσια περιοχή, όπως ο Κορινθιακός, η παρουσία λιβαδιών του P. oceanica (σ.σ. «Ποσειδωνία η ωκεάνιος»· είδος θαλάσσιου φανερογάμου) θεωρείται κρίσιμη για τη βιώσιμη διαχείριση της αλιείας στην περιοχή. Προκύπτει, όπως υποστηρίζει, πρόβλημα διαχείρισης των υποθαλάσσιων λιβαδιών Ποσειδωνίας, ώστε να υπάρχει μεν προστασία, αλλά να εξασφαλίζεται και η οικονομική δραστηριότητα.

Τα σφάλματα της σχετικής μελέτης

Ο Σύνδεσμος σημειώνει ότι η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη σφάλλει κατά το μέρος που υποστηρίζει ότι δεν έχουν τεθεί ειδικοί στόχοι διατήρησης για την Ποσειδωνία στην περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου.

Επομένως, η παραπάνω παράλειψη καθιστά ανέφικτο τον στόχο του ορθού προσδιορισμού των χρήσεων γης, των θαλάσσιων ζωνών και των δραστηριοτήτων, τόσο εκείνων που βρίσκονται εντός των παράκτιων υδάτων (π.χ. υδατοκαλλιέργειες) όσο και εκείνων που είναι στην ξηρά.

Στη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα της ΕΕ με ορίζοντα το 2030, αναφέρεται ως βασικός στόχος η ένταξη σε καθεστώς αυστηρής προστασίας του 10% της κάθε προστατευόμενης περιοχής. Αυτό σημαίνει ότι, εν προκειμένω, θα πρέπει στη Μελέτη για τον Κορινθιακό Κόλπο να εντοπιστούν οι φυσικοί οικότοποι και τα είδη προτεραιότητας, όπως επίσης και οι τόποι με ενισχυμένη βιοποικιλότητα, ώστε να εξασφαλιστεί η ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης.

Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κόλπου τονίζει πως η μελέτη θα πρέπει να εστιαστεί στην οικολογική συνεκτικότητα της εν λόγω θαλάσσιας περιοχής, η οποία είναι κρίσιμη τόσο για τους οικότοπους όσο και για τα είδη.

Τα παραπάνω στοιχεία δεν υπάρχουν στην παρούσα μελέτη και, συνεπώς, δεν θα καταστεί εφικτή η μελλοντική οριοθέτηση του ποσοστού 10% της προστατευόμενης θαλάσσιας περιοχής ως τόπου αυστηρής προστασίας.