Το υπό διαμόρφωση νέο οικοσύστημα και ο ρόλος της ευφυούς γεωργίας

Ένας νέος όρος μπήκε στη γεωργία σχετικά πρόσφατα. Τι σημαίνει, όμως, πραγματικά;

Η ευφυής γεωργία είναι ένας νέος τρόπος οργάνωσης της αγροτικής δραστηριότητας που συνδυάζει με ολοκληρωμένο τρόπο ώριμες τεχνολογίες, προκειμένου:

 Να διαχειριστεί ορθολογικά τις εισροές της καλλιέργειας.

Να εξοικονομήσει δαπάνες για τους παραγωγούς.

Να αυξήσει τα κέρδη τους.

Να ενισχύσει τα εισοδήματα των γεωπόνων, οι οποίοι μπορούν και παρέχουν πλέον «ευφυή» αγροτική συμβουλή, εμπλουτισμένη με δεδομένα που δεν ήταν διαθέσιμα και που μεταφράζεται σε χρήμα στην τσέπη του παραγωγού.

 

Με λίγα λόγια, η ευφυής γεωργία είναι «περισσότερα με λιγότερα»:

Περισσότερο και καλύτερο προϊόν.

Λιγότερο νερό, λίπασμα, φυτοφάρμακα και μικρότερες δαπάνες.

Περισσότερος παραγωγικός χρόνος και μικρότερο ρίσκο – μέσω της επιστημονικής παρακολούθησης και επεξεργασίας δεκάδων μετρήσεων που αφορούν την καλλιέργεια, κάθε στιγμή.

 

Ευφυής γεωργία σημαίνει επίσης:

Καλύτερη πιστοποίηση με απλουστευμένες διαδικασίες.

 Μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στο προϊόν, για καλύτερη πρόσβαση στην αγορά.

Μικρότερη επιβάρυνση στο περιβάλλον

Η εφαρμογή της ευφυούς γεωργίας, όμως, απαιτεί την εφαρμογή και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, όπως το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things), τις τεχνολογίες Παρατήρησης Γης μαζί με υπολογιστικό νέφος (cloud computing), καθώς και τεχνολογίες διαχείρισης γνώσης (Big Data – Artificial Intelligence).

Μπορεί ο κάθε αγρότης να πληρώσει αυτές τις τεχνολογίες και ακόμη περισσότερο να τις καταλάβει και να τις διαχειριστεί σωστά για να ωφεληθεί;

Από όλες τις τεχνολογικές επαναστάσεις που έχουν γίνει στο παρελθόν στη γεωργία, μόνο η ψηφιακή επανάσταση της ευφυούς γεωργίας είναι που επιφέρει ταυτόχρονη αύξηση και της οικονομικής αποδοτικότητας και της περιβαλλοντικής επίδοσης (μείωση της περιβαλλοντικής επίπτωσης) στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Στο παρελθόν, η εκμηχάνιση, οι χημικές τεχνολογίες κ.ά., ενώ βελτίωσαν την παραγωγικότητα και άρα την οικονομικότητα, την ίδια ώρα επιβάρυναν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Αντίθετα, η ευφυής γεωργία αφενός βελτιώνει την οικονομική και περιβαλλοντική επίδοση και αφετέρου, μέσω της ψηφιοποίησης των διαδικασιών παραγωγής, καθιστά όλη την παραγωγική διαδικασία πιο παρατηρήσιμη, άρα και μετρήσιμη και κατά προέκταση πιο ελέγξιμη.

LIFE GAIA Sense

Το ευρωπαϊκό έργο LIFE GAIA Sense, με συντονιστή τη NEUROPUBLIC, αποσκοπεί στην ανάδειξη της ευφυούς γεωργίας -και πιο συγκεκριμένα του συστήματος gaiasense- στην περιβαλλοντική αειφορία της αγροτικής παραγωγής. Στο πλαίσιο του έργου, αναπτύσσονται υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας για διάφορες καλλιέργειες στην Ελλάδα, στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, που στοχεύουν στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της αγροτικής δραστηριότητας, τη μείωση της χρήσης φυσικών πόρων και αγροχημικών και τις μειωμένες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, μεταξύ άλλων.

 

Η ευφυής γεωργία στην πράξη ως υπηρεσία με το gaiasense της NEUROPUBLIC

Το gaiasense της NEUROPUBLIC εφαρμόζεται με επιτυχία τα τελευταία χρόνια και συνεχώς αναπτύσσεται σε διαφορετικές καλλιέργειες και περιοχές όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και της υπόλλοιπης ΕΕ, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της βιωσιμότητας της γεωργικής δραστηριότητας και αποτελώντας αναγνωρισμένη καινοτομία και καλή πρακτική στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του πρωτογενούς τομέα.

Το gaiasense αποτελεί την πιο φιλόδοξη -ως προς την εμβέλεια- λύση ευφυούς γεωργίας που εφαρμόζεται στην επικράτεια της ΕΕ, γεγονός που αποτυπώνεται τόσο στη στόχευση όσο και στη μέχρι σήμερα εφαρμογή του.

Εφαρμόζεται πλέον σε περισσότερες από 50 περιοχές της Ελλάδας, σε 30 διαφορετικές καλλιέργειες, και καλύπτει συνολικά 1.000.000 στρέμματα γεωργικής γης, δηλαδή σχεδόν το 3% της καλλιεργούμενης έκτασης της χώρας. Το gaiasense εφαρμόζεται με συνεχώς αναπτυσσόμενους ρυθμούς και σε περιοχές εκτός Ελλάδας (Ισπανία, Πορτογαλία, Πολωνία, Κύπρος, Ουκρανία).

Με την ανάπτυξη του gaiasense, οι επιστήμονες της NEUROPUBLIC κατάφεραν να λύσουν έναν πανευρωπαϊκό γρίφο που σχετίζεται με τον εκδημοκρατισμό της ευφυούς γεωργίας, ώστε να είναι προσβάσιμη σε όλους του παραγωγούς και σε όλες τις καλλιέργειες και περιοχές της ΕΕ, ακόμα και στις μικρές, κατακερματισμένες εκμεταλλεύσεις, χωρίς να απαιτείται από τον παραγωγό να επενδύσει σε δαπανηρό εξοπλισμό ή να μάθει να χειρίζεται πολύπλοκες τεχνολογικές συσκευές.

Αυτό επιτεύχθηκε χάρη στην υιοθέτηση μιας προσέγγισης ευφυούς γεωργίας ως Υπηρεσίας/Smart Farming as a Service (SfaaS), που σημαίνει ότι το κόστος, αλλά και την επιχειρησιακή διάσταση της ανάπτυξης, λειτουργίας και συντήρησης της τεχνολογικής υποδομής αναλαμβάνει ένας κεντρικός φορέας. Έτσι, ο παραγωγός καταβάλλει μόνο το κόστος για την ευφυή συμβουλευτική υπηρεσία που του παρέχεται, το οποίο είναι ιδιαίτερα χαμηλό, ειδικά αν το συγκρίνει και με τα πολλαπλάσια οφέλη που αποκομίζει.

Το gaiasense σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε αρχικά στην Ελλάδα, με βάση τις ανάγκες του μέσου Έλληνα καλλιεργητή, αλλά και γενικότερα τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού αγροτικού τομέα. Ο μικρός και κατακερματισμένος κλήρος, η πολυκαλλιέργεια, το έντονο γεωγραφικό ανάγλυφο με τις σημαντικές διαφοροποιήσεις στο μικροκλίμα ακόμη και γειτονικών αγροτεμαχίων, αλλά και η αδυναμία επένδυσης των παραγωγών σε ακριβές τεχνολογικές λύσεις, είναι παράμετροι που λήφθηκαν υπόψη κατά την ανάπτυξη του συστήματος ευφυούς γεωργίας gaiasense της NEUROPUBLIC.

Το gaiasense επιτρέπει την πρόσβαση σε υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας χωρίς να απαιτεί από τον παραγωγό να επενδύσει σε ακριβό τεχνολογικό εξοπλισμό, ούτε και να χρησιμοποιεί πολύπλοκες ψηφιακές εφαρμογές.

Πρόκειται για ένα σύστημα ευφυούς γεωργίας τεσσάρων διαστάσεων, που συνδυάζει με καινοτόμο τρόπο την έρευνα, την τεχνολογία, τα δεδομένα και την πρακτική γνώση.

Δεδομένα από το χωράφι (ατμοσφαιρικά και εδαφικά), από τον δορυφόρο (δορυφορικές εικόνες), από τον γεωργικό σύμβουλο (επιτόπιες παρατηρήσεις και μετρήσεις, δειγματοληψίες) και από τον ίδιο τον παραγωγό (καταγραφή καλλιεργητικών εργασιών) αξιοποιούνται για την έκδοση μιας απλής και έγκυρης συμβουλής και γενικότερα για την καλύτερη δυνατή διαχείριση κάθε αγροτικής εκμετάλλευσης.

Αυτήν τη στιγμή, οι υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας του gaiasense καλύπτουν τις καλλιέργειες με τη μεγαλύτερη οικονομική και εξαγωγική σημασία για την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων η ελιά (επιτραπέζια και ελαιοποιήσιμη), το αμπέλι (επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο), το ροδάκινο (επιτραπέζιο και συμπύρηνο), το βαμβάκι, η πατάτα, ο καπνός, το ακτινίδιο, τα ακρόδρυα κ.λπ.

SmartAgriHubs

Η NEUROPUBLIC, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η εταιρεία Marathon Bio Products και το gaiasense συνεργάζονται στο πλαίσιο του Εμβληματικού Πειράματος Καινοτομίας 26 του ευρωπαϊκού έργου SmartAgriHubs. Η προσπάθεια εστιάζει στην ανάπτυξη και στην παροχή υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας για την καλλιέργεια υπαίθριων βιολογικών λαχανικών, όπως το μπρόκολο. Εξειδικευμένα επιστημονικά μοντέλα για την άρδευση, τη λίπανση και τη φυτοπροστασία των καλλιεργειών αναπτύσσονται και θα βρουν εφαρμογή σε πειραματικό αγρό του Πολυαγροκτήματος «Γη Μας» στον Μαραθώνα Αττικής.

 

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και επιτυχημένα παραδείγματα εφαρμογής των υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας του gaiasense είναι αυτό που υλοποιείται σε συνεργασία με τα Θρακικά Εκκοκκιστήρια για τη βαμβακοκαλλιέργεια στην περιοχή της Κομοτηνής.

Οι βαμβακοπαραγωγοί της περιοχής, που συμμετέχουν στο έργο, έχουν ήδη παρατηρήσει σημαντική μείωση στην κατανάλωση του αρδευτικού νερού, καθώς και αποτελεσματικότερη προστασία της καλλιέργειάς τους από του σημαντικότερους εχθρούς στην περιοχή, με την υποστήριξη των υπηρεσιών του gaiasense. Η επιτυχημένη εφαρμογή του gaiasense στην περιοχή οδήγησε σε αύξηση του αριθμού των βαμβακοπαραγωγών που ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή τους στο έργο.

Επίσης, σε συνεργασία με τη Συνεταιριστική Ένωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδας (ΣΕΚΕ), οι υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας του gaiasense βρίσκουν εφαρμογή στην καλλιέργεια καπνού. Με την ονομασία sekesense, μια ομάδα υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας εξειδικευμένων για την άρδευση, τη λίπανση και τη φυτοπροστασία της καλλιέργειας του καπνού. Η συνεργασία ξεκίνησε το 2017, με τη συμμετοχή αρχικά 300 καπνοπαραγωγών στην περιοχή της Ξάνθης, με την προοπτική να συμμετάσχουν περίπου 15.000 καπνοπαραγωγοί που συνεργάζονται με τη ΣΕΚΕ.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ανάπτυξης και εφαρμογής των υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας του gaiasense στην Ελλάδα αποτελεί και η συνεργασία της NEUROPUBLIC με τον ΑΣ Επισκοπής Νάουσας και τον ΑΣ Καλυβίων Πέλλας για την καλλιέργεια επιτραπέζιου και συμπύρηνου ροδάκινου, στο πλαίσιο του έργου SmartPeach, καθώς και η συνεργασία της με τον ΑΣ Μεσολογγίου-Ναυπακτίας «Η Ένωση», τον ΑΣ Καινούργιου και το Πανεπιστήμιο Πατρών, για την καλλιέργεια της ελιάς στο πλαίσιο του έργου SmartOliveGrove.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη έργα που αφορούν υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας για την αποτελεσματική καταπολέμηση του δάκου σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, στις οποίες το gaiasense διαδραματίζει διπλό ρόλο, με απώτερο στόχο την ορθή λήψη αποφάσεων. Από τη μία πλευρά, η έγκαιρη πρόγνωση και η έκδοση συμβουλών διαχείρισης και αντιμετώπισης και, από την άλλη, η διασφάλιση της ορθότητας των διαδικασιών και των ενεργειών, που απαιτούνται τόσο για τη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων για τη λήψη απόφασης όσο και για την εφαρμογή της.

Οι παραπάνω δυνατότητες στηρίζονται στην αξιοποίηση ενός έξυπνου συστήματος λήψης αποφάσεων και σε μια σειρά ψηφιακών εργαλείων, που επιτρέπουν τη συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων. Αυτήν τη στιγμή, έργα του gaiasense για την αποτελεσματική καταπολέμηση του δάκου υλοποιούνται σε έξι περιφερειακές ενότητες σε συνεργασία με δέκα ελαιοκομικούς φορείς και καλύπτουν συνολικά 120.000 στρέμματα ελαιώνων.

Το gaiasense στην Ευρώπη

Η ανάγκη για μείωση του κόστους της αγροτικής παραγωγής, της βελτίωσης της παραγόμενης ποσότητας και ποιότητας των αγροτικών προϊόντων με ταυτόχρονη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος είναι κοινή τόσο για τους Έλληνες όσο και για τους υπόλοιπους παραγωγούς της ΕΕ.

Το gaiasense έχει ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Κύπρος, η Ουκρανία και η Πολωνία, με νέες συνεργασίες να προγραμματίζονται μέσα στο επόμενο διάστημα.

Το gaiasense ως ένα πολύτιμο εργαλείο για τον γεωργικό σύμβουλο

Ο γεωργικός σύμβουλος βρίσκεται στον πυρήνα του gaiasense, διαδραματίζοντας πολλαπλό ρόλο. Με τις καταγραφές των επιτόπιων παρατηρήσεων και των μετρήσεών του στο χωράφι, τις δειγματοληψίες και τις καταγραφές του, αποτελεί μία από τις πηγές δεδομένων και πληροφοριών του gaiasense. Ταυτόχρονα, ο γεωργικός σύμβουλος είναι αυτός που θα αξιολογήσει τη συμβουλή που εκδίδει το gaiasense, θα την προσαρμόσει αν χρειαστεί και θα καθοδηγήσει τον παραγωγό στην εφαρμογή της στο χωράφι.

Το gaiasense αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για τον γεωργικό σύμβουλο και του δίνει τα μέσα για να κάνει καλύτερα και αποδοτικότερα τη δουλειά του. Με τις νέου τύπου γεωργικές συμβουλές του gaiasense, ο ρόλος του γεωργικού συμβούλου αναβαθμίζεται και οι υπηρεσίες που παρέχει στους παραγωγούς είναι πιο ακριβείς και εμπεριστατωμένες.

Με αυτή την ιδιότητα, το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense της NEUROPUBLIC αποτελεί μέρος της εργαλειοθήκης του ευρωπαϊκού έργου FAIRshare, το οποίο εστιάζει μεταξύ άλλων στη διευκόλυνση της χρήσης ψηφιακών εργαλείων από τους γεωργικούς συμβούλους, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί μια περισσότερο παραγωγική και αειφόρος
αγροτική παραγωγή.

gaiasense και έρευνα

Τα ερευνητικά αποτελέσματα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της αρχιτεκτονικής του gaiasense. Συνεργαζόμενοι ερευνητές αναπτύσσουν επιστημονικά μοντέλα για την άρδευση, τη λίπανση και τη φυτοπροστασία της καλλιέργειας, τα οποία τροφοδοτούνται με δεδομένα από τις τέσσερις διαστάσεις του gaiasense και οδηγούν στη δημιουργία της αντίστοιχης σύστασης ή συμβουλής.

Συσσωρεύοντας μεγάλο όγκο ετερογενών δεδομένων και επιστημονικής γνώσης, το gaiasense αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για ερευνητικούς σκοπούς. Έτσι, το gaiasense αποτελεί βασικό στοιχείο ερευνητικών προγραμμάτων όπως το IPM Decisions, το οποίο αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας κεντρικής τεχνολογικής πλατφόρμας, που θα διευκολύνει την αποτελεσματική διαχείριση εχθρών και ασθενειών των καλλιεργειών.

Στο πλαίσιο του έργου, αξιοποιούνται επιστημονικά μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί από επιστημονικούς συνεργάτες της NEUROPUBLIC και σχετίζονται με την εμφάνιση και την ανάπτυξη εχθρών και ασθενειών διάφορων καλλιεργειών. Στο έργο συμμετέχουν 27 ερευνητικοί και άλλοι φορείς από διάφορες χώρες της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και ο στρατηγικός εταίρος της NEUROPUBLIC, GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ.

Το gaiasense συμβάλλει και στο ευρωπαϊκό έργο Ochravine Control, το οποίο αποσκοπεί στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της εμφάνισης ωχρατοξινών στο αμπέλι και σε προϊόντα του (σταφύλια, σταφίδες και κρασί), μέσω μεθόδων γεωργίας ακριβείας. Στο πλαίσιο του έργου, οι αγρομετεωρολογικοί σταθμοί του gaiasense χρησιμοποιούνται για την ακριβή καταγραφή των εδαφοκλιματικών συνθηκών που επικρατούν στους συμμετέχοντες στο έργο αμπελώνες.

Ταυτόχρονα, το gaiasense και τα ερευνητικά του αποτελέσματα βρίσκουν εφαρμογή σε διάφορες περιπτώσεις και για διάφορες καλλιέργειες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

STARGATE

Η αντιμετώπιση των φαινομένων της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία είναι το αντικείμενο του ευρωπαϊκού έργου STARGATE, με 26 εταίρους από 13 χώρες. Το έργο προτείνει την ανάπτυξη προσεγγίσεων βασισμένων στην κλιματικά ευφυή γεωργία (Climate Smart Agriculture) για την προσαρμογή της αγροτικής παραγωγής σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Η ευφυής γεωργία και το σύστημα gaiasense της NEUROPUBLIC αποτελούν μία από τις προσεγγίσεις του έργου, με αριθμό πιλοτικών εφαρμογών
να πραγματοποιείται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 

 

IoT4Potato

Το «IoT4Potato – Data-Driven Potato Production» υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Internet of Food & Farm 2020 (IoF2020) και αφορά την υποστήριξη της καλλιέργειας πατάτας στην Πολωνία, στην Ουκρανία και στην Κύπρο, με την αξιοποίηση των εργαλείων καταγραφής δεδομένων του gaiasense. Στο πλαίσιο του IoT4Potato, αναπτύχθηκαν τα απαραίτητα τεχνολογικά εργαλεία, καθώς και υπηρεσίες για την άρδευση, τη λίπανση και τη φυτοπροστασία της καλλιέργειας πατάτας, οι οποίες προσαρμόστηκαν στις ιδιαίτερες και σημαντικά διαφορετικές εδαφοκλιματικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή. Η NEUROPUBLIC αποτελεί τον συντονιστή φορέα της προσπάθειας και συνεργάζεται, μεταξύ άλλων, με το κορυφαίο Πανεπιστήμιο και Ερευνητικό Οργανισμό Wageningen University & Research (Ολλανδία), την εταιρεία γεωργικών συμβούλων Delphy (Ολλανδία), το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών Κύπρου και την πολυεθνική εταιρεία Farm Frites.

 

gaiasense και τεχνολογία

Το gaiasense αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες για τη συλλογή των δεδομένων από διάφορες πηγές και παρέχει τεχνολογικά εργαλεία για την καταγραφή των δεδομένων από γεωπόνους και παραγωγούς. Οι τηλεμετρικοί αγρομετεωρολογικοί σταθμοί του gaiasense, που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται στην Ελλάδα από το Εργαστήριο Έρευνας και Ανάπτυξης της NEUROPUBLIC, αποτελούν IoT συσκευές, με χιλιάδες αισθητήρες τοποθετημένους σε αγροτική γη, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Το gaiasense αποτελεί Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας για την ευφυή γεωργία του ευρωπαϊκού έργου agROBOfood, το οποίο εστιάζει στην ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος με διάφορους φορείς που συνεργάζονται για την αυτοματοποίηση της αγροτικής παραγωγής και την εισαγωγή ρομποτικών λύσεων για τη γεωργία.

Σε αυτό το πλαίσιο κινείται και η συμμετοχή της NEUROPUBLIC στο ελληνικό έργο SymbIoT, στο οποίο οι τηλεμετρικοί αγρομετεωρολογικοί σταθμοί του gaiasense αναβαθμίστηκαν με λειτουργίες που βασίζονται στο ευρωπαϊκό σύστημα GNSS (το αντίστοιχο του αμερικανικού GPS), με σκοπό την παροχή υπηρεσιών γεωργίας ακριβείας με υψηλή ακρίβεια θέσης και χαμηλό κόστος.

Υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας του gaiasense με έμφαση στη διάσταση της Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης αναπτύσσονται στο πλαίσιο ευρωπαϊκών έργων όπως το e-shape. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου, η NEUROPUBLIC συνεργάζεται με φορείς όπως το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η VITO (Βέλγιο) και το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος (i-BEC) για την ανάπτυξη υπηρεσιών βασισμένων στο gaiasense, που θα βοηθήσουν τους αγρότες να υιοθετήσουν την ευφυή γεωργία, με σκοπό τη μετάβασή τους από τη συμμόρφωση με την ΚΑΠ στις επιδόσεις.

gaiasense: Προετοιμάζοντας κατάλληλα τον αγρότη για τις νέες συνθήκες

Η επίτευξη δύο κύριων στόχων της επερχόμενης Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, πρώτον της βελτίωσης της οικονομικής βιωσιμότητας και δεύτερον της μείωσης της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, συνδυάζεται με την ψηφιοποίηση της γεωργίας, μια και αποτελεί τον οριζόντιο στόχο-εργαλείο με τον οποίο μπορεί να διευκολυνθεί η ταυτόχρονη επίτευξή τους. Οι στόχοι ποσοτικοποιούνται με τη μορφή μετρήσιμων δεικτών και η επίτευξή τους γίνεται όρος-προϋπόθεση για την πληρωμή των ενισχύσεων σε εθνική κλίμακα.

Με άλλα λόγια, αν οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις δεν βελτιώσουν αρκετά την περιβαλλοντική τους επίδοση -μετρημένη εκ του αποτελέσματος-, ρισκάρουν την οικονομική τους ενίσχυση από τη νέα ΚΑΠ.

Με αυτή την πολιτική-στρατηγική κατεύθυνση, η ΕΕ εισάγει μια νέα συνθήκη στην οικονομική εξίσωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, καθώς πλέον η βιωσιμότητά τους δεν είναι συνισταμένη μόνο της οικονομικής και παραγωγικής τους αποδοτικότητας, αλλά και των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων.

Η επίτευξη δύο κύριων στόχων της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, της βελτίωσης της οικονομικής βιωσιμότητας και της μείωσης της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, έχουν σχέση με τη μείωση της χρήσης λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και νερού. Εν ολίγοις, η ευφυής γεωργία είναι η καρδιά της ψηφιοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας.

Η στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο», αλλά και γενικότερα η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία σε συνδυασμό με την Ψηφιακή Στρατηγική της ΕΕ, αναδεικνύουν περαιτέρω τον ρόλο της τεχνολογίας σε ένα νέο, βιώσιμο σύστημα παραγωγής τροφίμων, που θα αποτελέσει τη βάση για τις επόμενες δεκαετίες. Ο μετασχηματισμός του τρόπου με τον οποίο παράγονται τα τρόφιμα, αλλά και γενικότερα της αγροτικής παραγωγής, αφορά μείωση των εισροών και αύξηση των εκροών, με στόχο την εξασφάλιση επάρκειας υγιεινών και ασφαλών τροφίμων που παράγονται με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense της NEUROPUBLIC, με τις πολυάριθμες εφαρμογές του στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, έχει ήδη συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη στόχων που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της γεωργίας. Με έναν ιδιαίτερα προσιτό τρόπο, επιτρέπει στους χρήστες του να μειώσουν την κατανάλωση αγροχημικών, αλλά και φυσικών πόρων όπως το αρδευτικό νερό, να βελτιώσουν την παραγωγή τους ποιοτικά και ποσοτικά και να εξασφαλίσουν αυξημένο εισόδημα, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων.

Σίγουρα ο αγρότης έχει ήδη μάθει πολλά από τους γονείς του, την εμπειρία του και ίσως την επιστημονική γνώση του γεωπόνου της περιοχής του. Αλλά τώρα, με το gaiasense και τη σχετική εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα (η νέα εφαρμογή του για έξυπνα κινητά τηλέφωνα ανακοινώθηκε πρόσφατα, περισσότερα στο http://www.gaiasense.gr/app), μπορεί να μάθει περισσότερα, με μια ματιά στο κινητό του.

Έτσι, κάνει πιο εύκολη και πιο αποδοτική τη δουλειά του. Μαθαίνει περισσότερα για τη γη του, βελτιώνει τα προϊόντα του και φτιάχνει ό,τι καλύτερο υπάρχει. Με σύγχρονες τεχνολογίες, επιστημονική γνώση και σωστές αποφάσεις, που θα ωφελούν όχι μόνο την αγροτική παραγωγή, αλλά και το περιβάλλον. Και σε μία διετία, όταν η μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή της γεωργίας γίνει υποχρέωση, θα είναι κατάλληλα προετοιμασμένος.

Η ευφυής γεωργία δεν παράγει μόνον δεδομένα, παράγει και μια κουλτούρα επιχειρηματικότητας

Ταυτόχρονα, η τεχνολογική υποδομή του gaiasense συνεχίζει να επεκτείνεται, καλύπτοντας ακόμη περισσότερες περιοχές της Ελλάδας, με τις υπηρεσίες του να καλύπτουν νέες καλλιέργειες, ενώ μέσω συμφωνιών με φορείς του εξωτερικού, αναμένεται η εφαρμογή του gaiasense και σε νέες χώρες της ΕΕ. Επίσης, το gaiasense θα αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο νέων ευρωπαϊκών και ελληνικών συνεργατικών έργων, μέσω της συμμετοχής της NEUROPUBLIC σε αυτά.


«Χρησιμοποιούμε την ευφυή γεωργία, και συγκεκριμένα το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense της NEUROPUBLIC, περισσότερα από τρία χρόνια, έχοντας έτσι το απόλυτο όπλο στα χέρια μας. Η παρουσία της ευδεμίδας παρατηρήθηκε από τα μέσα Ιουλίου. Αμέσως, η ομάδα μας έλαβε τα κατάλληλα δεδομένα από το σύστημα gaiasense και με την καθοδήγηση του γεωπόνου, που επαληθεύει τα στοιχεία, οι παραγωγοί ράντισαν συστηματικά, χωρίς να αφήνουν κενά διαστήματα. Αντίθετα, οι υπόλοιποι παραγωγοί, περιμένοντας μία βροχή που τελικά δεν ήρθε, άφησαν αράντιστα τα κτήματα για περίπου τέσσερις μέρες. Αυτό ήταν αρκετό, ώστε να εξαπλωθεί η ευδεμίδα στα συγκεκριμένα κτήματα, προκαλώντας εκτεταμένη βλάβη σε όλη την παραλιακή ζώνη της Κορινθίας, με τη ζημιά να φτάνει μέχρι και το 40% με 45% της παραγωγής σε ορισμένες περιπτώσεις».
Θοδωρής Κοκιούσης,
αντιπρόεδρος του ΑΣ Πήγασος Αγροδιατροφή 7Grapes

✱ ✱ ✱ ✱

«Με την ευφυή γεωργία μπορούμε να παίρνουμε αποφάσεις βασισμένες σε δεδομένα. Έτσι, επιτυγχάνεται καλύτερο αποτέλεσμα από πολλές πλευρές, τόσο οικονομικό, καθώς αποφεύγονται οι άσκοποι ψεκασμοί, όσο και περιβαλλοντικό, καθώς βελτιστοποιείται η χρήση των αγροεφοδίων».
Δημήτρης Μπουρίκας,
γεωπόνος

✱ ✱ ✱ ✱

«Η CONFAGRI είναι η ομπρέλα των πορτογαλικών αγροτικών συνεταιρισμών. Αποφασίσαμε, καλώντας και τον συνεταιρισμό Cooperativa Agricola de Beja e Brinches, να συμμετάσχουμε στο έργο LIFE GAIA Sense, καθώς πιστεύουμε ότι οι συνεταιρισμοί είναι ένας από τους πιο αποδοτικούς τρόπους να γίνουν οι αγρότες περισσότερο καινοτόμοι χρησιμοποιώντας την τεχνολογία».
Antοnio Baiao & Domingos Godinho,
Συνομοσπονδία Αγροτικών Συνεταιρισμών της Πορτογαλίας CONFAGRI

✱ ✱ ✱ ✱

«Τα ήδη υπάρχοντα δεδομένα πολλών ετών για τον τρόπο μεταβολής του καιρού, αλλά και τα τωρινά δεδομένα για το κλίμα που συλλέγονται από τους τηλεμετρικούς αγρομετεωρολογικούς σταθμούς του gaiasense και άλλα τεχνολογικά μέσα, θα αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία κλιματολογικών χαρτών».
Σάββας Ρογκότης,
υπεύθυνος Διαχείρισης Έργων, NEUROPUBLIC

✱ ✱ ✱ ✱

«Οι αγρότες, ανεξαρτήτως μεγέθους εκμετάλλευσης, θα μπορέσουν μέσω της ευφυούς γεωργίας να διαχειριστούν τις αγροτικές τους εκμεταλλεύσεις, με πιο αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό τρόπο, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση των εισοδημάτων τους στο μέλλον».
Harm Brinks,
υπεύθυνος προγραμμάτων Delphy (Ολλανδία)

✱ ✱ ✱ ✱

«Λόγω διάφορων διαρθρωτικών παραμέτρων και προβλημάτων, όπως οι μικροί και τεμαχισμένοι γεωργικοί κλήροι και η άμεση εξάρτηση από τις εισαγωγές εισροών, η πατάτα αποτελεί ένα προϊόν με υψηλό κόστος παραγωγής (άρδευση, φυτοπροστασία και ενέργεια). Ευελπιστούμε ότι, μέσω της εφαρμογής νέων τεχνολογιών,
θα φτάσουμε σε ένα σημείο που ο παραγωγός θα καταφέρει να επιτύχει μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους, αλλά και ακόμη πιο ποιοτικό προϊόν».
Ανδρέας Στυλιανού,
αγροτικός οικονομολόγος, Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών Κύπρου

✱ ✱ ✱ ✱

«Η πρόληψη και ο έλεγχος σε όλα τα στάδια της παραγωγής βιολογικών προϊόντων είναι ο λόγος που προχωρήσαμε στην εγκατάσταση του συστήματος ευφυούς γεωργίας gaiasense. Στη βιολογική καλλιέργεια, η πρόληψη είναι πολύ σημαντική σε σχέση με την αντιμετώπιση ενός προβλήματος και οι τεχνολογίες μάς βοηθούν να προφυλαχτούμε και να δράσουμε έγκαιρα. Υπάρχουν, δηλαδή, πολλοί αστάθμητοι παράγοντες, τους οποίους η τεχνολογία μας βοηθάει να προβλέψουμε».
Θανάσης Δεδούσης,
γενικός διευθυντής, πολυαγρόκτημα «Γη Μας»

✱ ✱ ✱ ✱

«Με τη βοήθεια του gaiasense έχουμε πλέον ακριβή δεδομένα για την καλλιέργεια, τα οποία δεν υπήρχαν παλαιότερα. Οι γεωπόνοι ασκούσαν μια γενική και προληπτική φυτοπροστασία, καθώς κανένας δεν μπορούσε να ξέρει τι συμβαίνει σε αγροτεμάχια ενός παραγωγού που είναι απομακρυσμένα μεταξύ τους, χωρίς να έχει δεδομένα. Το σύστημα της ευφυούς γεωργίας παρότι φαίνεται ότι αφορά μόνο τον παραγωγό, στην ουσία αφορά όλη την αλυσίδα και την αγορά, μέχρι τον τελικό καταναλωτή, ο οποίος θα γνωρίζει τον ακριβή τρόπο παραγωγής του προϊόντος».
Μάνος Σδράκας,
διευθυντής της εταιρείας αγροτικών συμβούλων Novaplan

✱ ✱ ✱ ✱

«Μετά από δύο χρόνια εφαρμογής του συστήματος gaiasense στον πειραματικό ελαιώνα παρακολούθησης και ανάλυσης του μικροκλίματος της περιοχής, είναι δυνατή η χρήση εξειδικευμένων προγνωστικών μοντέλων που μπορούν να εφαρμοστούν για μεγάλο αριθμό ασθενειών και εντόμων, όπως ο δάκος της ελιάς και το κυκλοκόνιο».
Θωμάς Θωμίδης
αν. καθηγητής Φυτοπαθολογίας, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

✱ ✱ ✱ ✱

«Όπως ο γιατρός έχει κάποια εργαλεία και μηχανήματα για να δει ακριβώς τι συμβαίνει στον άνθρωπο, έτσι κι εμείς, ως γεωπόνοι, μπορούμε να δούμε με τα νέα εργαλεία του gaiasense ολοκληρωτικά την καλλιέργεια. Να εντοπίσουμε πού είναι το πρόβλημα και να δώσουμε την κατάλληλη συμβουλή. Όταν έχεις στοιχεία στα χέρια σου, συνδυάζεις τη γνώση μαζί με την τεχνολογία, ώστε να δοθεί συμβουλή ακριβείας για τον χρόνο και την ποσότητα της άρδευσης, της λίπανσης και της φυτοπροστασίας, αλλά και για πράγματα τα οποία δεν είναι στο χέρι του γεωπόνου, όπως τα καιρικά φαινόμενα, τα οποία μπορούν να βλάψουν την καλλιέργεια».
Γιάννης Τρέλλης,
γεωπόνος-σύμβουλος

✱ ✱ ✱ ✱

«Με την εμπειρική άρδευση των ελαιοδέντρων, υπήρξε απώλεια 30% των θρεπτικών στοιχείων του φυτού και 35%-40% απώλεια νερού, ενώ με το gaiasense η απώλεια μειώθηκε στο 12% με μεγαλύτερες δυνατότητες».
Άγγελος Πατάκας,
διευθυντής Εργαστηρίου Φυτικής Παραγωγής Πανεπιστημίου Πατρών