Δανία: Δράσεις για αύξηση της βιολογικής παραγωγής

ΔΑΝΙΑ Δράσεις για αύξηση παραγωγικότητας

Η Δανία είναι μία από τις κύριες παίκτριες, όσον αφορά την κατανάλωση βιολογικών προϊόντων στην Ευρώπη. Οι Δανοί έχουν την τρίτη υψηλότερη κατά κεφαλήν κατανάλωση που ανέρχεται στα 162 ευρώ, ανά άτομο, το έτος. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που η χώρα στοχεύει στον διπλασιασμό των καλλιεργούμενων εκτάσεων. Ο στόχος αυτός αναμένεται να υλοποιηθεί την ερχόμενη πενταετία.

Βασικό εργαλείο αναβάθμισης της απαιτούμενης γνώσης για την αύξηση της βιολογικής παραγωγής είναι η εφαρμογή των ευρημάτων του ειδικού προγράμματος «High Crop». Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη στο πλαίσιο του προγράμματος, προϋπόθεση της αύξησης της παραγόμενης ποσότητας είναι ο αγρότης να έχει τη σωστή κατάρτιση. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην έρευνα που έγινε συμμετείχαν αγρότες, των οποίων το εισόδημα προέρχεται αποκλειστικά και μόνο από τον πρωτογενή τομέα.

Εκπαιδευτικά εργαλεία

Στο «High Crop» προβλέπεται η εφαρμογή δύο νέων εκπαιδευτικών εργαλείων. Το πρώτο αφορά τη δημιουργία ενός φύλλου υπολογισμού (Excel), όπου θα παρουσιάζονται τα δεδομένα για τα επόμενα δύο έως έξι έτη, που αφορούν τις καλλιεργητικές επιλογές για τη συγκεκριμένη εκμετάλλευση, τις καλλιεργητικές πρακτικές, τις πρακτικές ζιζανιοκτονίας, την κατάσταση των εδαφών κ.λπ. Αν και το μέσο είναι ιδιαίτερα φιλικό προς τον χρήστη, προτείνεται η αξιοποίησή του από κοινού με τον υπεύθυνο σύμβουλο και ομάδα αγροτών.

Το δεύτερο εκπαιδευτικό εργαλείο αφορά ένα μέσο υποστήριξης της στρατηγικής του συγκεκριμένου αγρότη. Μέσα από ειδικές κάρτες, παρουσιάζονται σε ένα «picture box» οι στόχοι της εκμετάλλευσης, οι επιπτώσεις των επιλογών, οι τρόποι υλοποίησής τους κ.λπ.
Η διάδοση των νέων μεθόδων, ώστε να γίνουν γνωστές στους αγρότες της χώρας, πραγματοποιήθηκε μέσω δοκιμών στις αγροτικές εκτάσεις, με φυλλάδια, επιδείξεις στους αγρούς και βίντεο. Με αυτόν τον τρόπο, οι αγρότες μαθαίνουν εμπειρικά τις νέες τεχνικές, ώστε να τις εφαρμόσουν στην έκτασή τους.

Εκείνο, όμως, που παίζει κομβικό ρόλο για την εκμάθηση των νέων μεθόδων είναι οι σύμβουλοι, οι οποίοι έχουν ρόλο-κλειδί στη διάδοση της γνώσης. Ωστόσο, και εκείνοι, με τη σειρά τους παρακολουθούν ειδικά μαθήματα για τις βιολογικές καλλιέργειες και για τις συμβουλές που πρόκειται να δώσουν στους «μαθητευόμενους» αγρότες. Η επίτευξη τόσο φιλόδοξων στόχων σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα απαιτεί συμβούλους υψηλής ικανότητας-κατάρτισης.

Χριστίνα Καραβοκύρη