Αχαϊα Αναπτυξιακή: Στηρίζει και ενισχύει τα τοπικά προϊόντα και την οικονομία της Αχαΐας

Την ενίσχυση της τοπικής αγροτικής παραγωγής, με αναγνωρισμένα σήματα ποιότητας, επιδιώκει η Αχαϊα Αναπτυξιακή Α.Ε

achaia-anaptixiaki-ae

Την ενίσχυση της τυποποίησης της τοπικής αγροτικής παραγωγής, την πιστοποίηση με αναγνωρισμένα σήματα ποιότητας, τη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και τη σύνδεση των επιχειρήσεων με τον τριτογενή τομέα, με σκοπό την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, επιδιώκει τα τελευταία χρόνια η Αχαΐα Αναπτυξιακή ΑΕ.

Από την ίδρυσή της το 1997 μέχρι σήμερα αποτελεί ένα σταθερό και αξιόπιστο αναπτυξιακό φορέα των ΟΤΑ πρώτου βαθμού της περιοχής που έχει χρηματοδοτήσει μέχρι τώρα δημόσια και ιδιωτικά έργα αξίας άνω των 50.000,00 ευρώ.

Όπως μας εξηγεί η γενική διευθύντρια MBA της Αχαΐα- Αναπτυξιακή ΑΕ, Ηρώ Τσιμπρή, η εταιρεία έχει σχεδιάσει και υλοποιεί τρία προγράμματα Leader, συμμετέχει στην εφαρμογή των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ), καθώς και άλλων παρεμβάσεων σε στοχευμένες τοπικές περιοχές, που αφορούν πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της ανεργίας και έργα διακρατικών συνεργασιών.

«Τα εν λόγω προγράμματα είχαν εφαρμογή, κατά κύριο λόγο, σε ορεινές, μειονεκτικές και λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της υπαίθρου της Αχαΐας. Έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στις περιοχές αυτές συμβάλλοντας στην αναζωογόνησή τους και στην ανακοπή της οικονομικής και κοινωνικής καθυστέρησής τους», τονίζει η κα Τσιμπρή και προσθέτει: «Αξίζει να τονιστεί ότι η εταιρεία ξεκίνησε και παραμένει ως ο μοναδικός εγκατεστημένος φορέας στον πυρήνα της ορεινής περιοχής του νομού, με έδρα στα Καλάβρυτα. Το τελευταίο είναι εξαιρετικά σημαντικό, καθώς προσφέρει στους κατοίκους της περιοχής τη δυνατότητα άμεσης και αδιαμεσολάβητης επαφής με έναν θεσμικό αναπτυξιακό φορέα».

Στόχοι

Η εταιρεία επιδιώκει τη στήριξη των ΟΤΑ για την αποτελεσματικότερη ενίσχυση του αναπτυξιακού τους ρόλου, τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη της υπαίθρου, τη δικτύωση και τη συνεργασία μεταξύ των οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων και κλάδων της περιοχής, καθώς και την εξωστρέφεια και τη μεταφορά γνώσεων και καλών πρακτικών στην ύπαιθρο.

Ειδικότεροι στόχοι της εταιρείας είναι η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού, η ενίσχυση του αγροδιατροφικού τομέα, η ποιοτική αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος. Επίσης, η καταπολέμηση των σύγχρονων κοινωνικών αποκλεισμών, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της περιοχής, καθώς και η σύνδεση της επιστημονικής κοινότητας με την ύπαιθρο και, τέλος, η προστασία και η ανάδειξη των εκτεταμένων προστατευμένων περιοχών (NATURA).

Προγράμματα που «τρέχουν»

Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο, η Αχαΐα Αναπτυξιακή ΑΕ έχει την ευθύνη υλοποίησης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 του νέου CLLD/LEADER συνολικής δημόσιας δαπάνης, ποσού 10.150.000,00 ευρώ. Το νέο πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε ολόκληρο τον νομό εκτός από την αστική περιοχή της Πάτρας. Θα ενισχύσει ένα ευρύ πεδίο επιχειρήσεων του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα της οικονομίας, καθώς και σημαντικά έργα δημόσιου χαρακτήρα. Τα ποσοστά ενίσχυσης είναι ιδιαίτερα ελκυστικά σε σχέση με άλλα προγράμματα. Τέλος, προβλέπονται κριτήρια επιλογής που ενισχύουν την ποιότητα, τη δικτύωση και την εξωστρέφεια.

 

Ενδυνάμωση των ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντων

Ο δευτερογενής τομέας της οικονομίας, που με βάση το θεσμικό πλαίσιο μπορεί να ενισχυθεί, παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια μια σημαντική άνθηση ιδιαίτερα στον κλάδο της μεταποίησης των τοπικών προϊόντων.

Η τοπική αγροτική παραγωγή στην Αχαΐα είναι εξαιρετικά σημαντική και διαθέτει πληθώρα ποιοτικών και πιστοποιημένων (ΠΟΠ & ΠΓΕ) προϊόντων.

stafilia-axaia«Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε τα τελευταία χρόνια είναι η ενίσχυση της τυποποίησης της παραγωγής, η πιστοποίηση με αναγνωρισμένα σήματα ποιότητας και η συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Επίσης, επιδιώκουμε τη σύνδεση και τη συνεργασία των επιχειρήσεων με τον τουρισμό που είναι, επίσης, ανεπτυγμένος στην περιοχή. Το εγχείρημα είναι μακροχρόνιο, ωστόσο, τα πρώτα θετικά αποτελέσματα αυτής της πολιτικής είναι ορατά», τονίζει η γενική διευθύντρια της Αχαΐα Αναπτυξιακή ΑΕ.

Συλλογική προσπάθεια

Η Αχαΐα Αναπτυξιακή ΑΕ από την ίδρυσή της το 1997 μέχρι σήμερα αποτελεί έναν σταθερό και αξιόπιστο αναπτυξιακό φορέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού της περιοχής. Μέχρι σήμερα, έχει χρηματοδοτήσει δημόσια και ιδιωτικά έργα αξίας άνω των 50.000 ευρώ. Σύμφωνα με τη γενική διευθύντρια της εταιρείας, πρόκειται για μια επιτυχημένη συλλογική προσπάθεια πολυμετοχικής ανώνυμης εταιρείας ΟΤΑ μαζί με τους πιο σημαντικούς τοπικούς φορείς του Νομού Αχαΐας. Αφετηρία αποτέλεσε η υλοποίηση των προγραμμάτων Leader στην περιοχή (Ομάδες Τοπικής Δράσης – ΟΤΔ). «Για πρώτη φορά, οι πολιτικές για την ανάπτυξη της υπαίθρου σχεδιάζονται και υλοποιούνται από το τοπικό δυναμικό με τρόπο συλλογικό, αποτελεσματικό και καινοτόμο (bottom up προσέγγιση). Ύστερα από 20 χρόνια λειτουργίας, μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι η εταιρεία συνέβαλε αποφασιστικά σε μια νέα προσέγγιση σε αναπτυξιακά ζητήματα, περισσότερο αποκεντρωμένη με μεγαλύτερη έμφαση σε ποιοτικά χαρακτηριστικά και στην ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας», υπογραμμίζει η κα Τσιμπρή.

Η Αχαΐα – Αναπτυξιακή ΑΕ συμμετέχει ενεργά και αποτελεί μέλος:

  • του ελληνικού δικτύου Leader, που στοχεύει στη δικτύωση και στην ανταλλαγή εμπειριών των ΟΤΔ (αναπτυξιακών εταιρειών) και των περιοχών, καθώς και στην ορθότερη εφαρμογή των προγραμμάτων Leader,
  • της Ελληνικής Ένωσης Αναπτυξιακών Εταιρειών (HELLADA), που αποτελεί το πολιτικό όργανο των Αναπτυξιακών Εταιρειών.

Επίσης, είναι μέτοχος στην Αγροτουριστική ΑΕ, εταιρεία που εδρεύει στην Αθήνα και έχει ως κύριο σκοπό να προωθήσει τις εξωτερικές οικονομίες που πιθανώς θα είναι δύσκολο να δημιουργηθούν από τον ιδιωτικό τομέα και που θα καταστήσουν τον αγροτουρισμό ως εναλλακτική τουριστική δραστηριότητα, διακριτό και επιτυχημένο κλάδο της τουριστική οικονομίας της χώρας.