Ανακοίνωση του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ για τα ισοζύγια γάλακτος

Ανκοίνωση του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ για τα ισοζύγια γάλακτος
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Σε ανακοίνωση του ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, γνωστοποιεί πως διαθέτει όλα τα στοιχεία που αφορούν τόσο τις ποσότητες κάθε μορφής γάλακτος που εισάγονται, όσο και τα προϊόντα στα οποία αυτές χρησιμοποιούνται, δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο αποστέλλουν στον Οργανισμό, Μηνιαίες Δηλώσεις Ισοζυγίου Γάλακτος (Μ.Δ.Ι.Γ.) ή / και Μηνιαίες Δηλώσεις Προμήθειας ειδών Γάλακτος και Γαλακτοκομικών προϊόντων (Μ.Δ.Π.Γ.).

Στο πλαίσιο εφαρμογής της ΚΥΑ 175180/11 (ΦΕΚ 1721/02-082011), 876 επιχειρήσεις γάλακτος  υποχρεούνται στη  αποστολή των Μηνιαίων Δηλώσεων Ισοζυγίου Γάλακτος.

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Σκοπός των Ισοζυγίων Γάλακτος είναι ο Έλεγχος της Νόμιμης  χρήσης  όλων των ειδών γάλακτος στα διάφορα γαλακτοκομικά προϊόντα, της τήρησης της συμβατικής τους υποχρέωσης για μη χρήση πρώτων υλών προέλευσης τρίτων χωρών για παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων σε εγκαταστάσεις μεταποίησης που έχουν επιδοτηθεί από εθνικά ή κοινοτικά προγράμματα, της ορθότητας των ισχυρισμών για τη γεωγραφική προέλευση της πρώτης ύλης που χρησιμοποιήθηκε στην παραγωγή συγκεκριμένων γαλακτοκομικών προϊόντων και της διακίνησης, διάθεσης και παράδοσης υποπροϊόντων γάλατος. Τέλος, κατόπιν επεξεργασίας των δηλώσεων του Ισοζυγίου Γάλακτος, εκδίδεται πληθώρα στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τα παραγόμενα γαλακτοκομικά προϊόντα, την πρώτη ύλη που χρησιμοποιήθηκε κ.α. 

Από τον Νοέμβριο του 2015, σύμφωνα με την ΚΥΑ 1678/11128/15 (ΦΕΚ 2257/Β/20-10-2015) όλες οι επιχειρήσεις γάλατος  υποχρεούνται στην ηλεκτρονική υποβολή του Ισοζυγίου Γάλακτος μέσω της εφαρμογής «ΑΡΤΕΜΙΣ». Από τα στοιχεία που τηρεί ο Οργνανισμός μας σε ότι αφορά α. τους ελέγχους Ισοζυγίων Γάλακτος σε επιχειρήσεις, β. τις παραγόμενες ποσότητες γάλακτος, αλλά  και γ. τις εισαγόμενες ποσότητες γάλακτος (πρόβειου και γιδινού)για την παραγωγή τυροκομικών προϊόντων μη Π.Ο.Π προκείπτουν τα ακόλουθα: 

Α. Σε ότι αφορά τους ελέγχους:  

Το 2016 πραγματοποιήθηκαν 263 έλεγχοι Ισοζυγίων σε επιχειρήσεις (30% του συνόλου) που παράγουν γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, στους 104 στους οποίους υπήρχαν, λιγότερο ή περισσότερο, σοβαρά ευρήματα και υπάρχει εισήγηση επιβολής προστίμου για εικοσιεννέα  (29) περιπτώσεις (Αποφάσεις Δ.Σ. α. 85/08.02.17 θέμα 6 και β. 93/22.06.17 θέμα 24). Η διαβίβαση των εκθέσεων στο Υπ.Α.Α.Τ  έγινε με τα υπ΄αριθμ. πρωτ. 8384/28.02.17 και  29649/11.07.17 έγγραφά μας. Για το 2016 οι έλεγχοι Ισοζυγίων Γάλακτος ανά εποπτεία αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα:

Έλεγχοι Ισοζυγίων Γάλακτος το 2016

Εποπτεία

Αριθμός Εκθέσεων

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

37

Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας

46

Θεσσαλίας

52

Ηπείρου

38

Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας & Νήσων

30

Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας

60

Σύνολο

263

 

Το 2017 πραγματοποιήθηκαν 196 έλεγχοι σε επιχειρήσεις γάλακτος  από τους οποίους οι εξηνταέξι (66) παρουσίασαν ευρήματα και θα γίνει εισήγηση επιβολής προστίμου για  είκοσι (20) επιχειρήσεις. Για το 2017 οι έλεγχοι Ισοζυγίων Γάλακτος ανά εποπτεία αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα:

Έλεγχοι Ισοζυγίων Γάλακτος το 2017

Εποπτεία

Αριθμός Εκθέσεων

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

9

Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας

42

Θεσσαλίας

40

Ηπείρου

12

Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας & Νήσων

41

Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας

52

Σύνολο

196

Οι επιχειρήσεις γάλακτος έχουν το δικαίωμα να πραγματοποιούν αγορές γάλακτος (οι οποίες δηλώνονται στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ  ως «Γάλα Ελληνικό», «Γάλα Ευρωπαϊκής Ένωσης» και «Γάλα Τρίτων Χωρών») σε όποια μορφή και από όποια χώρα επιθυμούν αρκεί να τεκμηριώνουν σε ημερήσια βάση την ανάλωσή του ανά προϊόν. Τα παραπάνω αποτελούν αντικείμενο των ελέγχων που διενεργεί ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

Στους ελέγχους που πραγματοποιούμε δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις επιχειρήσεις που αύξησαν τη χρήση εισαγόμενου γάλακτος για την παραγωγή των προϊόντων τους, ενώ έλεγχοι πραγματοποιούνται και από μικτά κλιμάκια στα οποία συμμετέχουν οι: ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, ΕΦΕΤ και Συντονιστικό Καταπολέμησης Παραεμπορίου (ΣΥΚΑΠ), υπό την εποπτεία του Υπ.Α.Α.Τ. με στόχο να  διασφαλιστεί η τήρηση της νομιμότητας σε όλα τα επίπεδα.

Σας γνωρίζουμε ότι από ελέγχους που πραγματοποίησαν οι Επόπτες Ελεγκτές στις περιοχές Αττικής και Πελοποννήσου τον Δεκέμβριο του 2017, διαπιστώθηκε ότι δύο επιχειρήσεις αγόρασαν γάλα και προϊόντα γάλακτος από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να υποβάλουν στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, ως όφειλαν τη σχετική Δήλωση Προμήθειας.
Ειδικότερα:

  • Η α επιχείρηση αγόρασε τα έτη 2016 και 2017:

Γάλα πρόβειο Ιταλίας               2016: 243.901 κιλά &  2017:57.030 κιλά

Μπασκί 45%                             2016: 11.476 κιλά

Κρέμα γάλακτος πρόβεια         2017: 87.337 κιλά

Γάλα αγελαδινό άπαχο συμπυκνωμένο 36%     2017:48.420 κιλά

  • Η β επιχείρηση αγόρασε το 2017:

Γάλα πρόβειο Ιταλίας               2017: 566.524 κιλά

Οι ανωτέρω ποσότητες δηλώθηκαν ως  «Ελληνική»  πρώτη ύλη και χρησιμοποιήθηκαν παράτυπα στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων από Ελληνικές μεταποιητικές μονάδες. Για όλες τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις θα ακολουθηθεί η διαδικασία επιβολής κυρώσεων και θα γίνει εισήγηση επιβολής προστίμου.     

Β. Σε ότι αφορά τις παραγόμενες ποσότητες γάλακτος:

Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα στοιχεία μας το πρώτο 11μηνο του 2017 οι ποσότητες ελληνικού πρόβειου και γίδινου γάλακτος, που χρησιμοποιήθηκαν από τις επιχειρήσεις μεταποίησης και παραγωγής τυροκομικών και λοιπών γαλακτοκομικών προϊόντων ανήλθαν σε 581.543 και 138.085 τόνους αντίστοιχα. Το γάλα αυτό αναλώθηκε κυρίως για την παραγωγή προϊόντων Π.Ο.Π. (78% του πρόβειου και 42% του γίδινου). Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα πάντα με τις Μ.Δ.Ι.Γ. η παραγόμενη ποσότητα ΦΕΤΑΣ το 11μηνο του 2017 ανήλθε σε 110.469 τόνους, ενώ παρήχθησαν και 11.397 τόνοι λοιπών τυριών Π.Ο.Π.. Για την παραγωγή τους χρησιμοποιήθηκαν 454.620 τόνοι πρόβειου, 58.513 τόνοι γίδινου γάλακτος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τις Δηλώσεις Εισκομίσεων (τελευταία επικαιροποίηση στις 26/2/2018), η μέση τιμή του πρόβειου γάλακτος στο σύνολο της χώρας ανήλθε σε 0,9315 ευρώ το κιλό και του γίδινου σε 0,5723 ευρώ το κιλό. Τα στοιχεία για την Περιφέρεια Θεσσαλίας δείχνουν ότι οι μέσες τιμές διαμορφώθηκαν λίγο ψηλότερα και ανήλθαν σε 0,9728 και 0,6074 ευρώ το κιλό αντίστοιχα.

Γ. Σχετικά με τις εισαγόμενες ποσότητες πρόβειου και γίδινου γάλακτος που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή τυροκομικών προϊόντων μη Π.Ο.Π. το πρώτο 11μηνο του 2017 τα στοιχεία φαίνονται στον παρακάτω πίνακα :

 

Ποσότητα σε τόνους

Ισοδύναμο γάλα σε τόνους

ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ ΠΡΟΒΕΙΟ Ε.Ε

10.065

10.065

ΜΠΑΣΚΙ ΠΡΟΒΕΙΟ Ε.Ε.

321

1.765

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΠΡΟΒΕΙΟ Ε.Ε.

464

928

ΣΚΟΝΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΒΕΙΑ Ε.Ε.

1,5

15

ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΒΕΙΑ Ε.Ε.

125

 


ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΠΡΟΒΕΙΟΥ

 

 

        12.773

ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ ΓΙΔΙΝΟ Ε.Ε.

2.406

2.406

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΙΔΙΝΟ Ε.Ε.

25

75

ΜΠΑΣΚΙ ΓΙΔΙΝΟ Ε.Ε.

18

145

ΣΚΟΝΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΔΙΝΗ Ε.Ε.

2,6

26

ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΔΙΝΗ Ε.Ε.

1.131

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΓΙΔΙΝΟΥ

 

2.652

 

Όπως τέλος αναφέρει ο Οργανισμός “Οι παραγόμενες ποσότητες πρόβειου και γίδινου γάλακτος στη χώρα μας ανταποκρίνονται ως προς την επάρκειά τους στην παραγωγή των προϊόντων Π.Ο.Π. της αντίστοιχης περιόδου και  δεν προκύπτει η ανάγκη χρήσης εισαγόμενου γάλακτος για την παραγωγή Π.Ο.Π. προϊόντων”.

-Διαφήμιση-
gaia epicheirein congress