Στο “Αρχείον Τσακωνιάς” για 25 χρόνια το αρχοντικό Τσούχλου

Υπεγράφη σήμερα στο γραφείο Δημάρχου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας στο Λεωνίδιο, συμφωνητικό χρησιδανείου μεταξύ του Δημάρχου κ. Χαράλαμπου Λυσίκατου και του Προέδρου του Σωματείου “Αρχείον Τσακωνιάς” κ. Κωνσταντίνου Τροχάνη, με το οποίο παραχωρείται το δημοτικό ακίνητο “Αρχοντικό Τσούχλου” στο Σωματείο  για 25 χρόνια.
 
Σκοπός της παραχώρησης είναι το Σωματείο, εκτελώντας ταυτόχρονα του κοινωφελείς καταστατικούς του σκοπούς, στα πλαίσια της Δ’ Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 να υποβάλλει πρόταση αξιοποίησης του συγκεκριμένου παραχωρούμενου δημοτικού ακινήτου για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020, με τίτλο «Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας και την υλοποίηση ειδικότερου Έργου, κατόπιν χρηματοδότησης της πρότασης που θα υποβληθεί στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, μέσω της Αναπτυξιακής Πάρνωνα.
 
Το κόστος των προπαρασκευαστικών ενεργειών, μελετών και λοιπών αδειών που θα απαιτηθούν για την ωρίμανση του σχετικού φακέλου υποψηφιότητας θα καλυφθούν από την αξιοποίηση σχετικής δωρεάς του Συλλόγου “Το Λεωνίδιον”.
 
Το Σωματείο μπορεί να χρησιμοποιεί τον χώρο μόνο για το σκοπό που του παραχωρείται, απαγορευόμενης της έμμεσης ή άμεσης οικονομικής εκμετάλλευσής του και αναλαμβάνει την πληρωμή λειτουργικών δαπανών του (ρεύμα, νερό κτλ), καθώς και τις λοιπές δαπάνες συντήρησης του ακινήτου, ενώ απαγορεύεται η παραχώρηση από το Σωματείο της χρήσης του σε τρίτο.
 
Τέλος, η παραχώρηση μπορεί να ανακληθεί με όμοια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ειδικότερα μάλιστα εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν ικανοποιείται ο ανωτέρω σκοπός της παραχώρησης.