ΕΦΚ: Πώς επιστρέφεται στους παραγωγούς μπύρας για τις αδιάθετες ποσότητες

Την επιστροφή ή τον συμψηφισμό του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) για τις ποσότητες ζύθου, που διατέθηκαν στα κανάλια πωλήσεων πέρυσι αλλά καθώς δεν καταναλώθηκαν, επιστράφηκαν, καθορίζει απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών και του διοικητή της ΑΑΔΕ.
 
Ουσιαστικά, μέσα από αυτή τη διαδικασία ξεκαθαρίζει και το τοπίο σε σχέση με την πραγματική κατανάλωση μπύρας στη χώρα. 
 

Αναλυτικά με βάση την απόφαση:

Δικαιούχος επιστροφής ή συμψηφισμού του ΕΦΚ είναι το πρόσωπο το οποίο κατέβαλε τον φόρο ενώ προϋπόθεση για την επιστροφή ή τον συμψηφισμό του ΕΦΚ είναι: 

α) Τα προϊόντα μπύρας να έχουν διατεθεί στην αγορά και να έχουν επιστραφεί στον πωλητή κατά το χρονικό διάστημα από 1.11.2020 έως και 31.5.2021. 

β) Η ημερομηνία ανάλωσης των προϊόντων μπύρας από τον τελικό καταναλωτή να έχει λήξει έως και την 15η.5.2021. 

γ) Να έχει προηγηθεί η καταστροφή των εν λόγω προϊόντων από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές. 

Για την επιστροφή ή τον συμψηφισμό του ΕΦΚ, το δικαιούχο πρόσωπο υποβάλλει αίτηση – δήλωση στο αρμόδιο τελωνείο μέσα σε 6 μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης, στην οποία δηλώνει αν επιθυμεί την επιστροφή ή τον συμψηφισμό του ΕΦΚ που αναλογεί στα προϊόντα μπύρας. Για την αποδοχή της αίτησης – δήλωσης το αρμόδιο Τελωνείο ελέγχει την πληρότητα αυτής και ενημερώνει τον αιτούντα στην περίπτωση απόρριψης, εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της. Για τις αιτήσεις – δηλώσεις, οι οποίες γίνονται αποδεκτές, το αρμόδιο τελωνείο προβαίνει σε διασταυρωτικό έλεγχο όλων των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών. 

Το αρμόδιο τελωνείο μετά την ολοκλήρωση των σχετικών, ελέγχων καθώς και της καταστροφής των προϊόντων μπύρας ελέγχει εάν υφίστανται τελωνειακές, φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές από το δικαιούχο επιστροφής πρόσωπο. 

Αν διαπιστωθεί ότι δεν υφίστανται οφειλές και εφόσον το δικαιούχο πρόσωπο έχει αιτηθεί την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. η αρμόδια Αρχή με βάση το πρωτόκολλο καταστροφής εκδίδει απόφαση επιστροφής του Ε.Φ.Κ., που αναλογεί στα προϊόντα μπύρας που καταστράφηκαν. 

Στην περίπτωση που το δικαιούχο επιστροφής πρόσωπο έχει τελωνειακές, φορολογικές, ασφαλιστικές οφειλές, πρώτα διενεργείται συμψηφισμός του προς επιστροφή ποσού με τις οφειλές του προς: τις Τελωνειακές Αρχές και τη Φορολογική Διοίκηση, και τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης. Εάν μετά το συμψηφισμό με προηγούμενες οφειλές προκύπτει υπολειπόμενο ποσό, αυτό καταβάλλεται στο δικαιούχο επιστροφής πρόσωπο. 

Τι ισχύει στον συμψηφισμό ΕΦΚ

Στην περίπτωση που το δικαιούχο επιστροφής πρόσωπο έχει αιτηθεί τον συμψηφισμό του Ε.Φ.Κ., το αρμόδιο τελωνείο μετά την ολοκλήρωση των σχετικών, ελέγχων καθώς και της καταστροφής των προϊόντων μπύρας, προβαίνει στην έκδοση της απόφασης συμψηφισμού. Ο συμψηφισμός πραγματοποιείται με το ποσό του Ε.Φ.Κ. που υπολογίζεται με δήλωση ΕΦΚ και λοιπών φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.) η οποία υποβάλλεται για τη βεβαίωση και είσπραξη του ΕΦΚ και των λοιπών φορολογιών για τα προϊόντα μπύρας. Εφόσον το προς συμψηφισμό ποσό του Ε.Φ.Κ. είναι μεγαλύτερο από το ποσό Ε.Φ.Κ. που υπολογίζεται με την υποβαλλόμενη Δ.Ε.Φ.Κ. η προκύπτουσα διαφορά συμψηφίζεται σε μεταγενέστερη Δ.Ε.Φ.Κ. 

Πηγή: Reporter.gr