Ηλεία: Τελειωτικό «xτύπημα» από τον καύσωνα στη σταφίδα

Ç ìáýñç óôáößäá áðëþíåôáé óôï áëþíé ãéá íá îåñáèåß óôçí ðåñéï÷Þ Ðýñãïò Ôñéöõëßáò ìßá áðü ôéò ðéï ðáñáãùãéêÝò ðåñéï÷Ýò ôçò Ìåóóçíßáò. ÐÝìðôç 24 Áõãïýóôïõ 2006.

Λύση στα προβλήματα που δημιούργησε το χαλάζι στην παραγωγή της σταφίδας ζητούν οι αγρότες στα σταφιδοχώραφα της Βροχίτσας. Η έντονη χαλαζόπτωση στα μέσα του Ιουνίου προκάλεσε σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειές τους, με αποτέλεσμα το προϊόν τους να μην είναι πλέον εμπορεύσιμο.

Εκτός από τη χαλαζόπτωση, τη ζημιά μεγαλώνουν οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν στη συνέχεια και έχουν αρχίσει να διογκώνουν περισσότερο το πρόβλημα.

Ανάλογη πορεία καταγράφεται και σε άλλες περιοχές της Ηλείας όπου καλλιεργείται σταφίδα, όπως οι Άγιοι Απόστολοι, το Χειμαδιό, η Χαριά, το Σώπι, η Καυκωνία κ.α., στις οποίες οι σταφιδοκαλλιεργητές έχουν να αντιμετωπίσουν και τη μειωμένη διάθεση της περσινής παραγωγής.

Πηγή: ertnews.gr